1. luokka

Infoa

Tälle sivulle julkaisemme Stormin koulun 1. luokkalaisten etäopiskelun ohjeet.
Ohjeet julkaistaan edellisenä iltana klo 19.

Keskiviikko 13.5.

Tä-nään on vii-mei-nen e-tä-kou-lu-päi-vä!


 • Lue Aa-pi-ses-ta s. 199 Ke-vät-ru-no-ja.
 • Teh-tä-vä-kir-ja:
  • Tee yk-si te-ke-mä-tön teh-tä-vä s. 2-63.
  • Jos si-nul-la on kaik-ki teh-tyi-nä, niin tee yk-si li-sä-teh-tä-vä s. 84-96.
  • Jos on tyl-sää niin saa teh-dä s. 64 (va-paa-eh-toi-nen).


 • Lii-kun-ta:
  • Ke-rää vir-taa huo-mis-ta var-ten!
  • Tee rei-pas läm-mit-te-ly.
  • Jump-paa ai-na-kin 10 mi-nuut-ti-a. Jum-pas-sa täy-tyi-si tul-la hi-ki.
  • Jum-pan jäl-keen ren-tou-du. :)

Huo-men-na näh-dään! =)

Tiistai 12.5.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.


 • Milli:
  • Kat-so oh-jeet
  • Tee s. 201 ja lä-he-tä ku-va Hei-di-o-pel-le
  • Va-lit-se al-la-o-le-vis-ta toi-nen:
   • pe-laa vek-to-ri-a 30 mi-nuut-ti-a
   • Kir-jau-du Sanomapro:n si-vuil-le op-pi-las-a-vai-mel-la,
    • va-lit-se Kymppi 1-kir-ja
    • va-lit-se ke-vät
    • va-lit-se di-gi-teh-tä-vät
    • siel-tä voit teh-dä 4. Mittaamista ja geometriaa ja 5. Luvut 0-100 teh-vä-vi-ä
    • tee teh-tä-vi-ä 30 mi-nuut-ti-a • Lä-he-tä o-pel-le vi-de-o tai ää-ni-vies-ti.
  • Ker-ro mi-kä si-nul-la su-jui hel-pos-ti e-tä-kou-lun ai-ka-na.
  • Ker-ro mit-kä a-si-at o-li-vat vä-hän han-ka-li-a e-tä-kou-lus-sa.

Maanantai 11.5.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue Aa-pi-ses-ta s. 164-165
  • Mie-ti vas-tauk-set ky-sy-myk-siin 1 ja 2.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s.62, vink-ki-vi-de-o

 • Milli:
  • Kat-so oh-jeet
  • Tee si-vut 208 ja 209
  • Tee ta-lo 3

 • Ku-va-met-säs-tys-tä ul-ko-na. Kat-so oh-je-vi-de-o.
 • Jos pe-da-ne-tin ku-va ei näy, niin ku-va löy-tyy myös tääl-tä.

 • Kuun-te-le sa-tu suu-rin piir-tein kaik-ki jä-nik-ses-tä
 • Mik-si jä-nis oli mui-den e-läin-ten mie-les-tä ra-sit-ta-va?
 • Mi-tä e-läi-mi-ä ta-ri-nas-sa mai-ni-taan?
  • Kir-joi-ta vas-tauk-set vih-koon.
 • Lä-he-tä ku-va vas-tauk-sis-ta-si o-pel-le.

Perjantai 8.5.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.
 • Kir-jau-du O-ta-van op-pi-laan maa-il-maan.
  • Va-lit-se ke-vät
  • Va-lit-se Ka-tas-tro-fi gal-le-ri-as-sa
   • Tee teh-tä-vät 1 ja 2
  • Va-lit-se Soin-nun pal-kin-to-juh-la
   • Tee teh-tä-vät 1, 2 ja 3
  • Jos o-let jo teh-nyt nä-mä teh-tä-vät, niin tee seu-raa-vi-a.
  • Saat teh-dä e-nem-män-kin teh-tä-vi-ä.
  • O-pe nä-kee mit-kä teh-tä-vät o-let teh-nyt.
 • Lii-kun-ta:
  • Tee pi-ha-töi-tä.
TAI
  • Sii-vo-a van-hem-man kans-sa lä-hi-ym-pä-ris-tös-tä ros-ki-a. Muis-ta hans-kat ja tur-val-li-suus.

TAI
  • Käy reip-paal-la kä-ve-ly-ret-kel-lä. Muis-ta ol-la tark-ka-na lii-ken-teen kans-sa!

Torstai 7.5.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Har-joi-tel-laan vas-ta-koh-ti-a.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 59.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 60 teh-tä-vä 2.


 • Mil-li:
  • Kat-so koo-daus
  • Tee si-vu 204 ja 205
  • Tee ta-lo 2

 • Äi-deil-tä näi-den oh-jei-den kat-so-mi-nen kiel-let-ty =)

Keskiviikko 6.5.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue Aa-pi-ses-ta s.162-163.
 • Kir-jau-du O-ta-van op-pi-laan maa-il-maan.
  • Va-lit-se ke-vät
  • Va-lit-se Huo-no voit-ta-ja, hy-vä hä-vi-ä-jä
  • Tee teh-tä-vät 1, 2, 3 ja 4
  • Jos o-let jo teh-nyt nä-mä teh-tä-vät, niin tee seu-raa-vi-a.
  • Saat teh-dä e-nem-män-kin teh-tä-vi-ä.
  • O-pe nä-kee mit-kä teh-tä-vät o-let teh-nyt.

 • Milli:
  • Tee si-vu 198 MIL-LIN MAH-TA-VAT
  • Kuun-te-le pääs-sä-las-kut
  • Tee si-vu 199 OL-LIN OI-VAL-LUK-SET • Liikunta:
  • Nau-ti hy-väs-tä sääs-tä ja tee pi-hal-la lem-pi-puu-haa-si vä-hin-tään 30 mi-nuut-ti-a.
  • Puu-has-sa täy-tyi-si tul-la hi-ki ai-na-kin het-kek-si.


 • Hups! U-noh-dit-ko lait-taa ei-li-ses-tä ko-ti-työs-tä ku-van o-pel-le? Mel-ko mo-nel-ta se vie-lä puut-tuu. :)

Tiistai 5.5.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue kir-jaa 10 mi-nuut-ti-a.
  • Ker-ro jol-le-kin (äi-dil-le, i-säl-le, sis-kol-le, mum-mul-le, o-pel-le tai muul-le) ly-hy-es-ti mi-tä kir-jas-sa ta-pah-tui.

 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 57 teh-tä-vä 3. Kat-so vink-ki-vi-de-o.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 58, vä-hin-tään yk-si vih-je.

 • Mil-li-teh-tä-vi-ä:
  • Kuun-te-le oh-je 
  • Mie-ti puut-tu-va lu-ku
  • Tee si-vut 194-195 ja "MITEN MENI?" si-vul-ta 197
   • Lä-he-tä ku-vat Hei-di-o-pel-le

 • Au-ta ko-ti-töis-sä. So-vi van-hem-pi-en kans-sa jo-kin teh-tä-vä.
  • Ker-ro o-pel-le mi-tä teit. Voit lait-taa jo-ko ku-van tai vi-de-on.

Maanantai 4.5.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue Aa-pi-ses-ta s. 160-161
  • Mie-ti vas-tauk-set ky-sy-myk-siin 1 ja 2.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 56, kat-so vink-ki-vi-de-o.

 • Mil-li-teh-tä-vät:
  • Tee si-vut 186-187
  • Tee talo 41
  • Tee vä-ri-tys-teh-tä-vä kat-so oh-je
   • vih-re-ä
   • pu-nai-nen
   • si-ni-nen
   • kel-tai-nen


 • Kuun-te-le sa-tu: Nok-ke-la jä-nis
  • Kir-joi-ta äi-kän vih-koon kol-me e-läin-la-ji-a, jot-ka mai-ni-taan sa-dus-sa.

Torstai 30.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue Aa-pi-ses-ta s. 196, huo-maa si-vu-nu-me-ro!
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 54 teh-tä-vät 3 ja 4, kat-so vink-ki-vi-de-o.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 55 teh-tä-vä 7

 • Milli-tehtävät:
  • Tee jun-naus-ko-e
  • Pe-laa vek-to-ri-a 30 min (jos ei mah-dol-lis-ta, niin tee li-sä-teh-tä-vi-ä)

Tiistai 28.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue kir-jaa 10 mi-nuut-ti-a.
 • Har-joit-te-le yh-dys-sa-no-ja.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 51 teh-tä-vät 3, 4, 5, 6. Kat-so vink-ki-vi-de-o.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 52 vä-hin-tään kol-me koh-taa.
  • Lai-ta ku-va San-nil-le.

 • Milli-tehtävät:
  • Hei-din vi-de-o-pu-he-lu

   • tai
  • Kuun-te-le oh-jeet
  • Tee si-vut 182 ja 183 sekä talo 40
  • Tee pul-mat


 • Ju-tel-kaa ko-to-na vap-pu-pe-rin-teis-tä.
  • Mi-tä y-leen-sä teet-te vap-pu-na?
  • Voit soit-taa i-so-van-hem-mil-le ja ky-sy-ä mi-tä he nuo-re-na te-ki-vät va-pun ai-kaan.

Maanantai 27.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.


 • Milli-tehtävät:
  • Kuun-te-le pul-mat
   • pul-ma-teh-tä-vän vas-tauk-set
  • Kat-so oh-je-vi-de-o lu-ku-suo-ra
  • Tee si-vut 178 ja 179 se-kä ta-lo 39
  • Li-säk-si tee 1 teh-tä-vä li-sä-teh-tä-vis-tä si-vuil-ta 180-181.


 • Kuun-te-le sa-tu: Kum-mi-tus
  • Mi-tä Kaa-po te-kee mie-luum-min kuin pe-lot-te-lee?
  • Lä-he-tä vas-ta-us San-nil-le jo-ko vi-de-ol-le ku-vat-tu-na tai ää-ni-vies-ti-nä.

Perjantai 24.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.
Tee lii-kun-ta kah-des-sa o-sas-sa.


 • Kat-so vink-ki-vi-de-o.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 48 teh-tä-vä 3
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 49 teh-tä-vä 5
  • Saa teh-dä myös teh-tä-vät 4 ja 6 ha-lu-tes-saan. • Musiikki:
  • Va-lit-se kak-si seu-raa-vis-ta amp-pa-ri-räp-pi-har-joi-tuk-sis-ta:
   • Lau-la yh-des-sä
   • Rum-mu-ta o-pen a-vul-la
   • Rum-mu-ta it-se
   • Lau-la ja rum-mu-ta it-se
  • Tutustu: rum-mut
  • Tutustu: pia-no

Keskiviikko 22.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue kir-jaa 10 mi-nuut-ti-a jos-sain jän-näs-sä pai-kas-sa.
  • Muis-ta tur-val-li-suus.
  • Lai-ta ku-va San-nil-le. :)
 • Kat-so vink-ki-vi-de-o.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 45. Si-vu 46 jos vir-taa riit-tää.

 • Mil-li-teh-tä-vät:
  • Tee pääs-sä-las-kut
  • Kuun-te-le o-pe-tus
  • Tee si-vut 170 ja 171 + 37


Tiistai 21.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.


 • Mil-li-teh-tä-vät:
  • Kuun-te-le ta-ri-na
  • Tut-ki-taan si-vu-ja 168-169 vi-de-o
  • Va-paa-valin-tai-nen li-sä-teh-tä-vä pul-mat:
  • Va-lit-se yk-si ja tee noin 30 min:
   • Pe-laa vektoria 
   • tee li-sä-teh-tä-vi-ä mo-nis-teis-ta
   • tee tehtäviä sanomaprosta kohdasta kymmenylitys vähennyslaskussa

Perjantai 17.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue Aapisesta s. 144-145,
  • Mie-ti vas-ta-us ky-sy-myk-seen 1.
  • Et-si ja al-le-vii-vaa s. 144 teks-tis-tä sa-no-ja, jois-sa on aa, ee, ää. Kat-so vink-ki-vi-de-o
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 41 • Lii-kun-ta: Ra-ken-na u-los kep-pa-ri- tai temp-pu-ra-ta. Tee ra-das-ta tur-val-li-nen.
  • Suo-ri-ta ra-ta ai-na-kin kol-me ker-taa.
  • Ku-vat-kaa yk-si ra-ta ja lä-het-tä-kää vi-de-o o-pel-le.

Keskiviikko 15.4.


Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Mil-li-teh-tä-vät:
  • Kuun-te-le
  • kat-so vi-de-o kel-lo
  • Tee si-vut 154 ja 155 + ta-lo 34
  • Kuun-te-le ja tee pääs-sä-las-kut • Lii-kun-ta: Rei-pas-ta ul-koi-lu-a 30 mi-nuut-ti-a.
 • Ko-kei-le pys-tyt-kö te-ke-mään jon-kun haas-teis-ta.

Tiistai 7.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lue Aa-pi-ses-ta s. 138-139.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 32 (va-paa-eh-toi-nen s. 33)
 • Kuun-te-le ja tee sa-ne-lu si-ni-seen vih-koon.
  • Lä-he-tä ku-va San-nil-le.
 • Mil-li-teh-tä-vät:
  • Kuun-te-le ta-ri-na:
  • Kat-so: vink-ki-vi-de-o
  • Tee si-vut 146 ja 147 se-kä ta-lo 32
  • Kuun-te-le pul-mat:


 • Au-rin-kois-ta ul-koi-lu-a ja ke-vään merk-ki-en tut-ki-mis-ta.

Maanantai 6.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Mil-li-teh-tä-vät:
  • Kat-so vi-de-o mit-taa-mi-nen
  • Kuun-te-le teh-tä-vä
  • Tee si-vut 142-143
  • Tee ta-lo 31

 • Ym-pä-ris-tö-tie-to:
  • kat-so vi-de-o il-ma

Torstai 2.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.
 • Lue Aa-pi-ses-ta s. 132-133
 • Kat-so äi-kän vink-ki-vi-de-o.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 26-27 teht. 1, 2 ja 3
 • Mil-li-hom-mat ke/to (Wil-mas-sa tar-kem-pi oh-je)
   • o-pet-ta-jan kans-sa vi-de-o-pu-he-lu
  • TAI
   • Vi-de-o: kuun-te-le ja tee pääs-sä-las-kut
   • ja pelaa vektoria/tee lisätehtäviä 30 min

Keskiviikko 1.4.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 24-25
 • Lue ha-lu-a-maa-si kir-jaa 15 mi-nuut-ti-a.


 • Liikunta: Rei-pas ul-koi-lu 30 min. So-vi van-hem-pi-en kans-sa.

Maanantai 30.3.

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä:
 • Kat-so äi-kän vink-ki-vi-de-o.
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 21 teht. 3 ja 4, s. 22 teht. 5 (saa teh-dä myös 6)

 • Lu-e va-lit-se-maa-si kir-jaa 15 mi-nuut-ti-a.

 • Mi-lli-kir-jas-ta s. 126-127 ja ta-lo 28

Perjantai 27.3.

Tä-män päi-vän oh-jel-ma:

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Kat-so vi-de-o lam-pais-ta.
  • Lam-paat
  • Lä-he-tä sa-ne-lus-ta ku-va o-pel-le.

 • Tee yk-si si-vu äi-din-kie-len mo-nis-teis-ta.

 • Lii-kun-ta: Me-ne u-los ja kier-rä en-sin ta-lon ym-pä-ri 10 ker-taa. Kek-si sit-ten o-ma teh-tä-vä, jon-ka teet myös 10 ker-taa (e-si-mer-kik-si me-ne rap-pu-set y-lös a-las, hy-pi puul-le ja ta-kai-sin). Muis-ta tur-val-li-suus! So-vi ai-kui-sen kans-sa.
Mu-siik-ki:

Torstai 26.3.

Tä-män päi-vän oh-jel-ma:

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lu-e aa-pi-ses-ta s. 128-129
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta si-vu 20 teh-tä-vät 1 ja 2
 • Tee jun-naus-ko-e vi-de-on oh-jei-den mu-kaan. Lä-he-tä tu-los o-pet-ta-jal-le. junnauskoe
 • Teh-kää toi-min-nal-li-nen teh-tä-vä vi-de-on oh-jei-den mu-kaan heittotehtävä

 • Kat-so vi-de-o ku-vik-sen teh-tä-väs-tä. kuvataide
  • Lä-he-tä San-nil-le ku-va.

Keskiviikko 25.3.

Tä-män päi-vän oh-jel-ma:

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.
 • Lu-e Aa-pi-ses-ta s. 124-127 va-lit-se-ma-si hah-mon vuo-ro-sa-nat ja o-pet-te-le lu-ke-maan ne su-ju-vas-ti.
  • Ha-lu-tes-sa-si voit lu-ke-a ko-ko teks-tin.
 • Mil-li-kir-jas-ta s. 122-123 ja talo 27
 • Lii-kun-ta: Kä-ve-le tai ul-koi-le 30 mi-nuut-ti-a. So-vi ai-kui-sen kans-sa.

Tiistai 24.3.

Tä-män päi-vän oh-jel-ma:

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 18, teh-tä-vät 3 ja 4 (myös teh-tä-vän 5 saa teh-dä)
 • Lu-e 15 mi-nuut-ti-a va-lit-se-maa-si kir-jaa. Voit ja-kaa a-jan o-siin.
 • Mil-li-kir-jas-ta s. 118-119 ja ta-lo 26

Maanantai 23.3.

Tä-män päi-vän oh-jel-ma:

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä:

 • Lu-e Aa-pi-ses-ta s. 122-123
 • Teh-tä-vä-kir-jas-ta s. 17, teh-tä-vät 1 ja 2
 • Mil-li-kir-jas-ta s. 114-115 ja ta-lo 25
 • U-los luon-toon: kuun-te-le oh-jeet vi-de-ol-ta.
 • Ulkotehtävä
  •  Va-paa-eh-toi-si-a li-sä-teh-tä-vi-ä löy-tyy lin-kis-tä.
  • Tehtäviä ulos

Perjantai 20.3.

Tä-män päi-vän oh-jel-ma:

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Lii-kun-ta: pi-ha-työt 30 mi-nuut-ti-a •  Mu-siik-ki:
  • kat-so vi-de-o ja tee oh-jei-den mu-kaan.
  • rummutusharjoitus
  • kuun-te-le o-ma lem-pi-lau-lu-si ja lau-la lau-lun mu-ka-na.

Torstai 19.3.

Tä-män päi-vän oh-jel-ma:

Tee teh-tä-vät ha-lu-a-mas-sa-si jär-jes-tyk-ses-sä.

 • Teh-tä-vä-kir-ja si-vu 15, teh-tä-vät 3 ja 4. Saa teh-dä myös teht. 5.
 • Lu-e 15 mi-nuut-ti-a ha-lu-a-maa-si kir-jaa.
 • Pe-laa Vek-to-ri-a 30 mi-nuut-ti-a TAI tee kir-jan li-sä-teh-tä-vi-ä
 • Toi-min-nal-li-nen teh-tä-vä: kat-so oh-jeet vi-de-os-ta.
 • kauppaleikki
 • Kat-so vi-de-o piir-tä-mi-ses-tä ja tee oh-jei-den mu-kaan.
 • piirtäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä