LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.


Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

- miten opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista; mitkä ovat mahdolliset paikalliset painopisteet ja miten ne ilmenevät käytännössä(toimintakulttuurin periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)

- mitkä ovat oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset tavoitteet ja erityiskysymykset (muilta osin oppimisympäristöjen ja työtapojen kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)

- miten monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan

  • toteuttamista ohjaavat paikalliset tavoitteet (yleiskuvauksen osalta opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
  • toteuttamista ohjaavat periaatteet ja toteuttamistavat (päätetäänkö esimerkiksi oppimiskokonaisuuksien teemoista yhteisessä paikallisessa opetussuunnitelmassa ja tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa vai miten menetellään; miten turvataan, että jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa; miten ohjeistetaan oppimiskokonaisuuksien laajuus, miten sovitaan kulloinkin mukana olevista oppiaineista; miten oppilaiden osallistuminen suunnitteluun järjestetään jne.)
  • tavoitteet ja sisällöt (määrittely joko opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaan)
  • arviointikäytännöt (miten huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa)
  • toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen.

 

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii, että monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Koulukohtaisesti on tärkeä määritellä eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet. Täsmennykset kirjataan joko koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Kunnan OPS-sisältö

Tainionmäen koulun toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista. Painopistealueina ovat rehellisyys ja hyvät käytöstavat. Tavoitteenamme on turvallinen, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen oppimisympäristö, jossa oppilas oppii kunnioittamaan itseään ja muita.

Opetuksessa pyritään hyödyntämään paikallisia ja seutukunnallisia asiantuntijoita ja erilaisia oppimisympäristöjä, esimerkiksi kirjastoa, luontoa tai yrityksiä. Tieto- ja viestintäteknologian avulla mahdollistetaan myös muiden kuin paikallisten asiantuntijoiden käyttö. Lisäksi voidaan tehdä vierailuja ja opintomatkoja.

Tainionmäen koulussa paikallisuutta voidaan painottaa valinnaisaineilla ja kerhotoiminnalla. Valinnaisaineissa ja kerhoissa oppilaat pääsevät opiskelemaan kiinnostuksensa mukaisia oppisisältöjä.

Laaja-alaiset, ilmiölähtöiset oppimiskokonaisuudet tarkennetaan koulun vuosisuunnitelmassa vuosittain. Oppimiskokonaisuuksien aiheet, aikataulut ja arvioinnit ym. kirjataan vuosisuunnitelmaan.

Vuosisuunnitelmaan kirjataan myös toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ja eheyttämisen tavoitteet.

Oppimisympäristöt

Sosiaalinen oppimisympäristö: korostetaan turvallisen ilmapiirin luomista.

Fyysinen oppimisympäristö: tilojen joustava ja monipuolinen käyttö.

Sähköinen oppimisympäristö: hyödynnetään tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan.

Työtavat

Kehitetään työtapoja, jotka mahdollistavat kiireettömän, luovan, toiminnallisen, liikkuvan ja oppimista tukevan koulukulttuurin. Samanaikaisopettajuutta ja oppilaiden vertaisoppimista kehitetään.

Toimintakulttuurimme noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä