Kuvataidepainotteinen luokkaKuvataidepainotteiset luokat ovat toimineet Länsi – Porin koululla vuodesta 1990 alkaen. Koulumme omaleimaisuus painottaa kulttuurikasvatusta, erityisesti kuvataidetta.

Kuvataideluokilla on kuvataiteesta ja kuvan tekemisestä kiinnostuneilla oppilailla mahdollisuus perehtyä kuvataiteen eri alueisiin normaalikursseja soveltaen ja syventäen. Oppilaat valitaan kuvataideluokille soveltuvuuskokeella. Kuvataideluokille valitut oppilaat opiskelevat kuvataidetta 7. luokalla 3 tuntia ja 8.-9. luokalla 2 tuntia.

Länsi-Porin koulun oppimisympäristöt antavat puitteet ajanmukaiselle kuvataiteen opiskelulle ja mahdollistavat monipuolisten materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käytön sekä näiden luovan soveltamisen. Oppimisympäristöjä ovat kaikki tilat kuten myös luonto ja rakennettu ympäristö. Erilaisilla toimintatavoilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjännitteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista.

Tunneilla vieraillaan oman paikkakunnan kulttuurikohteissa, pyritään luomaan innostava, vuorovaikutukseen kannustava ja toisia kunnioittava työskentelyilmapiiri, missä oppilaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Opetuksessa huomioidaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin sekä ryhmässä. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.

Opetus tarjoaa lähtökohtia ymmärtää visuaalisessa kulttuurissa esiintyviä ilmiöitä ja tähtää oppilaan oman kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen kaikilla luokka-asteilla. Oppilaita kannustetaan omien vahvuuksien löytämiseen kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja kansainväliselle toimijuudelle. Tavoitteena on syventää oppilaan tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, eri elämänaloille, taiteen tuntemukseen ja harrastuksen herättämiseen sekä avoimeen kulttuurimyönteisyyteen.

Kuvataideluokkalaiset osallistuvat aktiivisesti erilaisiin näyttelyihin ja koulun tapahtumiin. Opintojen päätteeksi oppilaat tekevät 9. luokalla oman valinnan mukaisen päättötyön yhteisesti sovitusta aihepiiristä portfolioineen. Päättötöistä oppilaat suunnittelevat ja mahdollisuuksien mukaan ripustavat päättötyönäyttelyn ja järjestävät avajaiset.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä