Arvioinnista

Arvioinnista

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

Lukuvuoden päätteeksi tehdään summatiivinen arviointi myös mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana. Lukuvuoden päätteeksi tehtävän arvioinnin tulee vuosiluokilla 1–8 perustua siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineen tavoitteet lukuvuoden aikana. Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen, johon merkitään arviot siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa (Perusopetusasetus 10 §).

Työskentelyn arviointi toteutetaan poikkeusolojen aikana opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti osana oppiaineita ja perustuen oppiaineittain työskentelylle asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja mahdollisesti etäopetuksessa opiskelleiden oppilaiden rajalliset mahdollisuudet työskentelytaitojen osoittamiseen. 

Käyttäytymisen arviointi tehdään perustuen paikallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin käyttäytymisen tavoitteisiin niiltä osin kuin niitä on mahdollista soveltaa mahdollisen etäopetuksen aikana. 

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Ennen kuin päätetään oppilaan jättämisestä luokalle, tulee oppilaalle varata mahdollisuus osoittaa erillisessä näytössä opetukseen osallistumatta, että oppilas on saavuttanut hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa yksi tai useampia etäopetuksen aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä siten kuin paikallisessa opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa on tällä hetkellä määritelty. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita osioita, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Mikäli ennakoidaan, että oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan siirtyä oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen ja ehkäistä siten oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen (Perusopetusasetus 11 §). Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen käyttämisestä tulee koulun tehdä tarvittavat päätökset.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä