Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

KIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISY

 
KiVa Kolu-OHJELMA

Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa. Ohjelma on toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. Sen avulla tarjotaan koulun henkilökunnalle ja oppilaille tietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Lisäksi teetämme lukuvuonna 2021-2022 jokaiselle luokalle kiusaamiskyselyn, jolla kartoitamme oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta.

Koulumme toteuttaa Kiva-ohjelmaa tehostetusti ns. Kiva-tunteina 1. ja 4.luokilla. Kiusaamistapausten selvittelyssä käytämme KiVa Koulu -ohjelman mukaista toimintamallia.

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi:

 • nimittelyä, pilkkaamista, toiselle nauramista
 • tönimistä, tuuppimista, lyömistä, potkimista
 • ulkopuolelle jättämistä, syrjimistä
 • ilkeiden lappujen lähettämistä
 • ilkeiden juttujen, juorujen tai valheiden levittämistä
 • toisen tavaroiden ottamista, hävittämistä, piilottamista tai rikkomista
 • netissä tapahtuvaa loukkaamista
 • ilkeiden tai uhkaavien tekstiviestien lähettämistä

Koulussamme keskeiset periaatteet kiusaamisen osalta ovat:

 • fyysistä tai psyykkistä kiusaamista ei hyväksytä
 • jos oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi, hänen on kerrottava siitä aikuiselle (joko välituntivalvojalle tai luokanopettajalle/ rehtorille)
 • luokanopettaja selvittää yksittäiset kiusaamistapaukset
 • jos kiusaaminen on systemaattista, koulun KiVa-tiimi (lukuvuonna 2021-2022 Tanja Qvintus ja kyseisen luokan/luokkien luokanopettaja(t)) jatkaa asian selvittelyä sopivalla kokoonpanolla.

Pornaisten kunnan koulujen toimintapolut vuosiluokille 1-9 sisältävät osion ”Oppilaiden väliset konfliktit ja kiusaaminen”.

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimenpiteitä voivat olla

 • tiedottaminen
 • kiusaamiskyselyt
 • tukihenkilöt (esim. koulun opettajat tai muu henkilökunta)
 • keskustellaan ja käsitellään koulussa kiusaamista ja sen seurauksia
 • luokka/koulukohtaiset kiusaamisen vastaiset säännöt
 • ryhmäyttäminen
 • (tehostettu) välituntivalvonta
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö: valistustilaisuudet, vanhempainillat, asiantuntijavierailijat, teemaviikot
 • tukioppilastoiminta, kummiluokkatoiminta, oppilaita välituntivahteina
 • vanhempien keskusteluryhmät
 • kontaktipuhelin, palautelaatikko
 • opettajien työryhmä koulun sosiaalisen ympäristön kehittämiseksi
 • verkostoituminen eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa

Luokkatasolla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla

 • luokan yhteiset säännöt
 • luokkakokoukset ja vanhempainillat
 • kyselyt
 • palautelaatikko
 • erilaisissa ryhmissä toimiminen
 • luottamusoppilaat
 • yhteistoiminnallinen oppiminen
 • erilaiset kasvatusohjelmat (esim. Lions Quest ja KiVa Koulu, Turvataito)

Kuka puuttuu kiusaamiseen?

 • Kaikki aikuiset (mukaan lukien huoltajat) puuttuvat heti kiusaamiseen
 • Päätetään henkilökunnan/oppilaiden velvollisuudet
 • Päätetään siitä, kenelle oppilaat voivat kertoa kiusaamistapauksista?
 • Päätetään vanhempien roolista kiusaamistapauksissa
Kiusaamisen seuranta
 • Pidetään huolta seurannasta; miten ja ketkä?
 • Päätetään, kuinka seurantaa pidetään yllä
 • Päätetään toimintamalleista, jos seuranta osoittaa, että kiusaaminen jatkuu.

Kiusaamistapausten selvittely

 • Päätetään, miten kiusaamistapauksia lähdetään selvittämään ja ketkä sen tekevät.
 • Päätetään välittömästä puuttumisesta ja sen malleista kiusaamistapauksissa
 • Päätetään, miten taataan tapahtumien puolueeton selvittely
 • Päätetään viestittämisestä ja sen muodoista asianomaisten koteihin
 • Päätetään, mitä kaikkea ja miten (esim. lomake) kiusaamistapauksista kirjataan ylös (päivämäärät, asianosaiset, tapahtumien kulku, tapahtumien käsittely, tehdyt mahdolliset sopimukset ja päätökset, rangaistukset, seuranta, kenen tietoon asia on saatettu) ja kuinka tietoja säilytetään ja missä tapauksissa tietoja välitetään, raportoidaan, esim. koulutoimelle, sosiaalitoimelle, poliisille tai muulle edeltä sovitulle taholle.
 • Päätetään, miten toimitaan, jos seuranta osoittaa, että kiusaaminen jatkuu.

Toimenpiteet kiusaamistapauksessa. Näitä voivat olla esimerkiksi

 • Keskustelut kiusatun ja kiusaajan kanssa
 • Tapaamiset kaikkien osapuolten kanssa
 • Seurantatapaamiset ja -keskustelut
 • Mahdollisen jatkotapaamiset ja niiden jatkuminen

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on (varsinkin) kiusaamistapauksissa ehdottoman tärkeää. Kotien, vanhempien ja koulun tulisi yhteistoimin pyrkiä ratkaisemaan mahdolliset kiusaamistapaukset. Osapuolten olisi myös erittäin tärkeää pitää mielessä se, että oppilaat/lapset usein vääristelevät totuutta heihin liittyvissä asioissa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä