LUKU 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat / Nilakan kunnat

Perusopetuslain 29§ velvoittamana kunnat ovat laatineet kouluille järjestyssäännöt, jotka ohjaavat koulujen toimintakulttuuria normiperusteisesti. Koulut laativat myös kuvauksen niistä arkipäivän toimintakäytänteistä, joita järjestyssäännöissä ei mainita.

LINKKI järjestyssäännöt kunnittain:

Tervon yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Vesannon yhtenäiskoulun järjestyssäännöt

Oppilaiden ja huoltajien mielipide on otettava huomioon toimintakulttuuria kehitettäessä. Seudullisesti oppilaiden osallisuutta koordinoi Oppilashuollon ohjausryhmä. Koulu- ja kuntakohtaisten oppilashuoltoryhmien toimintaan osallistuu myös oppilasjäseniä. Koulukohtaiset oppilaskunnat ovat ensisijainen oppilaiden vaikutuskanava. Oppilaskunnan osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään. Tarkempi toimintasuunnitelma kuvataan koulukohtaisissa vuosisuunnitelmissa.

Huoltajien mahdollisuutta osallistua toimintakulttuurin kehittämiseen tuetaan paikallisten vanhempainyhdistysten tai -toimikuntien kautta. Yhdistysten/toimikuntien toimintaa kehitetään, niiden jäseniä pyydetään esim. oppilashuollon kokouksiin. Koulut järjestävät vuosittain myös muita tilaisuuksia, kuten vanhempainillat, joihin huoltajat kutsutaan. Näissä tilaisuuksissa huoltajille annetaan mahdollisuus kertoa mielipiteitään ja kehittämisehdotuksiaan koulujen toimintakulttuurista.

Kodin ja koulun yhteistyötä tuetaan esimerkiksi teemapäivien avulla, kuten Kodin ja koulun päivä. Kunta- ja koulukohtaiset tarkennukset tehdään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.

Vuosisuunnitelmaa laadittaessa huoltajia ja oppilaita kuullaan lukuvuoden tavoitteiden (painopistealueet) asettamisessa.

Nilakan kuntien oppimisympäristöjen ja työtapojen käytöstä on kuvaus luvussa 4.3 ja monialaisten kokonaisuuksien toteuttaminen kuvataan luvussa 4.4

Koulukohtainen toimintakulttuuri

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii, että monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Koulukohtaisesti on tärkeä määritellä eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet. Täsmennykset kirjataan joko koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Nilakan kunnat laativat oman toimintakulttuurinsa kuvauksen yhteisten Nilakan arvojen perusteella.

Kuntien yhteinen kuvaus monialaisten kokonaisuuksien suunnittelu- toteutus- ja arviointiprosessista.

Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä