Kuvataidepainotteinen luokka

Haku kuvataideluokalle

Yläkoulunsa syksyllä 2021 aloittavat oppilaat voivat hakea Porin eri koulujen painotusluokille syksyllä 2020. Haut alkavat lokakuussa 2020 ja pääsykokeet järjestetään pääsääntöisesti marraskuussa 2020.

Haku kaikille painotusluokille tehdään sähköisesti. Länsi-Porin koulun hakulomakelinkki tulee saataville tälle sivulle. Varmista, että saat sähköpostiisi automaattisen varmistusviestin hakulomakkeen täytettyäsi.

Länsi-Porin koulun kuvataide- ja luma-luokan infotilaisuus järjestetään etänä ti 13.10. klo 18.00. Tarkemmat ohjeet tulevat tälle sivulle.

Länsi-Porin kuvataideluokan haku päättyy pe 20.11.2020

Pääsykoe pidetään Länsi-Porin koululla to 26.11.2020 klo 8.00-10.00. Kokoontuminen koulun aulassa.

Pääsykoe on kaksiosainen:
a) kotona tehtävä ennakkotehtävä (1 tehtävä) - tehtävänanto tulee tälle sivulle noin viikkoa ennen pääsykoetta ja hakijoiden on tuotava ennakkotyö mukanaan pääsykoetilaisuuteen
b) koululla järjestettävä koe (2 tehtävää)

Pääsykoetöiden arvioinnin kriteereinä käytetään valtakunnallisen opetussuunnitelman 6. luokan päättökriteereitä. Painotusluokalle valintaan vaaditaan vähintään hyvää arvosanaa (8) vastaavat näytöt. Pääsykokeessa arvioidaan oppilaan 1) taiteellisia- ja 2) motorisia taitoja, 3) mielikuvitusta ja 4) luovaa ajattelua sekä 5) valmiutta suoriutua annetusta tehtävästä määrätyssä ajassa.


Kuvataidepainotteinen luokkaKuvataidepainotteiset luokat ovat toimineet Länsi – Porin koululla vuodesta 1990 alkaen. Koulumme omaleimaisuus painottaa kulttuurikasvatusta, erityisesti kuvataidetta.

Kuvataideluokilla on kuvataiteesta ja kuvan tekemisestä kiinnostuneilla oppilailla mahdollisuus perehtyä kuvataiteen eri alueisiin normaalikursseja soveltaen ja syventäen. Oppilaat valitaan kuvataideluokille soveltuvuuskokeella. Kuvataideluokille valitut oppilaat opiskelevat kuvataidetta 7. luokalla 3 tuntia ja 8.-9. luokalla 2 tuntia.

Länsi-Porin koulun oppimisympäristöt antavat puitteet ajanmukaiselle kuvataiteen opiskelulle ja mahdollistavat monipuolisten materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käytön sekä näiden luovan soveltamisen. Oppimisympäristöjä ovat kaikki tilat kuten myös luonto ja rakennettu ympäristö. Erilaisilla toimintatavoilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjännitteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista.

Tunneilla vieraillaan oman paikkakunnan kulttuurikohteissa, pyritään luomaan innostava, vuorovaikutukseen kannustava ja toisia kunnioittava työskentelyilmapiiri, missä oppilaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Opetuksessa huomioidaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin sekä ryhmässä. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.

Opetus tarjoaa lähtökohtia ymmärtää visuaalisessa kulttuurissa esiintyviä ilmiöitä ja tähtää oppilaan oman kuvataiteellisen ajattelun kehittämiseen kaikilla luokka-asteilla. Oppilaita kannustetaan omien vahvuuksien löytämiseen kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja kansainväliselle toimijuudelle. Tavoitteena on syventää oppilaan tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, eri elämänaloille, taiteen tuntemukseen ja harrastuksen herättämiseen sekä avoimeen kulttuurimyönteisyyteen.

Kuvataideluokkalaiset osallistuvat aktiivisesti erilaisiin näyttelyihin ja koulun tapahtumiin. Opintojen päätteeksi oppilaat tekevät 9. luokalla oman valinnan mukaisen päättötyön yhteisesti sovitusta aihepiiristä portfolioineen. Päättötöistä oppilaat suunnittelevat ja mahdollisuuksien mukaan ripustavat päättötyönäyttelyn ja järjestävät avajaiset.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä