Lukuvuosisuunnitelma 2021-2022

Lukuvuosisuunnitelma 2021-2022

 1. Koulun toiminta-ajatus

Perusopetus on suomalaisen sivistyksen perusta. Koulumme tehtävänä on antaa lapselle perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-opintoja varten ja kasvattaa lasta turvallisessa, kannustavassa ja viihtyisässä oppimisympäristössä kohti oman elämän hallintaa.

Koulun toimintakulttuurissa painotetaan myönteistä ja suvaitsevaa ilmapiiriä, joka kannustaa oppimaan ja aktivoi työskentelemään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Kunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien päämääränä on vastuullisen toiminnan kautta itsenäiseen ajatteluun kasvaminen.

 1. Kehittämiskohteet ja painopistealueet

Lukuvuoden kehittämiskohteet liittyvät inklusiivisen koulun ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. 

Inkluusio kouluissa tarkoittaa sitä, että kaikki oppilaat käyvät lähikouluaan oppimisen tuen tarpeesta riippumatta. Koulussamme koko henkilökunta tarjoaa oppimisen tukea. Kuluvana lukuvuotena tavoitteena on kehittää opettajan ja koulunkäynninohjaajan välistä yhteistyötä. Tähän liittyy erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen luokkatilanteissa. Yhteistyön kehittämiseen liittyy mm. viikoittainen opettajan ja ohjaajan suunnitteluaika, jolloin voidaan keskustella toimintatavoista ja suunnitella työnjakoa. Lisäksi opettajat ja ohjaajat käyvät yhdessä koulutuksissa, joita on tarjolla esim. Kaikille yhteinen koulu – hankkeessa. 

Toinen kehittämisen kohde liittyy myös inkluusivisen koulun kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää opetuksen eriyttämistä. Eriyttäminen tarkoittaa sitä, että oppilaan opiskelun sisältöjä tarkastellaan sisältöjen laajuuden ja etenemisnopeuden näkökulmasta. Eriyttäminen voi kohdistua mm. opetuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja –menetelmiin, työtapoihin sekä koulu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan.  Kuluvana lukuvuotena eriyttämisen kehittämisessä jaetaan hyviä käytänteitä ja materiaaleja ja pyritään kehittämään myös nk. ylöspäin eriyttämistä. 

Kolmas kehittämisen kohde on positiivisen palautteen antaminen. Positiivisen palautteen antaminen on tärkeä osa opetustyötä ja toisaalta myös osa työyhteisön kulttuuria. Parkkojan koulussa on hyvä ilmapiiri mutta positiivinen palaute joskus unohtuu arjen kiireessä, vaikka siihen olisi aihetta.  Tavoitteena on tehdä onnistumiset konkreettisiksi ja näkyviksi myös muille. Myönteinen palaute vahvistaa työntekijän tai oppilaan halua tehdä vastedes lisää hyvää sekä kasvattaa motivaatiota oppia ja kehittyä.

Edellä mainittuja kehittämiskohteita tukee Kaikille yhteinen koulu – hanke, jossa Pornaisten kunnan koulut ovat mukana. Hankeen avulla koulun henkilökunta saa koulutusta liittyen erilaisiin oppijoihin ja heidän tukemiseensa.

 Koulun toiminta

 3.1. Arjen käytäntöjä

Koulussamme aloitti lukuvuoden 2021-2022  yhteensä 115 oppilasta.
Esikoulu 11 oppilasta
1.lk 21 oppilasta
2.lk 14 oppilasta
3.lk 20 oppilasta
4.lk 17 oppilasta
5.lk 15 oppilasta
6.lk 17 oppilasta

Koulupäivät alkavat Parkkojalla klo 8.30 -9.30 ja päättyvät klo 12.30-14.30. Välitunnit ovat kestoltaan 15 minuuttia. 

Esikoululaisten tuntimäärä on 19 viikkotuntia. Aamuhoito on järjestetty esikoululaisille klo 7-8.
Esikoululaisten ja 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta, Reppu, toteutuu koulujen työpäivinä klo 12-17. Iltapäivätoiminnassa on 2-4 työntekijää ja ilmoittautuneita lapsia 27, joista esikoululaisia 8.

Tuntikehystä käytetään painotetusti (=ryhmätunnit) englannin, ruotsin, matematiikan, äidinkielen ja käsityön opetukseen.
Liikunnan opetus järjestetään 5.-6.-luokilla tytöille ja pojille erikseen. 
Taito-ja taideaineiden opetuksessa on pyritty hyödyntämään ja huomioimaan opettajien erikoistumisopinnot ja erityisosaaminen.
Tuntikehykseen sisältyvä tukiopetuskiintiö on 8h/vko. Tuntikehyksen ja TVA – korvausten jako liitteessä 1.

Viidennellä ja kuudennella luokalla on valinnaiskursseja, joiden yhteinen, kattava teema on kotiseutu.  Kurssien nimet ovat ”Luontokurssi”, ”Näytelmäkurssi”, ”Suullisen englannin kurssi digimaustein” ja ”Historiaa ja liikuntaa pornaislaisittain”. 


Ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan kaikilla luokka-asteilla marraskuussa 2021.  Laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden teema, ”Hyvinvointi arjessa”, liittyy laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista erityisesti osa-alueisiin Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) sekä Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3).  Koko koulu toteuttaa monialaisen oppimiskokonaisuuden samalla viikolla marraskuussa ja sen teemana on erityisesti tunnetaidot ja yhteistyötaidot. Henkilökunta valitsi nämä teemat seitsemästä eri hyvinvointiin liittyvästä osa-alueesta.  

 Kouluruokailu toteutetaan kolmessa vuorossa: 1. vuoro klo 10.15 ja 2. vuoro klo 10.45 ja 3. vuoro klo 11.15. Ruokailussa huomioidaan koronan aiheuttamat rajoitukset.

Päivänavaukset pidetään luokittain. Lukuvuoden aikana kaikki luokat pitävät vähintään yhden päivänavauksen kaikille koulun oppilaille. Oppilaat saavat itse valita aiheen. Seurakunta pitää päivänavauksia noin kerran kuukaudessa.

Välituntivalvonnat toteutetaan vuorolistan mukaisesti.  Välituntipihoja on kaksi ja molemmilla on yksi opettaja/välitunti.  Lisäksi pihoilla on ohjaajia valvomassa niillä välitunneilla, joilla on paljon oppilaita samaan aikaan. Välitunneilla huomioidaan koronan tuomat rajoitukset ja oppilaat ovat luokittain omilla välituntialueillaan.

Koulunkäynnin ohjaajat toimivat luokkakohtaisina avustajina sekä iltapäiväohjaajina työjärjestyksensä mukaisesti. He myös hoitavat lyhytaikaisia opettajan sijaisuuksia tarvittaessa. Pirjo Loisan tehtäviin kuuluvat myös koulusihteerin tehtävät.

Koulukirjastonhoitaja vierailee koulullamme maanantaisin ja oppilaille on varattu luokittaiset kirjastoajat. Koulukirjasto palvelee myös esikoululaisia.

Koululla järjestetään oppilaiden kummitoimintaa siten, että 5.-luokkalaiset ovat esikoululaisten ja 6.-luokkalaiset ovat 1.-luokkalaisten kummeja.

Oppilaat äänestävät jokaiselta luokalta kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Katariina Ärölä toimii hallituksen koolle kutsujana ja toiminnan ohjaajana. Oppilaskunnan edustajat järjestävät erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana (kts. 3.3 Tapahtumat ja teemapäivät).

Tietotekniikkaa hyödynnetään edelleen esikoulusta lähtien erilaisia sovelluksia ja alustoja käyttäen.  Lisäksi opettajat ja oppilaat opettelevat lisää tietotekniikan käyttötapoja. Apuna tässä toimivat koulun tutor-opettajat. Myös oppilaat toimivat oppilasagentteina.

Koulun oppilailla tietoteknisinä laitteina käytössä ovat iPadit, chromebookit ja kannettavat tietokoneet. iPadejä käyttävät pääsääntöisesti esikoululaiset ja 1.-2. –luokan oppilaat. 3.-6.- luokkalaisilla on käytössä chromebook- laitteet tai kannettavat tietokoneet

Kiusaamisen vastainen KiVa-koulutoiminta on osa koulun arkea. Erityisesti ensimmäisessä ja neljännessä luokissa käsitellään KiVa-aineistoa.  Kiva – tiimissä on Tanja Qvintus ja opetta(t), joiden oppilaita asia koskee. Kiva-tiimi kokoontuu tarvittaessa.

3.2 Parkkojan koulun esiopetus

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet ovat

 • Ilmaisun monet muodot
 • Kielen rikas maailma
 • Minä ja meidän yhteisömme
 • Tutkin ja toimin ympäristössäni
 • Kasvan ja kehityn

Esiopetussuunnitelman oppimiskokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä yhdistellään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia muodostettaessa.

Parkkojan esiopetuksen painopistealueet lukuvuonna 2021-2022

Lähiluonnon moninaisuus sekä ympäristöä säästävät ja kestävät arjen toimintatavat.

Tunteet opitaan tuntemalla – turvallisessa vuorovaikutuksessa ja leikin kautta.

Oppimiskokonaisuudet ja syventävät teemat toteutetaan Pornaisten esiopetuksen opetussuunnitelmaan kirjatuilla menetelmillä.

Pornaisten esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmallinen yhteistyö toteutuu esi-

ja alkuopetuksen vuosikellon mukaisesti. Esiopetuksessa huomioidaan Pornaisten varhaiskasvatussuunnitelma. Tavoitteena on lapsen ehyt oppimispolku.

Lukuvuonna toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa seuraavat hankkeet

Lukemisen kulttuuri ja lukutaitoa vahvistavat toimenpiteet- hanke

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa- hanke

3.3 Tapahtumat ja teemapäivät

Koulussa järjestettäviä tapahtumia

Koulun tapahtumia järjestettäessä on huomioita koronavirus ja siihen liittyvät rajoitteet. Tämän vuoksi eri luokkien yhteisiä tapahtumia ei voida toistaiseksi järjestää. Jos tilanne muuttuu lukuvuoden aikana, koulussa voidaan järjestää esim. kevätjuhla salissa. 

Adventti- ja pääsiäishartaus (srk:n kanssa yhteistyössä)

Joulujuhla  joulukuussa 2021
Kevätjuhla toukokuussa 2022

Lisäksi mahdollisesti muita tapahtumia ja teemapäiviä (liikuntapäivä, hiihtokilpailut, vappujuhlat jne.), joita ei vielä vahvisteta lukuvuoden alkaessa.

Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia lukuvuoden aikana huomioiden koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset.  Näistä tapahtumista sovitaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Tapahtumia ovat mahdollisuuksien mukaan nälkäpäiväkeräys, ulkoliikuntapäivä, Halloween- teemainen kummituskuja, jouluovitempaus, talviliikuntapäivä ja ystävänpäivätempaus. Lisäksi oppilaskunta kerää varoja kioskitoiminnalla. Varoja käytetään mm. oppilaiden toivomien yhteisten pelivälineiden hankintaan, stipendeihin sekä muihin oppilaiden valitsemiin kohteisiin.

Lisäksi oppilaskunnan hallituksen edustajat toimivat oppilaiden äänenä. Kokousten kautta ohjaava opettaja tuo oppilaita askarruttavia asioita sekä erilaisia ehdotuksia henkilökunnan kokouksiin.  Kokoukset voidaan pitää myös sähköisillä etäyhteyksillä.  

3.4 Koulun ulkopuolinen toiminta

Koululta tehdään retkiä lähiympäristöön ja lähikouluihin. Retkille lähdetään, jos ne pystytään toteuttamaan turvallisesti koronavirukseen liittyvät ohjeet huomioiden.  Retkillä kuljetaan kävellen, pyörillä tai linja-autokyydillä.

Tutustumiskäyntejä lähiympäristöön, yrityksiin ja maatiloille.
Luontoretkiä Isojärvelle, metsään ja kodalle, pyöräilyretkiä lähiseuduille
6. luokan leirikoulu  Piispalassa Kannonkoskella toukokuussa 2022.

 1. luokan yrityskylävierailu maaliskuussa 2022

Museokäynnit, näyttelyt, teatteriesitykset.
Lasketteluretki Talmaan kevättalvella 2022
Uimahallikäynnit mahdollisuuksien mukaan.

3.5 Kerhotoiminta

Syksyllä 2021 Pornaisten kunnassa alkoi hanke, Suomen harrastamisen malli. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Parkkojan koulussa on tämän hankeen ansiosta syyslukukaudella kaksi kerhoa, taidekerho maanantaisin ja parkour-kerho torstaisin. 

Koulu ja sen opettajat tarjoavat kerhoja rajoitetusti johtuen koronaviruksesta. Kerhot voidaan toistaiseksi toteuttaa siten, että saman luokka-asteen oppilaat ovat samassa kerhotilassa. Pienemmille oppilaille on suunnitteilla musiikkikerho ja kädentaitokerho.  Isommille oppilaille on askartelukerho. Kaikkia kerhoja ei järjestetä koko lukuvuoden ajan, vaan esimerkiksi kolmen kuukauden ajan. 

Lisäksi koulullamme pidetään maksullista taidekurssia lapsille englanniksi keskiviikkoisin, jos koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset sallivat sen.  

3.6 Yhteistyö eri tahojen kanssa

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa järjestetään mm. ottamalla harjoittelijoita lähiseudun aikuisoppilaitoksista (Keuda, Seurakuntaopisto ym.) ja yliopistoista.
Yläkoulun TET-harjoittelijoita otetaan tutustumaan työelämään alakoulussa.

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainillat järjestetään luokkakohtaisesti.
Vanhempainvartteja järjestetään luokittain.  
Muita luokkien kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaan.
Vanhemmat keräävät luokille rahaa leirikoulua ym. toimintaa varten. Säännöllinen varojen keruutapa on luokkatoimikunnan järjestämä perjantainen pullapäivä koululla, jolloin oppilaat voivat ostaa leivonnaisia.
Rehtori tai opettajat osallistuvat vanhempainyhdistyksen MuFan kokouksiin tarpeen mukaan.  MuFa järjestää mahdollisuuksien mukaan diskoja ja muuta toimintaa oppilaille ja vanhemmille. 

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Yhteistyötä tehdään Pornaisten seurakunnan kanssa siten, että seurakunta järjestää koululla päivänavauksia ja pääsiäis- sekä adventtihartauksia.

SPR:n Pornaisten osaston kanssa järjestetään Nälkäpäiväkeräys.

Kunnan kirjaston kanssa toteutetaan koulun kirjaston lainaustoimintaa sekä kirjavinkkausta.  Lisäksi kunnan kotiseutumuseovierailu järjestetään yhteistyössä kirjaston ja seurakunnan kanssa 5. luokalle. 

Erityisesti 5.-6.- luokkien valinnaiskursseilla tehdään yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. 

  

3.7. Erityisopetuksen järjestäminen

Erityisopettaja Tanja Qvintus työskentelee koulussamme päätoimisesti 24 tuntia viikossa. Työ on laaja-alaista erityisopetusta. Opetus tapahtuu sekä samanaikaisopetuksena luokissa, että pienryhmä- ja yksilöopetuksena. Erityisopetuksen perusajatuksena on varhainen tuki oppimisen pulmissa. Erityisopettaja teettää lukuvuoden aikana erityisopetuksen vuosikellon mukaisesti erilaisia testejä ja seuloja. Muun muassa näiden avulla oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen. 

Lisäksi koulumme esikoulussa vierailee varhaiserityisopettaja Anne-Marie Ketonen yhtenä päivänä viikossa.

3.8. Opiskeluhuollon järjestäminen

Kouluterveydenhoito toteutetaan kunnallisen kouluterveydenhuolto-ohjelman mukaisesti. Kouluterveydenhoitajana toimii Jenni Tikkanen. Hän on tavattavissa koululla maanantaisin. 

Koulukuraattori Minna Syrjäpalo-Lindfors on koulullamme tiistaisin ja psykologi Kirsi Putous keskiviikkoisin.

Kouluruokailussa noudatetaan kunnallista neljän viikon ruokalistaa. Ruoka kuljetetaan yhtenäiskoululta.

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (OHR) kokoontuu tiistaisin klo 14.40 kerran kuukaudessa. Jokaisen luokan opiskeluilmapiiriä kartoitetaan ja siitä keskustellaan ennalta sovitussa OHR-kokouksessa. Luokissa toteutetaan luokkahenkikysely ja/tai tehdään kyselyn pohjalta sosiogrammi. Näiden perusteella opiskeluhuoltoryhmä yhdessä opettajan ja koulunkäynninohjaajaan kanssa käyvät läpi kyseisen luokan opiskeluilmapiiriä ja miettivät mahdollisia parannuskeinoja, jos tilanteessa on parantamisen varaa.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa käsittelevissä kokouksissa aiheina ovat koulun säännöt, henkilökunnan hyvinvointi, oppilaiden osallisuus ja turvallisuus.

Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle se, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

Oppilaskuljetuksista vastaavat pääasiassa Markku Rantala (taksi) ja bussiliikenteestä paikalliset kuljetusyritykset.

Koululle tulee syksyllä 2021 popup- hammashoitola, jossa oppilaille tehdään koulupäivän aikana hammastarkastus. Laajempi hammashuolto tapahtuu vanhempien toimesta.

 3.9. Oppilasarviointi

 Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin, jotka ovat luettavissa kunnallisessa opetussuunnitelmassa.

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa ja oppilaiden persoona, temperamentti tai muu henkilökohtainen ominaisuutensa ei ole arvioinnin kohde.

Oppilasarvioinnin kohteena ovat oppiminen, työskentely sekä käyttäytyminen.

Arvioinnin tehtävä on antaa oppilaalle rakentavaa palautetta opiskelustaan. Arvioinnin tehtävänä on myös tukea ja auttaa oppilaan itse- ja vertaisarviointia, jolloin hän voi tulla tietoiseksi omasta edistymisestään ja ymmärtää, miten voi itse vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyön onnistumiseen.

Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin 3. luokan kevääseen asti. Numeroarvostelu annetaan 4. luokan välitodistuksesta eteenpäin.

Välitodistus jaetaan tammikuussa 2022.

3.10. Tiedottaminen

 

Keskeisin tiedotuskanava on sähköinen Wilma-järjestelmä. Siihen on huoltajille ja oppilaille annettu tunnukset, joiden avulla voi turvallisesti viestiä asioista. Koulun kotisivut löytyvät peda.net -sivustolta. Sivuilla on tietoa koulun toiminnasta.

Henkilökunnalla on käytössään henkilökohtaiset puhelinnumerot, joihin voi soittaa pääsääntöisesti virka-aikana.

Henkilökunnalla on viran puolesta käytössä myös sähköpostiosoitteet, etunimi.sukunimi@edu.pornainen.fi, jonka kautta tiedottaminen onnistuu.

Koululla on oma Facebook- sivu, jossa esitellään niin koulun arkea kuin teema- ja juhlapäiviäkin. 

3.11 Opettajien YS-aika ja VESO sekä TYHY

 Henkilökunnan yhteinen YS-aika on keskiviikkoisin klo 14.40 alkaen. Veso-päivät olivat 9.-10.8.-21. Lisäksi lukuvuoden aikana on kaksi 3 tunnin Veso – koulutusta, joista toinen on ke 27.10.-21.


TYHY-toimintaa:  Henkilökunnan Tyhy toiminta toteutetaan kunnan tyhy- toimintasuunnitelman mukaisesti. 

 

Lukuvuosisuunnitelma 2020-2021

 1. Koulun toiminta-ajatus

Perusopetus on suomalaisen sivistyksen perusta. Koulumme tehtävänä on antaa lapselle perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-opintoja varten ja kasvattaa lasta turvallisessa, kannustavassa ja viihtyisässä oppimisympäristössä kohti oman elämän hallintaa.

Koulun toimintakulttuurissa painotetaan myönteistä ja suvaitsevaa ilmapiiriä, joka kannustaa oppimaan ja aktivoi työskentelemään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Kunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien päämääränä on vastuullisen toiminnan kautta itsenäiseen ajatteluun kasvaminen.

 1. Kehittämiskohteet ja painopistealueet

Lukuvuoden kehittämiskohteet liittyvät yhteistyöhön, hyvinvointiin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.  

Hyvinvointi oli edellisen lukuvuoden painopistealue ja tämä jatkuu viime lukuvuonna alkaneen positiivisen pedagogiikan teemalla. Vahvuusperusteinen opetus nojaa positiiviseen pedagogiikkaan, joka on koko koulun yhteinen asia. Koulussa pidetään yllä hyväksyvää ja myönteistä ilmapiiriä, joka virheiden etsimisen sijaan keskittyy vahvuuksiin. Opetuksen tavoitteena on ennen kaikkea myönteinen itsetuntemus, joka heijastuu myös oppimiseen.

Toinen lukuvuoden kehittämiskohde on oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja laajentaminen.  Tavoitteena on lisätä edelleen koulun pihan ja lähiympäristön hyödyntämistä opetuksessa. Myös niin opettajien kuin oppilaiden TVT -taitoja lisätään ja otetaan käyttöön uusia sähköisiä oppimisympäristöjä.  

Kolmas toimintakulttuurin kehittäminen liittyy henkilökunnan yhteistyöhön. Esi- ja alkuopetuksen opettajat suunnittelevat yhdessä oppimiskokonaisuuksia kuten myös 3-4 luokkien opettajat ja 5-6- luokkien opettajat.  Lisäksi on samanaikaisopettajuutta ja kummitoimintaa. Opettajat jakavat toisilleen hyviä käytänteitä. 

 1. Koulun toiminta

 3.1. Arjen käytäntöjä

Koulussamme aloitti lukuvuoden 2020-2021  yhteensä 129 oppilasta
Esikoulu 20 oppilasta
1.lk 15 oppilasta
2.lk 20 oppilasta
3.lk 16 oppilasta
4.lk 18 oppilasta
5.lk 17 oppilasta
6.lk 23 oppilasta

Koulupäivät alkavat Parkkojalla klo 8.30 -10.30 ja päättyvät klo 12.30-14.30. Välitunnit ovat kestoltaan 15 minuuttia. 

Esikoululaisten tuntimäärä on 19 viikkotuntia. Aamuhoito on järjestetty esikoululaisille klo 6-8.
Esikoululaisten ja 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta, Reppu, toteutuu koulujen työpäivinä klo 12-17. Iltapäivätoiminnassa on 2-3 työntekijää ja ilmoittautuneita lapsia 32 , joista esikoululaisia 15.

Tuntikehystä käytetään painotetusti (=ryhmätunnit) englannin, ruotsin, matematiikan, äidinkielen ja käsityön opetukseen.
Liikunnan opetus järjestetään 5.-6.-luokilla tytöille ja pojille erikseen. 
Taito-ja taideaineiden opetuksessa on pyritty hyödyntämään ja huomioimaan opettajien erikoistumisopinnot ja erityisosaaminen.
Tuntikehykseen sisältyvä tukiopetuskiintiö on 8h/vko. Tuntikehyksen ja TVA – korvausten jako liitteessä 1.

Viidennellä ja kuudennella luokalla on valinnaiskursseja, joiden yhteinen, kattava teema on kotiseutu.  Kurssien nimet ovat ”Digienkku”, ”Borgnäs och svenskfinland (Pornainen ja ruotsinkielinen Suomi)”, ”Luontokurssi” ja ”Näytelmäkurssi”.  Kurssien tarkemmat sisällöt liitteessä 2.


Ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan kaikilla luokka-asteilla lokakuussa 2020.  Laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden teema, ”Aleksis Kiven digiloikka”, liittyy kehittämiskohteeseemme eli TVT-taitoihin opetuksessa ja oppimisessa.  Laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista huomioidaan erityisesti ”Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) ja Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu” (L2)  Koko koulu toteuttaa monialaisen oppimiskokonaisuuden lokakuussa ja sen teemana on kansalliskirjailija Aleksis Kivi ja hänen tuotantonsa. Teemaa käsitellään erilaisissa sähköisissä oppimisympäristöissä ja lisäksi

oppilaiden tuotoksia ja jaetaan ja esitetään toisille oppilaille ja luokille sähköisessä muodossa. Oppilaat ja henkilökunta opettelevat uusia TVT-taitoja ja vahvistavat jo olemassa olevia. 

Koulun opetuskäytössä olevat TVT-laitteet ovat 44 ipadia, 60 chromebookia, noin 36 kannettavaa tietokonetta. Lisäksi on käytössä 15 pöytäpc:tä.

Kouluruokailu toteutetaan kolmessa vuorossa: 1. vuoro klo 10.15 ja 2. vuoro klo 10.45 ja 3. vuoro klo 11.15. Ruokailussa huomioidaan koronan aiheuttamat rajoitukset.

Päivänavaukset pidetään luokittain. Seurakunta pitää päivänavauksia noin kerran kuukaudessa. Lukuvuoden aikana kaikki luokat pitävät vähintään päivänavauksen kaikille koulun oppilaille. Oppilaat saavat itse valita aiheen. 

Välituntivalvonnat toteutetaan vuorolistan mukaisesti.  Välituntipihoja on kaksi ja molemmilla on yksi opettaja/välitunti.  Lisäksi pihoilla on ohjaajia valvomassa niillä välitunneilla, joilla on paljon oppilaita samaan aikaan. Välitunneilla huomioidaan koronan tuomat rajoitukset ja oppilaat ovat luokittain omilla välituntialueillaan.

Koulunkäynnin ohjaajat toimivat luokkakohtaisina avustajina sekä iltapäiväohjaajina työjärjestyksensä mukaisesti. He myös hoitavat lyhytaikaisia opettajan sijaisuuksia tarvittaessa. Pirjo Loisan tehtäviin kuuluvat myös koulusihteerin tehtävät.

Koulukirjastonhoitaja vierailee koulullamme maanantaisin ja oppilaille on varattu luokittaiset kirjastoajat. Koulukirjasto palvelee myös esikoululaisia.

Koululla järjestetään oppilaiden kummitoimintaa siten, että 5.-luokkalaiset ovat esikoululaisten ja 6.-luokkalaiset ovat 1.-luokkalaisten kummeja.

Oppilaat äänestävät jokaiselta luokalta kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen. Hallituksen kokouksia on noin kerran kuukaudessa. Tanja Qvintus toimii hallituksen koolle kutsujana ja toiminnan ohjaajana. Oppilaskunnan edustajat järjestävät erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana (kts. 3.2 Tapahtumat ja teemapäivät).

Tietotekniikkaa hyödynnetään edelleen esikoulusta lähtien erilaisia sovelluksia ja alustoja käyttäen.  Lisäksi opettajat ja oppilaat opettelevat lisää tietotekniikan käyttötapoja. Apuna tässä toimivat koulun tutor-opettajat. Myös oppilaat toimivat oppilasagentteina.

Kiusaamisen vastainen KiVa-koulutoiminta on osa koulun arkea. Erityisesti ensimmäisessä ja neljännessä luokissa käsitellään KiVa-aineistoa.  Kiva – tiimissä on Tanja Qvintus ja opetta(t), joiden oppilaita asia koskee. Kiva-tiimi kokoontuu tarvittaessa.

3.2 Parkkojan koulun esiopetus

Parkkojan koulu esiopetusvuoden oppimiskokonaisuudet ovat kunnan koulujen yhteiset

 • Ilmaisun monet muodot 
 • Kielen rikas maailma 
 • Minä ja meidän yhteisömme 
 • Tutkin ja toimin ympäristössäni 
 • Kasvan ja kehityn 

Pornaisten esiopetusryhmien yhteinen teema on ”Minun satuni herää eloon – Lukihanke 2020-21. 

Syventävän teeman sisällöistä kootaan yhteisnäyttely, yhteinen ympäristötaideteos tai tilataideteos 

Parkkojan koulun painopistealueet näkyvät esiopetuksen kahdessa teemassa eli posiivinen pedagogiikka  ”Huomaa hyvä ja sano se ääneen - vahvuuspedagogiikka koulun arjessa” sekä yhteistyön ja oppimisympäristöjen painotus teemassa ”Mennään metsään - alkuopetuksen luontoyhteistyö”.

 

3.3 Tapahtumat ja teemapäivät

Koulussa järjestettäviä tapahtumia

Koulun tapahtumia järjestettäessä on huomioita koronavirus ja siihen liittyvät rajoitteet. Tämän vuoksi eri luokkien yhteisiä tapahtumia ei voida toistaiseksi järjestää. Jos tilanne muttuu luokuvuoden aikana, koulussa voidaan järjestää esim. kevätjuhla salissa. 

Adventti- ja pääsiäishartaus (srk:n kanssa yhteistyössä)

Joulupolku  15.12.2020
Kevätjuhla 1.6.2021

Lisäksi mahdollisia muita tapahtumia ja teemapäiviä, joita ei vielä vahvisteta lukuvuoden alkaessa.

Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia lukuvuoden aikana huomioiden koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset.  Näistä tapahtumista sovitaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Tapahtumia ovat mm. nälkäpäiväkeräys, joulukorttitempaus, ystävänpäivätempaus, kykykisa sekä pukukisa. Lisäksi oppilaskunta kerää varoja kioskitoiminnalla. Varoja käytetään mm. oppilaiden toivomien yhteisten pelivälineiden hankintaan, stipendeihin sekä muihin oppilaiden valitsemiin kohteisiin.

Lisäksi oppilaskunnan hallituksen edustajat toimivat oppilaiden äänenä. Kokousten kautta ohjaava opettaja tuo oppilaita askarruttavia asioita sekä erilaisia ehdotuksia henkilökunnan kokouksiin.  Kokoukset voidaan pitää myös sähköisillä etäyhteyksillä.  

 • Koulun ulkopuolinen toiminta

Retkiä lähiympäristöön ja lähikouluihin. Retkille lähdetään, jos ne pystytään toteuttamaan turvallisesti koronavirukseen liittyvät ohjeet huomioiden.

Tutustumiskäyntejä lähiympäristöön, yrityksiin ja maatiloille
Luontoretkiä Isojärvelle, metsään ja kodalle, pyöräilyretkiä lähiseuduille
Kunnan esiluokkien yhteinen taidenäyttely keväällä
6. luokan leirikoulu  Piispalassa Kannonkoskella 10.5.-14.5.2021

 1. luokan yrityskylävierailu maaliskuussa 2021

Museokäynnit, näyttelyt, teatteriesitykset.
Lasketteluretki Talmaan kevättalvella.
Uimahallikäynnit

3.5 Kerhotoiminta

Koulu tarjoaa kerhoja rajoitetusti johtuen koronaviruksesta. Kerhot voidaan toteuttaa siten, että saman luokka-asteen oppilaat ovat samassa kerhotilassa. Pienemmille oppilaille on musiikkikerho ja kädentaitokerho.  Isommille oppilaille on askartelukerho. Kaikkia kerhoja ei järjestetä koko lukuvuoden ajan, vaan esimerkiksi kolmen kuukauden ajan. 

Lisäksi koulullamme pidetään taidekurssia lapsille englanniksi keskiviikkoisin, jos koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset sallivat sen.  

3.6 Yhteistyö eri tahojen kanssa

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa järjestetään mm. ottamalla harjoittelijoita lähiseudun aikuisoppilaitoksista (Keuda, Seurakuntaopisto ym.) ja Yliopistoista
Yläkoulun TET-harjoittelijoita otetaan tutustumaan työelämään alakoulussa.

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainillat järjestetään luokkakohtaisesti.
Vanhempainvartteja järjestetään luokittain.  
Muita luokkien kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaan.
Vanhemmat keräävät luokille rahaa leirikoulua ym. toimintaa varten.
Rehtori tai opettajat osallistuvat MuFan kokouksiin tarpeen mukaan.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Yhteistyötä tehdään Pornaisten seurakunnan kanssa siten, että seurakunta järjestää koululla päivänavauksia ja pääsiäis- sekä adventtihartauksia.

SPR:n Pornaisten osaston kanssa järjestetään Nälkäpäiväkeräys.

Kunnan kirjaston kanssa toteutetaan koulun kirjaston lainaustoimintaa sekä kirjavinkkausta.  Lisäksi kunnan kotiseutumuseovierailu järjestetään yhteistyössä kirjaston ja seurakunnan kanssa 5. luokalle. 

3.7. Erityisopetuksen järjestäminen

Erityisopettaja Tanja Qvintus työskentelee koulussamme päätoimisesti 24 tuntia viikossa. Työ on laaja-alaista erityisopetusta. Opetus tapahtuu sekä samanaikaisopetuksena luokissa että pienryhmä- ja yksilöopetuksena. Erityisopetuksen perusajatuksena on varhainen tuki oppimisen pulmissa. Erityisopettaja teettää lukuvuoden aikana erityisopetuksen vuosikellon mukaisesti erilaisia testejä ja seuloja. Muun muassa näiden avulla oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen. 

Lisäksi koulumme esikoulussa vierailee varhaiserityisopettaja Anne-Marie Ketonen yhtenä päivänä viikossa.

3.8. Opiskeluhuollon järjestäminen

Kouluterveydenhoito toteutetaan kunnallisen kouluterveydenhuolto-ohjelman mukaisesti. Kouluterveydenhoitajana toimii Nea Kuosmanen. Hän on tavattavissa koululla maanantaisin. 

Kouluruokailussa noudatetaan kunnallista neljän viikon ruokalistaa. Ruoka kuljetetaan yhtenäiskoululta.

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (OHR) kokoontuu tiistaisin klo 14.30 kerran kuussa. Jokaisessa luokassa toteutetaan luokkahenkikysely tai tehdään sosiogrammi. Näiden perusteella opiskeluhuoltoryhmä yhdessä opettajan ja koulunkäynninohjaajaan kanssa käyvät läpi kyseisen luokan opiskeluilmapiiriä.

 

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa käsittelevissä kokouksissa aiheina ovat koulun säännöt, henkilökunnan hyvinvointi, oppilaiden osallisuus ja turvallisuus.

Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle se, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

Oppilaskuljetuksista vastaavat pääasiassa Markku Rantala (taksi) ja bussiliikenteestä paikalliset kuljetusyritykset.

Koululle tulee popup- hammashoitola, jossa oppilaille tehdään koulupäivän aikana hammastarkastus. Laajempi hammashuolto tapahtuu vanhempien toimesta.

 3.9. Oppilasarviointi

 Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin, jotka ovat luettavissa kunnallisessa opetussuunnitelmassa.

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa ja oppilaiden persoona, temperamentti tai muu henkilökohtainen ominaisuutensa ei ole arvioinnin kohde.

Oppilasarvioinnin kohteena ovat oppiminen, työskentely sekä käyttäytyminen.

Arvioinnin tehtävä on antaa oppilaalle rakentavaa palautetta opiskelustaan. Arvioinnin tehtävänä on myös tukea ja auttaa oppilaan itse- ja vertaisarviointia, jolloin hän voi tulla tietoiseksi omasta edistymisestään ja ymmärtää, miten voi itse vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyön onnistumiseen.

Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin 3. luokan kevääseen asti. Numeroarvostelu annetaan 4. luokan välitodistuksesta eteenpäin.

Välitodistus jaetaan tammikuussa 2021.

3.10. Tiedottaminen

Keskeisin tiedotuskanava on sähköinen Wilma-järjestelmä. Siihen on huoltajille ja oppilaille annettu tunnukset, joiden avulla voi turvallisesti viestiä asioista.

Henkilökunnalla on käytössään henkilökohtaiset puhelinnumerot, joihin voi soittaa pääsääntöisesti virka-aikana.

Henkilökunnalla on viran puolesta käytössä myös sähköpostiosoitteet, etunimi.sukunimi@edu.pornainen.fi, jonka kautta tiedottaminen onnistuu.

Koulun kotisivut löytyvät peda.net -sivustolta, Pornaisten kunnan sivulta.  Sivuilla on tietoa koulun toiminnasta.

Koululla on oma Facebook- sivu, jossa esitellään niin koulun arkea kuin teema- ja juhlapäiviäkin. 

3.11 Opettajien YT-aika ja VESO sekä TYHY

 Henkilökunnan yhteinen YT-aika on keskiviikkoisin klo 14.40 alkaen. Veso-päivät olivat 6-7.8.-20. Lisäksi lukuvuoden aikana on kaksi 3 tunnin Veso – koulutusta.  

TYHY-toimintaa:  Henkilökunnan Tyhy toiminta toteutetaan kunnan tyhy- toimintasuunnitelman mukaisesti. 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä