Tukea oppimiseen

Tukea oppimiseen

Kotiväen rooli oppimisen tukemisessa on merkittävä. Päivittäiset rutiinit riittävine yöunineen, terveellinen ravinto, ulkoilu ja peliajan rajoittaminen takaavat vireän mielen koulupäiviin. Harrastukset pitävät mielen virkeänä, mutta harrastukset saattavat myös väsyttää, jos niitä on kovin paljon. Lapsen hyväksyminen omana itsenään luo pohjaa hyvän itsetunnon kehittymiselle. Yhteistyö koulun ja kodin välillä on tärkeää lapsen tukemisessa.

Mikäli koulussa tai kotona huomataan tai oppilas itse huomaa tarvitsevansa enemmän apua oppimiseen, koulun ensisijaisina keinoina ovat tuki- ja erityisopetus. Koulussa toimii myös koulunkäynnin ohjaajia, jotka tukevat oppilaita tuntitilanteissa.

Tukiopetus

Mikäli oppilas tarvitsee lisää tukea oppimiseensa, hän on pääsee tukiopetukseen. Tukiopetus on lisäopetusta, jota voidaan antaa kaikissa oppiaineissa. Tukiopetusta annetaan yleensä pienissä ryhmissä, mutta tarvittaessa myös yhdelle oppilaalle. Tukiopetusta voi tarvita, jos on sairauden vuoksi ollut poissa tai oppiminen tuntuu hankalalta. Tukiopetus ei ole rangaistus, vaan mahdollisuus saada lisää tukea oppimiseensa.

Kun oppilaalla on lomaa koulutyöstä esim. lomamatkan vuoksi, tulee vanhemman huolehtia loman aikaisten koulutehtävien tekemisestä. 

Erityisopetus

Erityisopettajinamme toimivat lukuvuonna 2023-2024 Miia Puistolahti ja Tanja Qvintus. Erityisopetusta annetaan pienissä ryhmissä tai jopa yksittäisille oppilaille sekä samanaikaisopetuksena, jossa on mukana erityisopettaja, luokanopettaja ja mahdollisesti koulunkäynnin ohjaaja. Useimmiten erityisopettajan tunneilla harjoitellaan äidinkieltä, matematiikkaa ja englantia. Erityisopettaja antaa myös puheopetusta. Puheopetuksessa olevien oppilaiden on tärkeä tehdä opettajan antamia harjoituksia kotona säännöllisesti.

Miksi tuki- ja erityisopetusta tarvitaan?

Oppimisvaikeudet ovat laaja käsite, jonka alle voi oikeastaan sijoittaa kaikki oppilaan oppimista estävät ja hidastavat tekijät. Oppimisvaikeuksia ovat esimerkiksi kielelliset, hahmottamisen ja tarkkaavuuden pulmat. Oppimisen pulmat usein ruokkivat itseään, kun oppilaan motivaatio ja kouluviihtyvyys katoavat ja hän välttelee hankalia tehtäviä. Siksi siis tuki- ja erityisopetusta tarvitaan. Onneksi myös onnistumiset ruokkivat itseään! Harjoittelu lisää myös sinnikkyyttä, mikä on tärkeä opiskelutaito sekin. Joskus tuki- tai erityisopetusta tarvitaan motivaation herättämiseen ja opiskelustrategioiden harjaannuttamisen tueksi.

Kolmiportainen tuki

Jos oppimisen tuen tarve on säännöllistä, oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, johon kirjataan konkreetteja tavoitteita ja keinoja oppimisen tukemiseen. Näitä keinoja voivat olla esimerkiksi tehtävien pilkkominen, konkretisointi tai siirtymien ennakointi (sen mukaan, missä tukea tarvitaan). Oppimissuunnitelman laatii luokanopettaja, mutta useimmiten yhdessä erityisopettajan kanssa.
Mikäli yleisen tuen keinot eivät riitä, oppilas voidaan siirtää tehostettuun tukeen, jolloin prosessissa on mukana myös oppilashuollon henkilöstöstä vähintään yksi edustaja. Tehostetun tuen jälkeen kolmas porras on erityinen tuki ja oppilaalle tehdään HOJKS. Päätöksen erityiseen tukeen siirtymisestä tekee perusopetuksen johtava rehtori.

Matematiikan pulmia:

Matematiikka on oppiaineena “kumuloituva”. Uudet tiedot ja taidot omaksutaan aiemmin opitun päälle. Mikäli perusta on heikko, uuden oppiminen on vaikeaa. Tämä aiheuttaa oppijalle negatiivisen kehän: Oppilaan motivaatio laskee ja matematiikka tuntuu tyhmältä, tylsältä ja tarpeettomalta. Matematiikan oppimista on myös tutkittu paljon. Täältä löytyy lisää tietoa. Vaikka matematiikassa olisi pulmaa, asialle voidaan tehdä paljon.

Matematiikan oppimisvaikeudet ilmenevät mm seuraavasti:

  • Lukumäärien laskeminen ja määrien yhdistäminen merkkiin (numeroon) on vaikeaa jo varhaisessa iässä.
  • Numerot luvuissa vaihtavat paikkaa.
  • On vaikea ymmärtää tai muistaa kertotauluja.
  • Mittayksiköt ja avaruudellinen hahmottaminen on pulmallista.
  • On vaikea muodostaa sanallisesta tehtävästä laskulauseketta.
  • Jakolaskujen ymmärtäminen on hankalaa.
  • Laskutoimitukset ovat hankalia (mm. allekkaislaskujen eri vaiheet tai laskujärjestys eivät muistu mieleen).
  • Aikataulut ja rahankäyttö arjessa tuottavat pulmia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä