Opiskeluhuolto

Oppilashuolto

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. 

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 

Koulun opiskeluhuolto vastaa esioppilaiden yhteisöllisestä opiskeluhuollosta ja pääsääntöisesti myös yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta (kuraattori- ja psykologipalvelut). Koulupsykologi vastaa esioppilaiden tutkimuksista, kuntouttava toiminta ja perheiden tukeminen kuuluvat perheneuvolalle. Koulun opiskeluhuollon ja perheneuvolan työnjaosta sovitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti. Terveydenhoitajan tarkastuksista vastaa neuvola. 


Koulupsykologi 

Koulupsykologi tukee yksittäisen oppilaan psyykkistä hyvinvointia ja koulunkäyntiä keskustelemalla, neuvomalla ja ohjaamalla. Koulupsykologilta voi kysyä neuvoa oppilaan kasvatukseen, kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi koulupsykologi tekee oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tunne-elämään liittyvien asioiden ja sosiaalisten taitojen kartoituksia. Koulupsykologi arvioi tarvittaessa myös oppilaan hoidon sekä kuntoutuksen tarvetta. Koulupsykologi toimii luottamuksellisesti yhdessä oppilaan, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa sekä huoltajien luvalla myös muiden lasten ja nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa. 


Koulukuraattori 

Koulukuraattori ohjaa ja tukee oppilaan koulunkäyntiä sosiaalityön asiantuntijana. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 


Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuollon palvelut tukevat oppilaiden ja perheiden hyvinvointia peruskoulun aikana. Vuosittaisissa terveystarkastuksissa seurataan oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa ja toimintakykyä. Terveydenhoitaja kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain, lääkärintarkastus on vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Tarkastukseen liittyy vanhempien luvalla myös opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Kouluterveydenhuolto toimii yhteistyössä huoltajien ja kouluyhteisön aikuisten kanssa, osana koulun opiskeluhuoltotyötä. Koululääkärin vastaanotolle on mahdollista ohjautua laajojen terveystarkastusten lisäksi terveydenhoitajan, koulupsykologin tai -kuraattorin suosituksesta.


Erityisopetus

Erityisopettaja vastaa pedagogisen tuen järjestämisestä yhteistyössä luokanopettajien ja -valvojien kanssa. Tuen antamisen lähtökohtana on pedagoginen sensitiivisyys: oppilaan hyvä kohtelu, osallisuus, aikuisen aito läsnäolo ja hyvä vuorovaikutus. Tuen rakenteena käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä, eriyttämistä, yhteisopettajuutta, koulunkäynninohjaajan tukea sekä joustavia opetusjärjestelyjä. Oppimista seurataan ja oppilaalle annetaan tarvittaessa tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, lisäksi on mahdollista käyttää painoalueopetusta ja vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. 


Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko kouluyhteisössä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki kouluyhteisön toimijat yhteistyössä oppilaiden, huoltajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon sidosryhmiä ovat muun muassa seurakunta, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, perheneuvola, järjestöt, poliisi, nuorisopsykiatrian poliklinikka sekä paikallinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tukee koko kouluyhteisöä ja on ensisijainen opiskeluhuollon työmuoto. Opiskeluhuoltohenkilöstö on mukana koulun arjessa. Opettajia ja henkilökunnan jäseniä koulutetaan opiskeluhuoltoon liittyvissä asioissa. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kartoittaa opiskeluhuollon tarvetta, kohdentaa resursseja sekä arvioi resurssien riittävyyttä. Laajoissa terveystarkastuksissa kerätään anonyymiä tietoa luokkien ja koko koulun hyvinvoinnista. Vanhemmat osallistetaan yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Esimerkiksi vanhempainyhdistyksen edustus voi osallistua vuosittain yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoukseen ja järjestää yhteisöllistä toimintaa. 

 

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunta osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kaikkien kouluviihtyvyyttä. Oppilaskuntatoiminta voi näkyä koulun arjessa monella tavalla, esimerkiksi erilaisina tapahtumina ja kilpailuina. Oppilaskunnan hallitus on myös mielipiteen ilmaisija. Se ottaa kantaa erilaisiin kouluun liittyviin asioihin ja tekee kehittämis- ja parannusehdotuksia. Luokkien edustajat tuovat oppilaskunnan hallituksen kokouksiin käsiteltäväksi oppilaille tärkeitä asioita. Oppilaskunnan hallituksen edustajat osallistuvat koulun yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin.Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 

Koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmä käsittelee kouluyhteisön opiskeluhuollollisia asioita ja kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana. Koulun opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat lisäksi rehtorin nimeämät edustajat opettajakunnasta, erityisopetuksesta, opiskeluhuollosta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta, oppilaskunnasta sekä vanhempainyhdistyksestä. Ryhmän kokoonpano vaihtelee käsiteltävän aiheen mukaan, tarvittaessa kokouksiin kutsutaan muiden alojen asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen. 

Opiskeluhuoltoryhmä seuraa ja tukee yhteisön hyvinvointia sekä koordinoi koulun ja opetusryhmien yhteisöllistä tuen tarvetta sekä oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tukea. Opiskeluhuoltotyössä edistetään kasvu- ja oppimisympäristön terveyttä ja turvallisuutta. Ryhmän tehtäviin kuuluvat ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen sekä koulun opiskeluhuollon käytäntöjen kehittäminen. Opiskeluhuoltoryhmä koordinoi myös kehittämistä, sekä seuraa ja arvioi oppilashuollon toteutumista oppilaan ja yhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Opiskeluhuollon toiminnan ohella hyvinvointia tuetaan ohjauksen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodoin.


Opiskeluhuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa

Koulun toimintaa kehitettäessä on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden mielipiteitä ja toiveita. Oppilaan osallistaminen koulun toimintaan ja sen suunnitteluun tukee oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. 

Koulujen oppilaskuntien hallituksia kuullaan opetussuunnitelmatyössä, järjestyssääntöjen päivittämisessä ja tehtäessä muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä. Oppilaat saavat näin mahdollisuuden osallistua asioiden valmisteluun ja ilmaista mielipiteensä koulunsa toimintaan liittyvistä ja heitä yhteisesti koskevista asioista. Myös oppilaiden ja huoltajien näkemyksiä koulun toiminnasta selvitetään säännöllisesti. 

Oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Luottamuksellinen vuorovaikutus huoltajien kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Oriveden kaupungin esi- ja perusopetuksessa kodin ja koulun yhteistyö rakentuu koulun toimijoiden, huoltajien, oppilaiden ja eri sidosryhmien arvostavalle yhteistyölle. Yhteistyötä toteutetaan kasvokkain sekä monipuolisella viestinnällä Wilmassa.

Oriveden koulujen opiskeluhuoltotyöstä tiedotetaan koulujen kotisivuilla, lukuvuositiedotteissa sekä koulun vanhempainilloissa. Koulun opiskeluhuoltohenkilökunta osallistuu tarvittaessa vanhempainiltoihin. 

Koulut seuraavat ja arvioivat lukuvuosittain opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumista osana omaa yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötään. Arvioinnin perusteella tehdään tarvittavia muutoksia seuraavan vuoden lukuvuosisuunnitelmaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi eri teemoja, tapahtumia, painoalueita tai toimintamalleja.

Lähteet: 
Oriveden kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma
Oriveden kaupungin perusopetuksen opetussunnitelma
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä