Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamalli Reisjärvellä


Varhaiskasvatuksesta esikouluun:

Ennen esiopetuksen alkamista varhaiskasvatuksen ohjaajat täyttävät huoltajien kanssa tiedonsiirtolomakkeen, joka toimitetaan esiopetusyksikköön kevään aikana. Varhaiskasvatuksen henkilökunta ja huoltajat järjestävät tiedonsiirtopalaverin esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Kevään aikana jaetaan ennakkotietoja esiopetukseen -lomake, jossa kysytään huoltajien tietoja lapsesta sekä lupa neuvolan ja esiopetuksen yhteistyöhön. Myös kotihoidossa olevien lasten huomioiminen tiedonsiirron osalta ( neuvola, seurakunnan päiväkerho, mahdolliset muiden lasten kanssa toimivien tahojen arvokkaat huomiot yhteistyössä vanhempien kanssa) .

Huoltajien, varhaiskasvatuksen sekä neuvolasta saatujen tietojen perusteella lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet huomioidaan mm. ryhmäjakoa tehtäessä.


Esikoulusta perusopetukseen:

Esiopetuksen aikana esiopettaja ja huoltajat laativat yhdessä lapselle Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman eli LEOPSin esikoulun aikana. LEOPS:n tiedot siirtyvät lapsen mukana ensimmäiselle luokalle huoltajan luvalla. Tiedonsiirtopalaverit pidetään esikoulun ja ensimmäisen luokan sekä pienryhmän opettajan välillä.

2. luokalta 3. luokalle

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi.

Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon ja oppilasta mahdollisesti avustavan henkilöstön asiantuntemusta. Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen lukuvuoden alkamista:

Alakoulusta yläkouluun:


Kuudennella luokalla ennakoidaan siirtymistä yläkouluun. Kuudesluokkalaiset vierailevat kevätlukukaudella yläkoulussa. Tukioppilaat tutustuttavat ja kertovat yläkoulusta. Kuraattori tapaa kaikki kuudesluokkalaiset. Vanhemmille järjestetään vanhempainilta yläkouluun siirtymisestä kuudennen luokan keväällä. Yläkoulun alettua pidetään toinen vanhempainilta. Oppilastiedoista järjestetään lähettävän ja vastaanottavan tahon kesken siirtopalaverit. Myös wilmatiedot päivitetään ajantasalle siirtoa ajatellen.


Yläkoulusta toiselle asteelle

Oman alan löytyminen:

 • opinto-ohjaaja perehdyttää oppilaat yhteishakuun (tutustumiset eri kouluihin ja linjoihin, vierailut, vanhempainilta, jossa oppilaitokset esittäytyvät)
 • paikallinen näkökulma: pyydetään eri alojen työntekijöitä omalta paikkakunnalta esittelemään työtään (monialainen oppiminen, esim. jos vieraillaan maatiloilla)
 • työharjoittelut
 • mahdollisuus keskustella ammatinvalinnoista myös koulupsykologin kanssa
 • opinto-ohjaaja tapaa oppilaat yksitellen

Yhteishaku:

 • koehaku (saa tarvittaessa apua) sekä varsinainen haku tehdään koulussa opinto-ohjaajan avustuksella
 • tarvittaessa harkintaan perustuva valinta, joka tehdään valintapisteistä riippumatta (oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, todistusten puuttumiset tai vertailun vaikeudet)
 • tarvittaessa erityisopetuksen haku (lausunnot; HOJKS tms. muut asiakirjat, lääkärinlausunto, psykologin lausunto, kuntoutussuunnitelma)

Yhteistyö toisen asteen kanssa:

 • tarvittaessa siirtopalaverit erityisoppilaiden kohdalla

Moniammatillinen yhteistyö:

 • opinto-ohjaaja, luokanvalvoja ja aineenopettajat, psykologi, koululääkäri, koulukuraattori, erikoissairaanhoito
 • nuorisotyö (koulupudokkaille tai jos ei saa opiskelupaikkaa)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä