7.3.1 Pedagoginen arvio

Pedagogisen arvion laatimisen prosessi

1. Kun oppilaan tuen tarve kasvaa säännölliseksi, oppilaan opettajat laativat apulaisrehtorin johdolla pedagogisen arvion. Laadinnan tukena voidaan käyttää moniammatillista henkilöstöä.
2. Apulaisrehtori arvioi, tarvittaessa asiantuntijoiden avustamana, onko oppilaan tukitarve kasvanut tehostetuksi.
3. Mikäli arvio on myönteinen, apulaisrehtori esittelee asian rehtorille päätettäväksi.
4. Rehtori tekee tuesta viranhaltijapäätöksen ja kirjaa päätöksen oppilashallinto-ohjelmaan.
5. Oppilaalle laaditaan apulaisrehtorin johdolla oppimissuunnitelma.


Pedagogisen arvion sisältö

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan
  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • arvio tehostetun tuen tarpeesta

Pedagogisen arvion laadinnan periaatteet

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.


Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja lopettaminen

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä