IV Kielitaidon osa-alueet

Oppimispolun sisältöä

Kirja-arkuissa oppijan kielitaitoa kehitetään monipuolisesti kaikilla kielen eri osa-alueilla, jotka ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Tämä jako perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen versioon. Kirja-arkuissa painotetaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (2014, 22) tavoin monilukutaitoa, joka "perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. " Tavoite on, että oppilaat osaavat etsiä, kerätä, muokata, yhdistellä, tuottaa ja esitellä tietoa eri muodoissa ja konteksteissa. Oppilaat osaavat myös arvioida löytämäänsä tietoa eri lähteistä, mikä kehittää heidän kriittisen ajattelun taitojaan. Tekstien tulisi olla autenttisia ja oppilaille merkityksellisiä (OPH 2014, 23).

Yksi tärkeä, koulussa ja kirja-arkuissa opeteltava taito on monilukutaito. Se tarkoittaa, että oppilaat osaavat hankkia, tulkita, tuottaa, muokata ja arvottaa erilaisia tekstejä laaja-alaisesti eri ympäristöissä. Tekstit voivat olla puhuttuja, kirjoitettuja tai kuvia ja ne on voitu tuottaa eri välineiden avulla. Monilukutaito auttaa oppilaita ymmärtämään erilaisia kulttuurisia viestinnän muotoja, rakentamaan omaa identiteettiään ja kehittämään kriittistä ajattelua. Monilukutaitoa voi kehittää monipuolisessa ympäristössä, joka on täynnä erilaisia tekstejä ja työtapoja, jotka rikastuttavat oppilaiden kokemuksia. Nämä kirja-arkut tarjoavat siihen oivan mahdollisuuden, sillä ne ovat täynnä mielenkiintoista, autenttista materiaalia, jota voi työstää erilaisin pedagogisin keinoin.

Eurooppalaisen viitekehyksen lähde: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä