Järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt

Yhteisiä sääntöjä noudattamalla luomme rauhallisen ja turvallisen opiskeluympäristön, jossa on viihtyisä työskennellä. Samalla opimme huomioimaan kaikki kouluyhteisön jäsenet.
Koulumme säännöt ovat voimassa kaikessa koulun järjestämässä toiminnassa.

KOULUMATKA
· Koulumatkalla noudatan yleisiä liikennesääntöjä ja käyttäydyn kohteliaasti ja rauhallisesti.
· Noudatan opettajien, muun henkilökunnan ja kyydityksessä kuljettajan ohjeita.
· Kyyditysoppilaana odotan rauhallisesti kouluauton tuloa ja noustessani autoon tervehdin kuljettajaa.
· Polkupyörän ja potkukelkan säilytän koulun pihalla niille varatuilla paikoilla. En koske niihin välitunneilla, enkä aja niillä koulun pihalla.
· Moottoriajoneuvon säilytän koulun parkkipaikalla, jos siellä on tilaa. Muutoin säilytän ajoneuvon kirjaston parkkipaikalla.
· En säilytä ajoneuvoani henkilökunnan parkkipaikoilla tai vierasparkkipaikoilla.

KOULUALUE JA –AIKA
· Koulualueen rajana ovat kirkon metsän kiviaita (kirkon rakennuksille ei mennä), pienjalkapallokentän viereinen oja, asuntolasiiven jatkeena olevan nurmialueen kirjaston puoleinen reuna sekä alakoulun takana oleva oja.
· Tenniskenttä ja jääkiekkokaukalo ovat välituntisin 5. – 9. –luokkalaisten käytössä vuosittaisen sopimuksen mukaan silloin, kun kentällä ei ole liikuntatuntia välituntia ennen tai sen jälkeen.
· Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä.
· Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella voidaan oppilaille järjestää vapaaehtoisia koulun työtä edistäviä kerhoja.
- Yläkoululaiset eivät käytä alakoulun puoleista yläkäytävää.

OPPITUNNIT
· Saavun oppitunneilleni ajoissa tarvittavat välineet mukana.
· Riisun ulkovaatteeni niille varattuihin naulakoihin.
· Jalkineet asetan siististi seinän viereen.
· Työskentelen oppitunnilla rauhallisesti ja tunnollisesti.
· Annan työrauhan oppilaille, opettajille sekä muulle koulun henkilökunnalle, sillä jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.
- Jos opiskelen käytävällä, muistan olla riittävän hiljaa, enkä ole luokkien ovien läheisyydessä.
· Tunnin loputtua siirryn viivyttelemättä välitunnille.
”Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.” (perusopetuslaki § 35)

VÄLITUNNIT
· En juokse enkä melua koulun sisätiloissa.
· Käyttäydyn välitunneilla rauhallisesti annettujen ohjeiden mukaan niin, etten aiheuta vaaratilanteita itselleni enkä muille.
· En oleskele wc-tiloissa turhaan. Vessassa asioi vain yksi henkilö kerralla. Annan vessassa käymiseen kaikille oman rauhan, enkä oleskele vessojen edessä, ellen ole menossa vessaan. Liikuntaa opettavan opettajan mukaan vessoja voidaan käyttää liikuntavaatteiden vaihtamiseen.
· Välitunnit vietän koulualueella, enkä poistu sieltä ilman lupaa.
· Ulkovälitunneilla olen ulkona. Pakkasraja on -15 astetta. Kello 12.00 - 12.15 olen aina ulkona.
· Vuosittaisella sopimuksella voidaan määritellä sisävälitunteja.
· Jos ala- ja yläkoululaiset ovat ulkovälitunnilla yhtä aikaa, pysyttelevät alakoululaiset alakoulun päässä ja yläkoululaiset yläkoulun päässä.
· Sisävälitunnilla pysytellään oman luokan läheisyydessä (yläkoululaiset siellä, missä on seuraava tunti) tai mahdollisissa toimintapisteissä.
· Oppilas voi asioida kirkonkylällä yksilöidyn perustellun syyn takia. Huoltaja anoo opettajalta tai rehtorilta luvan asioimiseen kirjallisesti. Perusteltuja syitä ovat mm. terveydenhoitoon, hammashoitoon yms. liittyvät asiat.
Oppilas on tämän ajan pois koulusta, eikä ole koulun vastuulla.
- Opettaja voi päästää oppilaan kirkonkylälle kouluasioissa.
· Kirjastossa saa käydä sen aukioloaikoina opettajan tai välituntivalvojan luvalla.
· Kirjastossa käymisestä pitää oma-aloitteisesti ilmoittaa aina välituntivalvojalle.

RUOKAILU
· Pesen kädet ennen ruokailua.
· Menen ruokalaan asiallisesti, odotan vuoroani rauhallisesti ja ruokailen hyvien tapojen mukaisesti omassa pöydässä.
· Noudatan opettajan ja ruokalan henkilökunnan antamia ohjeita.
· Ruokailtuani vien astiat niille varattuun paikkaan ja kiitän ruoasta.

POISSAOLOT
”Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.” (POL 26 §)
”Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.” (POL 26 §)
”Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.” (POL 35 §)
· En ole poissa koulusta aiheetta.
· Kun olen poissa terveydellisistä syistä, huoltajani on ilmoitettava asiasta viipymättä opettajalle.
· Muihin poissaoloihin huoltajani on pyydettävä etukäteen kirjallinen lupa poissaololomakkeella Wilmassa opettajalta. Jos olen poissa muun kuin sairauden takia kokeesta, teen kokeen määrättynä ajankohtana koulun jälkeen.
· Luokanvalvoja myöntää tarvittaessa luvan poissaoloihin enintään kolmeksi päiväksi, rehtori enintään kahdeksi viikoksi.
· Johtokunta voi vapauttaa oppilaan koulunkäynnistä kahta viikkoa pitemmäksi ajaksi.

HYVÄT TAVAT
· Tervehdin koulun väkeä ja kaikkia koulumme vieraita.
· Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti, kunnioittavasti ja rehellisesti.
· Puhun ja käyttäydyn asiallisesti.
· En kiusaa enkä nimittele ketään.
· En loukkaa muita sanoin enkä teoin.

OMAISUUS JA YMPÄRISTÖ
· En tuo kouluun mitään sellaista omaisuutta, jota en tarvitse.
· Koulu ei ole korvausvelvollinen, jos jokin kouluun tuomani esine rikkoontuu tai menee hukkaan.
· En turmele enkä ota luvatta käyttööni toisen ihmisen tai koulun omaisuutta.
· Mikäli rikon jotain, korvaan sen.
· En roskaa enkä muuten turmele koulun ympäristöä.
· Siistin aiheuttamani sotkut.
· Ilmoitan tapaturmista ja kaikelle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai katoamisista välittömästi opettajalle tai rehtorille.
”Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.” (POL 35 §)
”Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.” (POL § 29)
”Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton.” (POL § 34)
”Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.” (POL § 29)
Edellä mainitut vaaralliset ja muuten kielletyt esineet ja aineet voidaan takavarikoida. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat, säilytystilat ja vaatteet, jos on ilmeistä, että oppilaalla on edellä mainittu vaarallinen esine tai aine. Takavarikoinnin ja tarkastuksen periaatteet on säädetty perusopetuslaissa.

MATKAPUHELIMEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ
· En käytä matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita oppitunneilla tai koulun yhteisissä tilaisuuksissa (koskee myös ruokailua).
· Edellä mainituissa tilanteissa pidän matkapuhelimen ja muut mobiililaitteet kiinni tai äänettömällä ja repussa.
- Yläkoulun luokissa on käytössä kännykkäparkit. Kännykän saa halutessaan laittaa kännykkäparkkiin oppitunnin ajaksi.
· Koulu ei vastaa oppilaiden matkapuhelimista tai muista mobiililaitteista.
· Häiritsevästi matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta käyttävän oppilaan puhelin tai muu mobiililaite voidaan takavarikoida korkeintaan lopputyöpäivän ajaksi.

TUPAKKA, NUUSKA, PÄIHTEET JA HUUMEET
· En käytä tupakkaa, nuuskaa tai muita tupakkatuotteita.
· En esiinny päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena koulussa.
· Rangaistukset tupakoinnista tai nuuskan käytöstä:
1. Ensimmäisellä kerralla tunti jälki-istuntoa ja ilmoitus huoltajalle.
2. Toisella kerralla tunti jälki-istuntoa ja ilmoitus sosiaaliviranomaiselle ja huoltajalle.
· Seuraamus päihteiden tai huumeiden käytöstä koulussa:
Päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena olo koulussa johtaa aina kurinpitorangaistukseen (POL 36 §). Nämä kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi tapauksesta menee ilmoitus huoltajalle ja sosiaaliviranomaiselle.
”Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta.” (Tupakkalaki § 11)

WILMA MERKINNÄT
- jos oppilaalle tulee Wilmaan kolme negatiivista merkintää kolmen viikon aikana (15 koulupäivää), oppilaalle seuraa jälki-istunto
* ensimmäisellä kerralla jälki-istunto on puoli tuntia, toisella kerralla yksi tunti ja seuraavilla kerroilla kaksi tuntia
- jos oppilaalla on kotitehtävät tekemättä kolme kertaa kolmen viikon aikana (15 koulupäivää), oppilas määrätään läksyparkkiin korkeintaan tunniksi kerrallaan.

MUUT TOIMINTAOHJEET
Niissä asioissa, joista ei näissä järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan peruskoulua koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Oppilaan epäasiallinen käyttäytyminen merkitään Wilmaan. Järjestyssääntöjen rikkomisesta/toistuvasta epäasiallisesta käyttäytymisestä seuraa rangaistus.
Rangaistusmuotoina käytetään:
· puhuttelua, jonka mallina pyritään käyttämään vastuunportaita
· kasvatuskeskustelua
· jälki-istuntoa
Vastuunportaat:
1. Myöntäminen – nuori myöntää tekonsa.
2. Ymmärtäminen – nuoren täytyy itse ymmärtää tekonsa.
3. Anteeksipyyntö – julkinen tai kahdenkeskinen anteeksipyyntö.
4. Hyvitystyöt – teko pitää tarvittaessa jotenkin hyvittää.
5. Lupaaminen – jos lupaus ei pidä, jälkiseuraukset.
6. Vastuuntunto – nuori tekee jotain sellaista, etteivät muutkaan tekisi myöhemmin
samaa rikettä.
Kurinpitorangaistuksia ovat (POL 36 §):
· jälki-istunto
· kirjallinen varoitus
· oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi

Muita toimia on mahdollista käyttää, esimerkiksi asian vieminen moniammatillisen ryhmän käsiteltäväksi (oppilaskohtainen oppilashuoltoryhmä).

Jos oppilaalla on tekemättömiä tehtäviä, hänet voidaan määrätä tekemään nämä rästitehtävät tet-jakson (työelämään tutustuminen) tai top-jakson (työssäoppiminen) ensimmäisenä päivänä. O
ppilas on tällöin koulussa ja siirtyy seuraavana päivänä työjaksolle.

”Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.” (POL 36 §)
”Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.” (POL 35 a §)
”Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.” (POL 36 §)
”Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.” (POL 36 b §)
”Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.” (POL 36 b §)
”Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.” (POL 36 §)
”Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.” (POL 36 d §)
”Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita sekä esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen.” (POL 36 d §)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä