Pomarkun Kirkonkylän koulu

Ennen oppimäärän yksilöllistämistä voidaan myös oppilaan oppimissuunnitelmassa määritellä opiskelun erityiset painoalueet. Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana. Erityisillä painoalueilla tarkoitetaan oppiaineen vuosiluokan kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, ns. ydinsisältöjä, jotka eivät voi olla alemman vuosiluokan sisältöjä. Painoalueittain järjestettävä opetus eroaa yksilöllistämisestä, koska siinä ei madalleta yleisopetuksen tavoitetasoa ja oppimista arvioidaan suhteessa oppiaineen arviointikriteereihin. Erityiset painoalueet laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Erityisten painoalueiden mukainen opiskelu on useimmiten väliaikainen ratkaisu.

Oppilaan opiskelu voidaan myös järjestää toisin kuin perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään (Pol 18 §). Toisin järjestäminen koskee mm. oppilaan vapauttamista jonkin oppiaineen opiskelusta, oppilaan viikkotuntimäärän muuttamista tai opetuksen antamista oppilaan kotiin. Näitä erityisiä opetusjärjestelyjä voidaan käyttää silloin, kun 1) oppilaalla katsotaan osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää koskevat tiedot ja taidot; 2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai 3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää erityisten opetusjärjestelyjen mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin. Päätös opetuksen järjestämisestä toisin voidaan tehdä vain oppilaan tilanteesta johtuvilla, laissa mainituilla syillä.

Päätös oppilaan vapauttamisesta jonkin oppiaineen opiskelusta tehdään erityisen tuen oppilaalla osana erityisen tuen päätöstä. Muilla kuin erityistä tukea saavilla vapauttamisesta tehdään erillinen rehtorin hallintopäätös. Jos oppilaan opetuksesta vapauttaminen tehdään terveydentilaan liittyvien syiden perusteella, liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Vapauttaminen jonkin oppiaineen opiskelusta on aina erittäin tarkkaan harkittava vaihtoehto. Muuten kuin tilapäisesti oppiaineen opiskelusta vapautetulle oppilaalle tulee järjestää korvaavaa toimintaa.

Sivistysjohtaja päättää oppilaan viikkotuntimäärän muuttamisesta tai opetuksen antamisesta oppilaan kotiin. Päätös tehdään enintään lukukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Päätös perustuu rehtorin laatimaan anomukseen, jonka tulee perustua asiantuntijalausuntoon. Mikäli anomus ei perustu asiantuntijan lausuntoon, tulee asiasta tehdä pedagoginen selvitys, jossa huoltajat hyväksyvät muutoksen. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jonka avulla opintojen etenemistä voidaan suunnitella ja toteuttaa. Mikäli oppilaalla on erityisen tuen päätös, asiat kirjataan HOJKS:iin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä