OPPILASHUOLTO

Mitä on oppilashuolto?

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhdessä huoltajien kanssa. Oppilashuollon tavoitteena on monimuotoinen ka kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Oppilashuolto


OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA:  https://peda.net/rauma/oppilashuolto/rkpo/rko

Yhteisöllistä oppilashuoltotyöstä (Hyry-ryhmä eli hyvinvointiryhmä) vastaa rehtori. Muut ryhmään kuuluvat jäsenet ovat kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, opettajien edustaja, oppilaskunnan edustaja ja huoltajien edustaja. Kokouksia on tänä lukuvuonna kaksi kertaa lukukaudessa, yhteensä neljä kertaa. Pyrimme tekemään yhteistyötä Raumanmeren koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kanssa. Samoin yhteistyötä koulumme oppilaskunnan kanssa tehdään kysyen heiltä mm. vuosikellon sisältöehdotuksia sekä muita ehdotuksia koulumme toimintaan. Rehtori kutsuu kokouksen koolle vähintään kahta viikkoa ennen. Tavoitteena on sopia lukuvuoden kokoukset etukäteen ensimmäisessä kokouksessa. Ryhmä panostaa koulumme yleiseen hyvinvointiin, vuorovaikutukseen, oppilaiden ja huoltajien osallisuuteen, kiusaamista ja häirintää ennalta ehkäisevään toimintaan sekä oppilaskunnan ehdotusten eteenpäin viemiseen ja suunnittelee oppilashuollon vuosikellon mukaista toimintaa koko koululle. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokousten esityslistat ja muistiot ovat vanhempien ja huoltajien nähtävillä Pedanetissa.

Yksillöllinen oppilashuoltotyö koostuu kahdesta osasta. Toinen, suppeampaa huolta aiheuttava tilanne edellyttää yhteyden ottoa huolen ilmaannuttua kuraattoriin,koulupsykologiin tai kouluterveydenhoitajaan. Huolen ilmoittaja kirjaa ylös ilmoituksensa ja asiasta informoidaan kotia. Toisessa laajempaa huolta aiheuttavassa tilanteessa, ilmoittaja pyytää huoltajilta lupaa monialaiseen yksilölliseen oppilashuollon tapaamiseen. Huolen havaitsija arvioi ketkä koulun tai ulkopuoliset asiantuntijat ovat tarpeellisia asian käsittelyssä. Kokouksesta täytetään sovitut asiakirjat.

Kuraattori on paikalla koulussamme kahtena päivänä viikossa ja tarvittaessa, koulupsykologilla ei ole vakinaista päivää koulussamme, mutta hän on tavattavissa tarvittaessa ja häneen saa yhteyden wilman kautta. Terveydenhoitaja on koulussamme paikalla kahetna päivänä viikossa ja muina päivinä häneen saa myös yhteyden wilman kautta tai soittamalla. Oppilashuollon henkilöiden yhteystiedot ilmoitetaan syksyisin koulun tiedotelehtisessä sekä Pedanetissa. Koululääkäri on erikseen ilmoitettuina aikoina koululla ja osallistuu osaan lääkärintarkastuksista, näistä tulee erillinen kutsu koteihin. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTOTYÖ

Rauman kaupunki on hyväksynyt koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka mukaan on koottu yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä:


Huoltajien edustaja 
Oppilaskunnan edustajat 2 oppilasta
Terveydenhoitaja Sini Saarelainen
Koulukuraattori Teija Nieminen
Koulupsykologi Marjaana Melentjeff
Erityisluokanopettaja Tuomas Vuori 
Rehtori ja koollekutsuja Taina Suvikas

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu syksystä 2023 lähtien vähintään 2 kertaa lukukaudessa.
Yleisiä asioita oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi voi tuoda koulun henkilökunta, oppilas tai hänen huoltajansa tai joku muu yhteistyötaho ottamalla yhteyttä oppilashuoltoryhmään kuuluvaan henkilöön.KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi työskentelee koulussa lapsen ja nuoren arkiympäristössä, jotta vaikeudet voidaan havaita ja niihin tarttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Psykologinen tieto ja kokemus lasten ja nuorten kehityksestä ja niihin liittyvistä haasteista pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon koulun opetus- ja kasvatustyössä sekä niiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Psykologisia tutkimuksia, ohjausta, neuvontaa, terapeuttisia keskusteluja ja konsultaatiota tarvitaan mm. oppimiseen, koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Koulupsykologi työskentelee aina yhteistyössä oppilaan vanhempien ja koulun työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa. Koulumme koulupsykologi on Marjaana Melentjeff, häneen saa yhteyden wilman kautta.

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto perustuu Terveydenhuoltolakiin 1326/2010 § 16 ja Valtioneuvoston asetukseen (338/2011). Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille ja kuuluu koulussa oppilashuollon kokonaisuuteen.
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhoitaja on koululla tiistaisin. 

http://www.rauma.fi/palvelut/kouluterveydenhuolto-


KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin tekemän työn tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Luokan työilmapiiri ja työrauhan ylläpitäminen, opettajan ja oppilaan väliset ristiriitatilanteet, koulupinnaus, kiusaaminen, kotiongelmat ja erilaiset koulun tai luokan vaihtumisesta johtuvat siirtymävaiheet ovat tyypillisiä tilanteita, missä kuraattoria tarvitaan avuksi.

Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti oppilaan kanssa ja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä opettajien, perheen, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa.

Kuraattori kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään, joka selvittelee niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön asioita. Hän osallistuu opettajainkokouksiin ja vanhempainiltoihin sekä tekee selvityksiä ja antaa lausuntoja.
Koulukuraattorimme on Teija Nieminen puh. 0444314640

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä