Tasa-arvosuunnitelma

 

 

Johdanto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täydennys (63/011/2015) sisältää velvoitteen koulukohtaisten toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta. Vuoden 2017 alusta lähtien kaikilla kouluilla tulee olla tasa-arvosuunnitelmat, jotka liitetään osaksi kaupunkimme oppilashuoltosuunnitelman koulukohtaista kappaletta 4.2.9. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Tasa-arvosuunnitelman on tarkoitus olla koulujen työkalu, joka tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja järjestelmällisen tasa-arvotyön tekemistä koulun arjessa oppilaiden ikään sopivalla tavalla. Suunnitelman taustalla on ajatus siitä, että opetuksen tulisi olla sukupuolitietoista, yhdenvertaisesti olla kannustavaa sekä tytöille että pojille ja samalla lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Samalla työtapojen, oppimisympäristöjen ja yhteistyökumppaneiden valinnassa olisi pyrkimyksenä tunnistaa ja muuttaa sukupuolittuneita asenteita.

Opetushallitus on julkaissut oppaan, jonka avulla asiaan voi perehtyä tarkemmin. Opas löytyy osoitteesta http://www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji.

Oheinen taulukko on koulukohtaisen tasa-arvo työskentelyn pohja. Siihen kirjataan kouluittain tasa-arvotyötä koskevat ajankohtaiset selvitykset, suunnitelmat ja toimenpiteet. Vasemmanpuoleinen sarake määrittelee otsikot ja oikeanpuoleinen sarake sisältää vinkkejä asian työstämiseen. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta on tarkoitus poistaa ohjeet ja samalla täyttää siihen omaa koulua koskevat asiat. Suunnitelman on hyvä olla ytimekäs eikä sen tarvitse täyttää useita sivuja. Tarkoituksena ei ole vain tuottaa asiakirjaa vaan muuttaa toimintakulttuuria ja saada koko henkilöstö sitoutumaan siihen. Työskennellessä kouluittain on hyvä muistaa, että

  • tasa-arvo viittaa syrjimättömyyteen sukupuolen perusteella
  • yhdenvertaisuus viittaa syrjimättömyyteen iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella
  • Koulun tasa-arvosuunnitelman näkökulmana tulee olla oppilaiden sukupuolten välinen tasa-arvoisuus, sukupuolen kokemisen ja määrittelyn moninaisuuden huomioiminen sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisy.

 

 

Koulun nimi

NAULAN PERUSKOULU

 

Tasa-arvotyön vastuuhenkilöt,

tasa-arvotyöryhmä

Tasa-arvotyöstä vastaa koulullamme apulaisrehtori yhdessä oppilaskunnan koulun muun henkilöstön kanssa. Jatkossa myös oppilaskunta osallistuu tasa-arvon tietoiseen ylläpitämiseen.

Tavoite työskentelylle,

Tasa-arvoinen koulu

Periaatteena on tukea, arvostaa ja kunnioittaa oppilaan kasvua sellaiseksi kuin hän itsensä kokee.

Selvitys koulun tasa-arvotilanteesta

 

Henkilökunnan mielestä koulumme tasa-arvotilanne on melko hyvä. Tasa-arvon tiedostaminen on jokaisen vastuulla. Koulussamme ei ole erikseen tyttöjen ja poikien vessoja, meillä on yhteiset liikuntatunnit, ei tyttöjen ja poikien joukkueita. Arjen taitoja opetellaan yhdessä. Koulumme ilmapiiri on suvaitsevainen erilaisuuden suhteen. Käytämmekö esim. kommunikoinnissa pelkästään ydinperhettä esimerkkinä?

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

*19.3. tasa-arvon päivää vietämme teeman mukaisesti, miettien luokissa parasta tapaa toimia tasa-arvoisesti. Tasa-arvo voi olla oppimiskokonaisuus kaikilla luokilla (ei vielä ole lukuvuosisuunnitelmassa)

*Tietoisesti kiinnitämme huomiota ohjeistukseen ja sanoihin, joita käytämme oppilaiden kanssa.

*Emme ohjaa tai luokittele sukupuolen perusteella.

*Kommunikoinnissa kiinnitämme huomiota erilaisiin perhemalleihin.

*Kaikista tasa-arvoon liittyvistä asioista pyrimme keskustelemaan ja huomauttamaan epäkohdista.

Seuranta ja arviointi

Tasa-arvosuunnitelma ja tasa-arvo käsitteenä käydään oppilaiden kanssa läpi keväisin tasa-arvon päivän aikoihin.

Tiedottaminen ja jalkauttaminen

Vanhempia tiedotetaan vanhempainillassa suunnitelmasta ja tasa-arvon tilanteesta koulussamme.

Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Koulussamme puututaan matalalla kynnyksellä havaittuihin epäkohtiin. Asia otetaan puheeksi ja käytäntöjä muutetaan tarpeen mukaan.

Muuta huomioitavaa

tasa-arvoon liittyen

Koulussamme on paljon henkilökuntaa, jotka arjessa vaikuttavat oppilaiden elämään. Meillä kaikilla on erittäin suuri vastuu tasa-arvon toteutumisessa ja arvojen toteutumisessa.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä