TVT-OPS VUOSILUOKAT 1-9

Tieto- ja viestintätekniikka Kivijärven opetussuunnitelmassa

Tieto- ja viestintätekniset tiedot ja taidot (TVT) ovat osa oppimista ja täysivaltaista osallistumista nykypäivän tietoyhteiskunnassa.


Tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja väline

Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmassa. Opittavia tietoja ja taitoja sovelletaan oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Opetuksen ja oppimisen tavoitteena on, että oppilaat oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa taitavasti, luovasti ja vastuullisesti.

Vuosiluokilla 0-2 keskitytään ikätasolle sopivien pelien, leikkien ja sovellusten avulla muodostamaan terve ja luonnollinen suhde tieto- ja viestintätekniikkaan. Vuosiluokilla 3-6 harjoitellaan tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiuksia ja käyttämistä oppimisen apuvälineenä. Vuosiluokilla 7-9 kehitetään valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan itsenäiseen ja luovaan käyttöön.

TVT-osaamista kehitetään neljällä pääalueella (L5)

1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen
Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön TVT-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä.

2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

3. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely
Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen
Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat TVT:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.


TVT-osaamisen L5 painotukset 1. ja 2. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas

 • osaa nimetä TVT-laitteita ja tietää niiden käyttötarkoituksen
 • tutustuu keskeisten TVT-laitteiden käyttö- ja toimintaperiaatteisiin
 • osaa käyttää ohjatusti joitakin laitteita
 • osaa käynnistää ja sammuttaa tietokoneen ja tablet-laitteen
 • osaa etsiä, käynnistää ja sulkea tarvittavan ohjelman
 • osaa tallentaa oman tuotoksen sopivaan paikkaan ja avata sen uudelleen
 • osaa kopioida ja liittää tekstiä
 • osaa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa
 • osaa käyttää WWW-selainta ja ymmärtää, että WWW on osa Internetiä
 • osaa käyttää ohjatusti käytössä olevia oppimispelejä
 • tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • osaa tehdä yksinkertaisen kuvan (esim. Paintilla)
 • tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin pelien ja leikkien avulla
 • arvioi omaa TVT-osaamistaan (esim. Oppika-kysely)


Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas

 • tietää mikä on Internet ja tutustuu Netikettiin
 • osaa hallita omaa käytöstään myös tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäessään
 • ymmärtää käyttäjätunnuksen ja salasanan merkityksen
 • osaa kiinnittää huomiota hyviin työasentoihin
 • ymmärtää mediasisältöjen ikärajat ja niiden merkityksen
 • erottaa faktan, fiktion ja mainokset muusta aineistosta


Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas

 • tutustuu ohjatusti tunnetun hakupalvelun käyttöön yksinkertaisessa tiedonhaussa (esim. Google)
 • osaa käyttää erilaisia ikätasoon sopivia TVT-työvälineitä oppimistehtävien suorittamiseen
 • on saanut mahdollisuuksia toteuttaa TVT:n avulla ideoitaan yksin ja ryhmässä


Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas

 • on saanut kokemuksen jonkin oppimista tukevan ja ikätasolle sopivan yhteisöllisen palvelun käytöstä
 • tutustuu ohjatusti tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vuorovaikutustilanteissa


TVT-osaamisen L5 painotukset 3. ja 4. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas

 • aloittaa oppimisessa käytettävän verkko-oppimisympäristön käytön (esim. Peda.net)
 • omaa hyvät näppäintaidot ja hallitsee yleisimmät erikoismerkit
 • osaa tuottaa ja muokata tekstejä yksin ja yhdessä (osaa jakaa oman tuotoksen muille)
 • osaa tuottaa ja muokata yksinkertaisia kuvia sekä liittää niitä tekstiin (esim. liittää kuvia Wordiin)
 • tunnistaa tietokoneohjelmien käytön periaatteita (valikot ja toimintopainikkeet)
 • hallitsee WWW-selaimen perustoiminnot
 • käyttää oppimispelejä ja harjoittelee ohjelmointia
 • arvioi omaa TVT-osaamistaan ja asettaa TVT-oppimistavoitteita


Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas

 • tietää digitaalisen materiaalin tekijänoikeuksien alkeet (esim. kuvien tekijänoikeudet)
 • osaa hankkia Internetistä tuotoksiinsa ilmaisia ja tekijänoikeusvapaita kuvia (esim. pixabay.com)
 • ymmärtää turvallisen jakamisen periaatteet (mitä voi julkaista, mitä ei) ja yksityisyyden suojaamisen (Netiketti)
 • ymmärtää tietoturvan perusteita ja toimii niiden mukaisesti, esim. tietää millainen on turvallinen salasana ja tietää miksi uloskirjautuminen on tärkeää
 • osaa tarkastella omaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöään kriittisesti
 • osaa kiinnittää itsenäisesti huomiota hyviin työasentoihin ja sopivan mittaisiin työjaksoihin
 • toimii Internetissä vastuullisesti ja toiset huomioiden


Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas

 • osaa tallentaa tekstitiedon tiedostoon ja ymmärtää mitä eroa on tallentaa omalle tietokoneelle, verkkolevylle tai pilveen
 • osaa käyttää tunnettua hakupalvelua tekstitiedon, kuvien ja videoiden etsimiseen
 • osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • osaa vastata sähköiseen itsearviointiin
 • osaa dokumentoida ohjatusti oman oppimisprosessin (esim. kasvun kansio)
 • osaa tehdä tekstitiedoston, jossa on hyödynnetty hakupalvelulla löydettyä tekstiä ja kuvia


Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas

 • osaa lähettää ja vastaanottaa viestin verkossa (Wilma, sähköposti ja/tai verkko-oppimisympäristö)
 • osaa sähköpostin käytön alkeet (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen)
 • osaa käyttää jotain ryhmätyön tekemiseen sopivaa sovellusta oppimisen ja yhteistyön välineenä
 • osaa käyttäytyä Internetissä hyvin ja toiset huomioiden
 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta verkko-oppimisympäristössä


TVT-osaamisen L5 painotukset 5. ja 6. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas

 • osaa käyttää itsenäisesti erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita ja ymmärtää niiden toimintalogiikkaa (PedaNet, Wilma, tulostin, skanneri, jne.)
 • aloittaa kasvun kansion käytön PedaNetissä ja ymmärtää julkisuusasetuksien tärkeyden
 • osaa ratkaista yksinkertaisia laitteisiin liittyviä teknisiä ongelmia
 • omaa sujuvat näppäintaidot
 • hallitsee WWW-selaimen edistyneemmät toiminnot
 • osaa käyttää itsenäisesti käytössä olevia oppimispelejä ja valita sopivan pelin oman oppimisstrategian perusteella
 • osaa tuottaa ja muokata kuvia sekä liittää niitä omiin tuotoksiin
 • osaa tuottaa sopivilla sovelluksilla yksinkertaisia kaavioita, diagrammeja ja ajatuskarttoja
 • tutustuu esitysgrafiikkaohjelmaan (esim. PowerPoint)
 • käyttää oppimispelejä ja harjoittelee ohjelmointia
 • arvioi omaa TVT-osaamistaan ja asettaa itselleen TVT-oppimistavoitteita


Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas

 • syventää tietämystään tietoturvasta
 • osaa tehdä tietoturvan kannalta hyviä ratkaisuja
 • osaa käyttäytyä vastuullisesti ja toiset huomioiden erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä sekä huomioi tekijänoikeudet


Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas

 • osaa käyttää tunnettuja hakupalveluita ja niiden edistyneempiä hakutoimintoja (esim. Google ja Bing)
 • harjoittelee tiedon säilömistä pilvipalveluun (esim. Google Drive tai Microsoft OneDrive)
 • osaa tehdä esitysgrafiikkaohjelmalla esityksen, jossa on kuvia ja tekstiä
 • harjoittelee lähdekritiikkiä, monilukutaitoa ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • osaa dokumentoida itsenäisesti oman oppimisprosessin (esim. kasvun kansio)


Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas

 • tutustuu sosiaaliseen mediaan ja tiedostaa vastuunsa
 • osaa sähköpostin käytön
 • osaa jakaa tallentamansa materiaalin muiden kanssa (opettaja, vertaiset) turvallisesti ja harkiten (Netiketti)
 • ymmärtää sananvapauden ja vastuullisen verkkoviestinnän periaatteet


TVT-osaamisen L5 painotukset 7. - 9. vuosiluokalla

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Oppilas

 • osaa työskennellä sujuvasti käytössä olevissa verkko-oppimisympäristöissä ja käyttää oppilaiden käytössä olevia tietojärjestelmiä
 • 5.-6. vuosiluokilla käyttöönotettua kasvun kansiota käytetään
 • osaa käyttää Wilmaa (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)
 • osaa itse valita työskentelyyn sopivan työvälineen ja sovelluksen
 • osaa hyödyntää itsenäisesti tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussa
 • osaa jakaa oman tiedostonsa muille ja työskennellä niiden avulla yhdessä muiden kanssa
 • tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) ja osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista (esim. automaattinen sisällysluettelo ja automaattinen sivunnumerointi)
 • osaa käyttää sovellusten sisäänrakennettuja käyttöohjeita ja etsiä ratkaisuja yksinkertaisissa ongelmatilanteissa
 • osaa tuottaa kuvaa, ääntä ja videota sekä muokata niitä
 • kokeilee jonkin ohjelmointikielen alkeita
 • arvioi omaa TVT-osaamistaan, asettaa tavoitteita ja osaa kehittää itsenäisesti taitojaan (esim. kasvun kansio)
 • arvioi omien TVT-oppimistavoitteidensa toteutumista


Vastuullinen ja turvallinen toiminta

Oppilas

 • ymmärtää verkkorakenteen: koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililiittymät ja Internet
 • osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa ja noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään
 • osaa suojata omat laitteensa viruksilta, haittaohjelmilta ja muulta haitalliselta materiaalilta
 • ymmärtää digitaalisen materiaalin tekijänoikeudet ja tietää miltä WWW-sivustoilta on sallittua ottaa omaan käyttöön esim. kuvia (esim. pixabay.com)
 • toimii vastuullisesti ja noudattaa hyviä tapoja verkkoympäristössä (Netiketti)


Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilas

 • osaa suunnitella omaa tiedonhankintaansa ja valita siihen sopivat työvälineet
 • osaa käyttää tiedonhankinnassaan Internetiä itsenäisesti, monipuolisesti ja turvallisesti
 • ymmärtää erilaisten hakupalveluiden toimintalogiikkaa
 • tietää lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa
 • osaa etsiä itseä koskevia tietoja erilaisista julkisista palveluista
 • osaa ilmaista itseään monipuolisesti verkkoympäristössä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää
 • osaa tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla


Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilas

 • ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne:
  • osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä (PedaNet)
  • osaa kommentoida, antaa palautetta ja vastaanottaa palautetta (Netiketti)
  • osaa hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia työkaluja koulutyössään
 • osallistuu työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä (Wilma, PedaNet)
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkojulkaisuja, pilvitallennuspalveluita sekä blogeja (oman blogin voi tehdä PedaNetiin)
 • osaa sähköpostin käytön: lukeminen, lähettäminen, vastaaminen, liitetiedostojen liittäminen viestiin, liitetiedostojen vastaanottaminen, yhteystietolistojen ylläpito, kansioiden hallinta

Tietotekniikan yhteinen opintokokonaisuus 6. vuosiluokalla (1 vvt)

6. vuosiluokalla kaikille oppilaille yhteisen tietotekniikan opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan itsenäiseen, luovaan ja vastuulliseen käyttöön. Tietotekniikan opintokokonaisuudessa tieto- ja viestintätekniikka on oppimisen kohde ja sitä integroidaan tarvittaessa muihin oppiaineisiin ja koulun oppimiskokonaisuuksiin.

Tietotekniikkaa käytetään opetuksen eheyttämisen lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, joissa tietotekniikka on sekä oppimisen kohde että väline. Mahdollisuuksien mukaan tietotekniikan opintoja yhdistetään muihin oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Oppilaiden taitoja kehitetään jatkumona tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelman mukaisesti seuraavilla osa-alueille:

1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen
Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintätekniikan käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön TVT-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä.

2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta
Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

3. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely
Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen
Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat TVT:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

Yhteisellä 1 vvt opintokokonaisuudella varmistetaan oppilaille riittävä tietotekninen osaaminen, jotta he pystyvät käyttämään tietotekniikkaa luovasti, sujuvasti ja turvallisesti oppimisen, työskentelyn ja itseilmaisun välineenä.

Tietotekniikan opintokokonaisuuden alkupuolella oppilas arvioi omaa TVT-osaamistaan ja asettaa tavoitteita. Oppimiskokonaisuuksien loppupuolella oppilas arvioi omien TVT-oppimistavoitteidensa toteutumista ja asettaa tavoitteita osaamisen kehittämiseksi. Opintokokonaisuuden loppupuolella oppilas osaa kehittää itsenäisesti taitojaan (esim. kasvun kansio).

Yhteisen opintokokonaisuuden opetuksen sisällöt ja tavoitteet (1 vvt)

 1. Käyttötaidot ja käsitteet: oppilas hallitsee keskeisten laitteiden ja tietoverkkojen käytön perusteet sekä ymmärtää keskeiset käsitteet
 2. Tiedonhankintataidot: oppilas hallitsee edistyneen ja itsenäisen tiedonhankinnan
 3. Vastuullinen käyttö ja tietoturvataidot: oppilas osaa toimia vastuullisesti verkossa, ymmärtää tietoturvan merkityksen ja osaa tehdä tietoturvan kannalta hyviä ratkaisuja
 4. Tuottamistaidot: oppilas osaa itsenäisesti käyttää opiskelussaan keskeisiä käytössä olevia sovelluksia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä