LUKU 8 OPPILASHUOLTO

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä[1].


Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus[2].

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää[3]. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.[4] Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 7[5].


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.

[2] YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989

[3]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 4 mom.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 1 ja 2 mom.

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 6 §

Kunnan OPS-sisältö

Yhteisöllinen oppilashuolto

Seudullinen oppilashuollon ohjausryhmä

Ryhmän tehtävänä on ohjata oppilashuollollista toimintaa Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven, Karstulan ja Saarijärven alueella. Ryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa ja puheenjohtaja on vaihtuva. Tehtävänä on oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen, ohjaus ja arviointi alueella. Ryhmän toimintaa ohjaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty yhtenäisesti koko alueelle Saarikan kautta.

Tainionmäen koulun oppilashuoltoryhmä

Tainionmäen koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja kasvatusohjaaja. Ryhmän koollekutsujana toimii rehtori. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmä suunnittelee ja arvioi koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa.

Oppilashuoltoryhmä käy läpi oppilashuoltosuunnitelman lukuvuoden alussa ja arvioi kevätlukukaudella oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Erityisopettaja laatii oppilashuoltoryhmän kokouksista muistiot, jotka säilytetään lukitussa tilassa koulun holvissa.

Oppilashuoltoryhmä tutustuu päivitettyyn turvallisuussuunnitelmaan ja suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Oppilashuoltoryhmä seuraa suunnitelmien päivitystä ja koko henkilöstön perehdyttämistä suunnitelmiin.


Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

Tainionmäen koulu tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen (esim. poliisi, etsivä nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä, vapaa-aikaohjaaja, lastensuojelu, TE-keskus, seurakunta) kanssa kokoontuen lukukausittain. Lisäksi koulun oppilashuoltoryhmä kutsuu edellä mainittujen tai muiden tahojen edustajia kokouksiinsa tarvittaessa.


Koulun turvallisuussuunnitelma

Tainionmäen koululla on turvallisuussuunnitelma, jossa ennakoidaan turvallisuutta uhkaavia tekijöitä sekä määritellään toimintatavat turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Turvallisuussuunnitelma löytyy koulun holvista. Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain. Tiedotustilaisuus toimintatavoista esimerkiksi tulipalotilanteissa sekä poistumisharjoitukset pidetään Tainionmäen koululla joka syksy. Koulun henkilökunnan kouluttamisesta turvallisuusasioissa huolehditaan lukuvuosittain.


Tiedotus huoltajille ja oppilaille koulun oppilashuoltosuunnitelmasta

Koulun oppilashuoltosuunnitelmasta tiedotetaan oppilaille koulussa ja huoltajille vanhempainilloissa sekä Wilman kautta lukuvuosittain.


Kouluterveyskyselyjen tulosten käsittely

Kouluterveyskyselyjen tuloksia käydään läpi oppilaiden kanssa esimerkiksi terveystiedon tunneilla ja huoltajien kanssa vanhempainilloissa. Koulun henkilökunta käy läpi tulokset ja pyrkii aikaansaamaan parannuksia huolta aiheuttaviin seikkoihin. Koulun oppilashuoltoryhmä puuttuu niin ikään huolenaiheisiin yhteisöllisellä tasolla.

Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

Tainionmäen koulu on mukana KiVa Koulu-tomenpideohjelmassa. KiVa Koulu -työryhmä suunnittelee ja arvioi toimintaa. Luokanopettajat/ -valvojat pitävät KiVa Koulun mukaisia tunteja yhteistyössä kasvatusohjaajan sekä koulukuraattorin kanssa 1., 4. ja 7. luokalla. KiVa -tiimi selvittää kiusaamistapaukset ja huolehtii niiden seurannasta. Lisäksi koululla on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulun turvallisuussuunnitelmaa.

Koulun järjestyssäännöt ja päihteettömyys

Tainionmäen koulun järjestyssäännöt on laadittu kuunnellen ja osallistaen oppilaita sekä heidän huoltajiaan. Päihteiden sekä epäterveellisten välipalojen tuonti kouluun on kielletty. Koulun henkilökunta on sitoutunut savuttomuuteen esimerkkinä oppilaille. Koulun alueella tupakointi ja päihteiden tuominen kouluun on kielletty. Oppilaan ojentaminen tapahtuu ensisijaisesti kasvatuskeskustelujen avulla. Kasvatuskeskustelulomake ja esineiden takavarikointilomake ovat liitteenä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on osa kaikkien koulussa työskentelevien perustyötä. Luokanopettajat ja luokanvalvojat ovat yhteydessä koteihin oppilaita koskevissa asioissa tapaamalla huoltajia vähintään kerran lukuvuodessa ja muuten aina tarvittaessa. Kodin ja koulun yhteistyö on osa sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppilashuoltoa, jota suunnitellaan ja kehitetään esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä ja opettajainkokouksissa. Tainionmäen koulussa on opettajista ja koulunkäynninohjaajista koostuva Kodin ja koulun -työryhmä, joka esimerkiksi suunnittelee huoltajia osallistavia tapahtumia kouluvuodelle. Kivijärvellä toimii myös vanhempainyhdistys Kivijärven Kukonpojat ry, jonka kautta huoltajien huolia ja ehdotuksia tuodaan esille koulussa.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset tuovat oppilaat Tainionmäen koululle aamulla ennen yhdeksää ja lähtevät takaisin iltapäivällä klo 13 ja 15. Koulunkäynninohjaajat valvovat pysäkeillä klo 13.00 ja 15.00. Aamuisin koulunkäynninohjaaja valvoo koulun pihalla klo 8.30 - 8.55. Koulumatkoilla oppilaan asiallinen käyttäytyminen on huoltajan vastuulla.

Oppilaskunnan toiminta

Tainionmäen oppilaskunnan hallitukseen valitaan kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa vuosiluokilta 3 - 9. Oppilaskunnan muodostavat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, tiedottajan ja rahastonhoitajan. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu useita kertoja lukuvuodessa. Oppilaskuntaa ohjaavat kaksi vuosittain valittua opettajaa. Oppilaskunnan hallitus mm. suunnittelee koululle tapahtumia lukuvuoden aikana (esim. ystävänpäivä, vappu) sekä pohtii keinoja kouluviihtyvyyden parantamiseksi.


Yksilöllinen oppilashuolto

Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen

Kun koulussa työskentelevälle henkilölle herää huoli oppilaan hyvinvoinnista, hän välittää tiedon mahdollisimman pian oppilaan opettajalle (luokanopettaja/luokanvalvoja). Oppilaan opettaja huolehtii asiantuntijaryhmän kokoamisesta asian käsittelemiseksi. Asian havainnut henkilö otetaan osaksi asiantuntijaryhmää. Oppilaan opettaja huolehtii luvat ryhmän kokoamiseen oppilaalta/huoltajalta ja kutsuu asiaan liittyvät henkilöt koolle. Asiantuntijaryhmän jäsenten tulee olla oppilaan kanssa työskenteleviä tai oppilaan paikalle toivomia henkilöitä. Asiantuntijaryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin, joka täyttää oppilashuoltokertomuksen. Oppilashuoltokertomus tallennetaan rekisteriin.

Oppilashuoltolomakkeiden rekisteröinti

Oppilashuoltokertomukset ja muut oppilashuoltolain mukaiset lomakkeet (esim. lupakyselyt) säilytetään koulun holvissa. Rekisterin vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja. Rekisterin vastuuhenkilö on vastuussa rekisteritietojen luovuttamisesta ja pitää kirjaa luovutetuista tiedoista. Arkistoinnissa noudatetaan tarkkaa järjestystä huolehtien salassapitovelvollisuussäädösten toteutumisesta.

Erityisruokavaliot sekä sairaus- ja lääkintätapaukset

Tainionmäen koululla oppilaiden erityisruokavaliot kysytään lukuvuoden alussa oppilaiden mukana kotiin jaettavilla lomakkeilla. Sairaus- ja lääkintätapaukset hoidetaan ensisijaisesti terveysasemalla. Äkillisissä tilanteissa jokainen koulun henkilökuntaan kuuluva on kansalaisena velvollinen antamaan taitojensa mukaista ensiapua. Koulun työntekijöiden ensiaputaitoja ylläpidetään työnantajan järjestämillä koulutuksilla. Tarkempi suunnitelma oppilaan hoidosta (esim. diabetes, epilepsia) ja mahdollisesta avustajan tarpeesta tehdään tapauskohtaisesti yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa.


Tehostetun ja erityisen tuen järjestäminen

Luokilla 1-5 luokanopettajat ja luokilla 6-9 aineenopettajat huolehtivat riittävästä tuen järjestämisestä oppilaalle. Tarvittavien lomakkeiden täyttämisestä vastaa tehostetun ja erityisen tuen osalta (pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, HOJKS) luokanopettaja ja luokanvalvoja yhdessä erityisopettajan kanssa. Oppilasta opettavat opettajat täyttävät tarvittavat osuudet aineidensa kohdalta lomakkeisiin. Lomakkeet täytetään siis yhteistyönä opettajien ja erityisopettajan kesken. Tehostetun tai erityisen tuen piirissä opiskelevan oppilaan huoltajan kanssa keskustellaan järjestelyistä ja tuen riittävyydestä vähintään kerran lukukaudessa.

Oppilashuoltohenkilökunnan resurssit

Resurssit päivittyvät vuosittain.


Tainionmäen koulun oppilashuoltotoimintaan kuuluvien henkilöiden vastuualueet:

Luokanopettaja / luokanvalvoja

 • vastaa luokasta ryhmänä ja pedagogisista asiakirjoista
 • on mukana yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä
 • reagoi esimerkiksi myöhästymisiin, selvittämättömiin tai luvattomiin poissaoloihin sekä toistuviin järjestyssääntörikkomuksiin
 • kutsuu koolle huoltajapalaverin, jossa mukana tarvittava oppilashuoltohenkilöstö tai on tarvittaessa yhteydessä lastensuojelun ammattihenkilöstöön
 • kasvatuskeskustelujen seuranta


Huoltaja

 • vastaa siitä, että lapsi käy koulua
 • yhteydenpito ja tapaamiset luokanopettajan tai luokanvalvojan kanssa, vanhempainillat
 • heti ilmoitus poissaolosta luokanopettajalle tai luokanvalvojalle joko puhelimella tai Wilmassa
 • yhteistyö oppilashuoltohenkilöstön kanssa
 • oman lapsen oppimisen ja koulun käynnin tuen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa
 • kasvatuskeskusteluihin osallistuminen
 • vastaa lapsen asianmukaisesta käyttäytymisestä koulukuljetusten aikana


Erityisopettaja

 • vastaa pedagogisista asiakirjoista
 • luokkien ja yksittäisten oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen oppimisvaikeuksissa ja työrauhaongelmissa
 • työmuotona esimerkiksi samanaikaisopetus, pienryhmäopetus ja yksilölliset opetusjärjestelyt
 • usein mukana yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä
 • konsultoiva työ


Terveydenhoitaja

 • terveydenhoidon asiantuntija
 • tapaa oppilaat joka vuosi
 • yhteydenpito huoltajiin
 • tarvittaessa mukana yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä
 • koululääkärin yhteyshenkilö


Psykologi

 • asiakastyö ja tukikäynnit
 • tutkimustarpeen arviointi ja erilaiset tutkimukset
 • konsultointi
 • tarvittaessa mukana yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä, yhteydenpito koteihin ja huoltajatapaamiset


Koulukuraattori

 • asiakastyö eri muodoissa, oppilastyö ja tukikeskustelut, luokka- ja koulukohtainen työskentely (luokkavierailut, pienryhmätyöskentely, vanhempainillat, tapahtumat, jne.)
 • kodin ja koulun yhteistyön sekä vanhemmuuden tukeminen
 • kouluhyvinvoinnin seuraaminen ja tukeminen
 • konsultointi kouluun, kotiin, kavereihin ja vapaa-aikaan liittyvissä huolissa
 • koulujen oppilashuoltotyöryhmiin ja oppilashuoltotyön koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen
 • tarvittaessa mukana yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä
 • verkostoyhteistyö


Kasvatusohjaaja

 • koulutuksellinen tasa-arvo
 • oppilashuollon toteuttaminen yhteisöllisesti ja yksilöllisesti
 • kasvatuskumppanuus ja sen kehittäminen kotien kanssa
 • konsultoiva työ
 • järjestöyhteistyö
 • koulumatkoilla tapahtuneiden asioiden selvittely kotien kanssa


Rehtori

 • oppilashuollon koulukohtainen johtaminen
 • oppilashuoltotyön kehittäminen
 • oppilashuollon kunnallinen ja seutukunnallinen ohjausryhmätyöskentely
 • verkosto- ja sidosryhmätyö


Opinto-ohjaaja

 • oppimaan ohjaaminen
 • tarvittaessa mukana yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä
 • henkilökohtainen ja jatkokoulutusohjaus
 • oppilaiden hyvinvoinnin seuranta ja tarvittavat toimenpiteet ongelmatilanteissa
 • ennalta ehkäisevä oppilashuoltotyö


Etsivä nuorisotyö

 • säännöllisesti ja sovitun mukaisesti läsnä koululla
 • ennaltaehkäisevä työ
 • tarvittaessa mukana yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä
 • osallistuu mahdollisuuksien mukaan vanhempainiltoihin


Monialainen asiantuntijaryhmä

 • työskentely perustuu kodin ja koulun yhteistyöhön ja lähtökohtana on oppilaan kehitystason mukaisesti joko oppilaan ja/tai huoltajan suostumus
 • kokoontuu tarvittaessa käsittelemään yksittäisen oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ryhmän muodostavat oppilas, huoltaja, luokanopettaja tai –valvoja sekä tarvittava oppilashuoltohenkilöstö
 • koollekutsuja usein luokanopettaja tai –valvoja
 • tarvittaessa myös muuta lasten ja nuorten hyvinvoinnin verkostoa Saarikasta, erikoissairaanhoidosta tai erityisnuorisotyöstä

Koulun suunnitelmat ovat luvussa 5.

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §

[2] Lastensuojelulaki 12 § 1 mom.

[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom. (1267/2013)

[6] Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §

[7] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta

[8] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta

[9] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 5-kohta

[10] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom.

[11] Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

[12] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä