Pomarkun Kirkonkylän koulu

Pomarkun Kirkonkylän koulun arvoperusta noudattaa opetussuunnitelman perusteita. Paikallisesti painotetaan koulua oppivana yhteisönä, jossa korostuu kasvatus- ja opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien osallisuus.

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen

Oppilaalle annetaan kannustusta ja yksilöllistä tukea, häntä arvostetaan ja hänen hyvinvoinnistaan välitetään. Opettaja antaa positiivista ja rakentavaa palautetta, esimerkiksi suullisesti, kirjallisesti tai Wilma-järjestelmän kautta. Tarvittaessa eriytetään ja käytetään kolmiportaisen tuen keinoja. Käydään arvokeskusteluja oppilasryhmän, oppilaan ja huoltajien kanssa esimerkiksi oppitunneilla, vanhempainvarteissa (arviointikeskusteluissa) ja vanhempainilloissa. Koulussa oppilasta harjaannutetaan ja rohkaistaan pohtimaan arvoja.

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

Oppilasta ohjataan oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen, vastuullisuuteen, empatiaan sekä tiedon kriittiseen tarkasteluun. Oppilaan osallisuus kouluyhteisössä mahdollistuu esimerkiksi oppilaskunta- ja kummioppilastoiminnassa. Tilanteissa, joissa oikeudenmukaisuus ja rehellisyys eivät toteudu, voidaan oppilasta ohjata esimerkiksi kasvatuskeskustelun avulla. Oppilasta ohjataan kantamaan vastuu omista sanomisistaan ja tekemisistään. Oppilasta ohjataan kunnioittamaan muita ja ottamaan muut huomioon ihmisten erilaisuus hyväksyen (esimerkiksi kummioppilastoiminta ja KiVa koulu-ohjelma).

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Oppilasta ohjataan ymmärtämään kulttuurien vuorovaikutus ja muuttuminen toisten kulttuurien vaikutuksesta sekä suomalaisen kulttuurin moninaisuus. Pyritään herättämään mielenkiinto muita kulttuureja kohtaan esimerkiksi teemapäivien avulla.

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Oppilasta ohjataan kestävään kehitykseen koulun arjessa esimerkiksi kierrättämällä, energiaa säästämällä ja pitämällä koulun tilat ja ympäristö siistinä. Oppilasta ohjataan pitämään huolta omasta, toisten ja yhteisestä omaisuudesta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä