Naulan peruskoulun tasa-arvosuunnitelma ja järjestyssäännöt

Naula koulun järjestyssäännöt

NAULAN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä ( Perusopetuslaki 29§ 4mom).

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun työpäivinä koulun alueella sekä muussa koulun toiminnassa, esimerkiksi tapahtumissa ja retkillä.

 

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan (Suomen perustuslaki (731/1999) ).

Kaikki oppilaat ovat tasavertaisia. Malmin ja Naulan koulujen tasa-arvosuunnitelma on pedanetissä.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen sekä tehdä tehtävät ja käyttäytyä asiallisesti.

 

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

3.1.Hyvä käytös

 • tervehdi tuttujasi
 • käyttäydy asiallisesti. Metelöinti ja muu epäasiallinen käytös ei kuulu kouluun
 • karkit ja lelut kuuluvat kouluun vain jos siihen on koulusta lupa
 • ruokalaan tullaan ilman takkia ja päähinettä. Kunnioita toistenkin ruokarauhaa
 • jos joudut olemaan pois koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, ilmoita siitä heti koululle ja taksille
 • koulussa käytetään asiallista kieltä, ei kiroilla.

3.2.Oleskelu ja liikkuminen

*koulupäivä ollaan koulun alueella. Jos poistut alueelta, pitää siihen olla lupa

* jos kuljet taksilla kouluun, ole ajoissa valmiina. Sinä odotat taksia, ei taksi sinua. Taksissa käyttäydytään asiallisesti

 

3.3.Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • huolehdi tavaroistasi. Jätä rahat ja arvoesineet kotiin. Toisten tavaroita ei ole lupa ottaa.
 • roskat kuuluvat roskikseen
 • jos sattuu onnettomuus, vahinko tai kadotat jotain, ilmoita siitä heti koulun aikuisille

.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen (Vahingonkorvauslaki (421/1974) 2luku 2§)

 

3.4.Turvallisuus

Koulun alueella on kameravalvonta.

Huolehdi koulun turvallisuudesta omalta osaltasi.

 

3.5.Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • kännykkä pidetään äänettömällä koulupäivän ajan ja oppituntien ajaksi ne kerätään yhteiseen koriin pöydälle.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai julkisessa paikassa (Henkilötietolaki (529/1999)).

3.6.Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä (Perusopetuslaki 29§).

3.7.Kurinpito

Kurinpitokeinot ja kasvatuskeskustelujen käytöstä on ohjeet Rauman kaupungin opetussuunnitelmassa, luvussa 5.3.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Perusopetuslaki 38§. Rehtorilla tai opettajalla voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. (Perusopetuslaki 36d, 36fja 36g.)

Opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. (Perusopetuslaki 36d, 36f ja 36g.)

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat näkyvillä koulun seinällä, koulun oppilashuoltosuunnitelmassa ja pedanetissä ja ne tarkistetaan vuosittain syksyllä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi 12.12. 2016 alkaen. Muokattu 1.9.2023

 

 

Tasa-arvosuunnitelma

 

 

Johdanto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydennys (63/011/2015) sisältää velvoitteen koulukohtaisten toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta. Vuoden 2017 alusta lähtien kaikilla kouluilla tulee olla tasa-arvosuunnitelmat, jotka liitetään osaksi kaupunkimme oppilashuoltosuunnitelman koulukohtaista kappaletta 4.2.9. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tasa-arvosuunnitelman on tarkoitus olla koulujen työkalu, joka tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja järjestelmällisen tasa-arvotyön tekemistä koulun arjessa oppilaiden ikään sopivalla tavalla. Suunnitelman taustalla on ajatus siitä, että opetuksen tulisi olla sukupuolitietoista, yhdenvertaisesti olla kannustavaa sekä tytöille että pojille ja samalla lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Samalla työtapojen, oppimisympäristöjen ja yhteistyökumppaneiden valinnassa olisi pyrkimyksenä tunnistaa ja muuttaa sukupuolittuneita asenteita.

Opetushallitus on julkaissut oppaan, jonka avulla asiaan voi perehtyä tarkemmin. Opas löytyy osoitteesta http://www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji.

Oheinen taulukko on koulukohtaisen tasa-arvo työskentelyn pohja. Siihen kirjataan kouluittain tasa-arvotyötä koskevat ajankohtaiset selvitykset, suunnitelmat ja toimenpiteet. Vasemmanpuoleinen sarake määrittelee otsikot ja oikeanpuoleinen sarake sisältää vinkkejä asian työstämiseen. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta on tarkoitus poistaa ohjeet ja samalla täyttää siihen omaa koulua koskevat asiat. Suunnitelman on hyvä olla ytimekäs eikä sen tarvitse täyttää useita sivuja. Tarkoituksena ei ole vain tuottaa asiakirjaa vaan muuttaa toimintakulttuuria ja saada koko henkilöstö sitoutumaan siihen. Työskennellessä kouluittain on hyvä muistaa, että

 • tasa-arvo viittaa syrjimättömyyteen sukupuolen perusteella
 • yhdenvertaisuus viittaa syrjimättömyyteen iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella
 • Koulun tasa-arvosuunnitelman näkökulmana tulee olla oppilaiden sukupuolten välinen tasa-arvoisuus, sukupuolen kokemisen ja määrittelyn moninaisuuden huomioiminen sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisy.

 

 

Koulun nimi

NAULAN PERUSKOULU

 

Tasa-arvotyön vastuuhenkilöt,

tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyöstä vastaa koulullamme apulaisrehtori yhdessä oppilaskunnan koulun muun henkilöstön kanssa. Jatkossa myös oppilaskunta osallistuu tasa-arvon tietoiseen ylläpitämiseen.

Tavoite työskentelylle,

Tasa-arvoinen koulu

Periaatteena on tukea, arvostaa ja kunnioittaa oppilaan kasvua sellaiseksi kuin hän itsensä kokee.

Selvitys koulun tasa-arvotilanteesta

 

Henkilökunnan mielestä koulumme tasa-arvotilanne on melko hyvä. Tasa-arvon tiedostaminen on jokaisen vastuulla. Koulussamme ei ole erikseen tyttöjen ja poikien vessoja, meillä on yhteiset liikuntatunnit, ei tyttöjen ja poikien joukkueita. Arjen taitoja opetellaan yhdessä. Koulumme ilmapiiri on suvaitsevainen erilaisuuden suhteen. Käytämmekö esim. kommunikoinnissa pelkästään ydinperhettä esimerkkinä?

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

*19.3. tasa-arvon päivää vietämme teeman mukaisesti, miettien luokissa parasta tapaa toimia tasa-arvoisesti. Tasa-arvo voi olla oppimiskokonaisuus kaikilla luokilla (ei vielä ole lukuvuosisuunnitelmassa)

*Tietoisesti kiinnitämme huomiota ohjeistukseen ja sanoihin, joita käytämme oppilaiden kanssa.

*Emme ohjaa tai luokittele sukupuolen perusteella.

*Kommunikoinnissa kiinnitämme huomiota erilaisiin perhemalleihin.

*Kaikista tasa-arvoon liittyvistä asioista pyrimme keskustelemaan ja huomauttamaan epäkohdista.

Seuranta ja arviointi

Tasa-arvosuunnitelma ja tasa-arvo käsitteenä käydään oppilaiden kanssa läpi keväisin tasa-arvon päivän aikoihin.

Tiedottaminen ja jalkauttaminen

Vanhempia tiedotetaan vanhempainillassa suunnitelmasta ja tasa-arvon tilanteesta koulussamme.

Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Koulussamme puututaan matalalla kynnyksellä havaittuihin epäkohtiin. Asia otetaan puheeksi ja käytäntöjä muutetaan tarpeen mukaan.

Muuta huomioitavaa

tasa-arvoon liittyen

Koulussamme on paljon henkilökuntaa, jotka arjessa vaikuttavat oppilaiden elämään. Meillä kaikilla on erittäin suuri vastuu tasa-arvon toteutumisessa ja arvojen toteutumisessa.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä