Kokoukset

Koko paketti

 • Maa 21.9.2015 klo 14-17 Pohjoinen koulu
 • Läsnä: Veijo Koistinen pj, Taina Koistinen sihteeri, Tatja Kivimäki, Hanna Jääskeläinen, Anne Pullinen, Eija-Liisa Lydman, Heini Majaranta, Maria Ravantti, Seppo Karjalainen, Leena Sarkkola; pois Jarkko Lievonen
 • Käytiin läpi alustavasti tehty veso-esitys ja muokattiin sitä sekä sovittiin esittelyn työnjako.
 • Vesossa esitellään lyhyesti ops:n lukujen 7. ja 8. pääkohdat/olennaisimmat asiat. Asiat ovat opettajille jo tuttuja ja mm. oppilashuoltoasioita on käsitelty tänä syksynä useissa eri kouluissa. Todettiin, että OPS:n sisältö on kuitenkin hyvä kerrata sekä kertoa työryhmän työskentelyssä nousseet olennaisimmat asiat.
 • Katsottiin läpi videopätkä ja keskusteltiin siitä sekä sovittiin sen esittämisestä vesossa.
 • Työryhmätyöskentely on ollut antoisaa ja jokaisen panos on ollut tärkeä.
 • Veson jälkeen odotellaan kommentteja pedanettiin.

Liitteet:

Materiaali 1.10.

Aihe: Luku 8. Oppilashuolto (sekä luku 7. KPT)

 • ti 8.9.2015 klo 14–17 Pohjoinen koulu
 • Läsnä: Veijo Koistinen pj, Taina Koistinen sihteeri, Tatja Kivimäki, Hanna Jääskeläinen, Anne Pullinen, Eija-Liisa Lydman, Heini Majaranta, Maria Ravantti, Seppo Karjalainen, Leena Sarkkola; pois Jarkko Lievonen

Oppilashuolto

 • Käytiin läpi oppilashuoltokertomus-lomake, johon Hanna Jääskeläinen oli tehnyt pieniä muutoksia. Yksilöllisessä OHR:ssä lomakkeen täyttämisestä vastaa se henkilö, joka palaverin on koolle kutsunut (”se, jolla huoli herää”).
 • Hanna Jääskeläinen ja Tatja Kivimäki olivat laatineet opettajille ohjeistuksen eli ”rautalankamallin” yksilöllistä OHR:ää varten. Keskusteltiin ja muokattiin tätä mallia.
 • Käytiin läpi OPS.n perusteiden luku 8 Oppilashuolto ja tehtiin siihen tarvittavat lisäykset. Valmis koulujen oppilashuoltosuunnitelmapohja vastaa suurelta osin OPS:n edellyttämää tekstiä. Käytiin lyhyesti läpi myös muutama OH-suunnitelman kohta.
 • Keskusteltiin oppilashuollon toteuttamisesta: Opettajat tarvitsevat selkeät toimintaohjeet. Oppilaan osuus on muistettava ja hänelle tulee kertoa, miksi palaveri järjestetään (tai miksi hän siirtyy tehostettuun tukeen tms.). Todettiin, että oppilashuollollisen huolen esittäminen huoltajalle ei aina ole helppoa. Toki siinäkin kouliintuu ja tehtävä se joka tapauksessa on.

KPT

 • Käytiin läpi Eija-Liisa Lydmanin ja Leena Sarkkolan tekemä Erityisen tuen osio. OPS:n perusteiden tekstiin tulee vain muutama lisäys.
 • Toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta tulee vielä kysyä opetuspäälliköltä ja/tai Peltosaaren koulun erityisopettajalta.
 • Käytiin läpi myös Veijo Koistisen ja Taina Koistisen päivittämä ”rautalankamalli” ja pohdittiin, tarvitaanko enää huoltajan kirjallista lupaa erityiseen tukeen siirtymistä varten. Huoltajahan ei voi estää oppilasta saamasta tukea. Riittäisikö se, että pedagogisessa selvityksessä olisi huoltajan hyväksyntä tai maininta, että lomake on käyty läpi huoltajan kanssa? Irrallisia lupalappuja pidettiin hankalina.
 • Keskustelua herätti edelleen KPT-asioiden tiedottaminen. Miten varmistetaan, että tarvittava tieto siirtyy kaikille oppilasta opettaville opettajille ja esim. luokanopettajan/luokanvalvojan/aineenopettajan vaihtuessa? (Edellisessä tapaamisessa keskusteltiin koulujen erilaisista käytänteissä tässä asiassa.)
 • Toivottiin Helmeen opettajille sellaista matalan kynnyksen työkalua, johon opettajat voisivat merkitä huomioita oppilaiden tukikeinoista. (Tyyliin ”ainakin matematiikassa tästä on ollut apua tämän oppilaan osalta”.)

 • Lopuksi sovittiin, että viimeisellä kokoontumiskerralla valmistellaan esitys veso-päivää varten ja jokainen miettii etukäteen, mitkä ovat olennaiset esiteltävät asiat OH:sta ja KPT:sta.

Aihe: luku 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

KPT

 • ke 26.8.2015 klo 14-17 Pohjoinen koulu
 • Läsnä: Veijo Koistinen, Taina Koistinen, Tatja Kivimäki, Hanna Jääskeläinen, Anne Pullinen, Eija-Liisa Lydman, Heini Majaranta, Maria Ravantti, Seppo Karjalainen, Jarkko Lievonen, Leena Sarkkola
 • Jarkko esitteli oman vertailunsa tulokset (vanha OPS vs. uudet OPS:n perusteet). Todettiin, että uutta sisältöä pitää tuottaa erityisesti seuraaviin kohtiin: ennaltaehkäisy ja varhaisen puuttumisen malli, nivelvaiheet sekä kodin kanssa tehtävä yhteistyö.
 • Keskusteltiin KPT:n toteuttamisesta käytännössä. Suurimmiksi haasteiksi koettiin tiedon siirtyminen koulujen sisällä sekä koulusta toiseen lähinnä puutteellisen kirjaamisen vuoksi sekä kirjatun tuen laaja toteuttaminen koulun arjessa.
 • Käytiin läpi Eija-Liisa Lydmanin laatima ”rautalankamalli” kolmiportaisen tuen toteuttamisen työvaiheista ja työnjaosta. Keskustelun pohjalta päädyttiin vielä hieman muokkaamaan mallia.
 • Työryhmä jakaantui neljään pienempään ryhmään ja jokainen ryhmä työsti omaa osiotaan OPS:n luvusta 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Paikallisesti päätettävät asiat.
 • Työryhmän sihteeri kokoaa tuotoksen ja laittaa sen näkyville pedanettiin.

Materiaalien haltuunotto

Materiaalien haltuunotto

 • ti 28.4.2015
 • läsnä: Veijo, Taina, Eija-Liisa, Anne, Jarkko ja Tatja
 • Pedanet-opastusta
 • Käytiin läpi tulevan työryhmän kokoonpano (läsnä olevien lisäksi Seppo Karjalainen, Heini Majaranta, Maria Ravantti ja Leena Sarkkola) ja ajoitussuunnitelma
 • Taina laittaa viestiä kaikille ryhmäläisille syksyn kokoontumisista
 • Materiaalien haltuunotto: OH-käsikirja, koulun OH-suunnitelma ja OPS:n muutos (lautakunnan päätös 12/14) sekä OPS:n perusteet – Päivitetäänkö käsikirjaa edelleen? Ei saisi olla liikaa dokumentteja. Työryhmä esittää, että käsikirja jätettäisiin pois ja käytössä olisivat seuraavat dokumentit: OPS, koulun OH-suunnitelma ja rautalankaversio KPT:stä.
 • Työnjako:
 • Tatja ja Hanna – OH-vastaavat = vertaavat joulukuussa lautakunnan hyväksymää OPS:n muutosta sekä OPS:n perusteita
 • Jarkko – Vertaa vanhaa OPS:ia uuteen KPT:n osalta
 • Eija-Liisa – Tekee KPT:stä rautalankaversion (Päivittäminen? Monialaiset palaverit? Ennaltaehkäisevä työ? Varhaisen puuttumisen malli?)
 • Anne – vertaa aiempien OPS:ien osalta eskareita ja perusopetusta KPT-asioiden osalta sekä pohtii nivelvaiheen tiedonsiirtoa
 • Veijo – selvittää testityöryhmän esityksen sekä vaadittavat hallintopäätökset
 • Taina – selvittää yläkoulun nivelvaiheet, lukee ja tarkentaa kohtia yhteistyö OH:n kanssa (3.4. koulukohtainen OH-suunnitelma) ja yhteistyö kotien kanssa (4.2.)

Valmisteleva tapaaminen

Valmisteleva tapaaminen

 • pe 17.4.2015
 • läsnä: Virve, Veijo ja Taina
 • prosessin suunnittelu ja aikataulutus
 • Taina kutsuu seuraavan palaverin koolle sekä selvittää yläkoulujen osalta opettajaedustuksen. Veijo hoitaa asian alkuopetuksen osalta.