Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöksen tekeminen

Erityisen tuen antamiseksi esiopetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös[1]. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava lasta ja huoltajaa[2]. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti[3]. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää lapsen pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen esiopetuksen poikkeava järjestäminen[4]. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, koska huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla[5]. Päätös on aina perusteltava[6]. Päätöksen perustelut sisältyvät yleensä pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.

[1] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642 /2010)

[2] Perusopetuslaki 17 § 3 mom (642/2010)

[3] Hallintolaki (434/2003)

[4] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

[5] Perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)

[6] Hallintolaki 45§ 1mom. (434/2003)

Päätös ilman tehostettua tukea

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että lapsen opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten[1]. Yleensä erityisen tuen päätös tehdään aikaisintaan esiopetuksen alkaessa. Ainoastaan pidennettyä oppivelvollisuutta tarvitsevalle lapselle se tulee tehdä viisivuotiaana. Jos erityisen tuen päätös tehdään esiopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua lapsen tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

[1] Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)

Erityisen tuen tarpeellisuuden tarkastaminen

Perusopetuslain mukaan erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistaminen esiopetuksen aikana tarkoittaa yleensä jonkin erityisen tuen päätöksessä määrätyn asian muuttamista. Tällaisia ovat esimerkiksi muutos avustajapalvelussa tai erityisissä apuvälineissä. Tarkistamista varten lapsesta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli lapsi ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin lapselle ryhdytään antamaan tehostettua tukea. Koska tuen vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen lopettaminen esiopetuksen aikana on harvinaista.

Erityisen tuen päätös Äänekoskella

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöksiä tehdään vain erityisistä syistä ja harvoin alle kouluikäisenä, koska lapselle on hyvä antaa aikaa kypsyä ja kehittyä.

Erityisen tuen päätöksessä määritellään lapsen esiopetuspaikka tai muu esiopetuksen järjestämistapa. Päätöksessä määritellään myös lapsen yksilölliset tuen tarpeet, tuen järjestäminen sekä muut tarvittavat tukipalvelut.

Erityisen tuen päätös tehdään pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin ne lapset, joilla lääketieteellisen tai psykologisen arvion mukaan on ilmeinen tarve erityiseen tukeen.

Erityisen tuen tarpeellisuuden tarkistaminen

Jos erityisen tuen lapsen tuen tarve olennaisesti muuttuu, lapselle laaditaan monialaisena yhteistyönä pedagoginen selvitys, jossa kuvataan tuen tarpeet erityisen tuen jatkuessa. Näitä voivat olla esimerkiksi tukipalveluiden muutokset. Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään uusi hallinnollinen erityisen tuen päätöksen tarkistaminen.


Erityisen tuen päätöksen purkaminen

Jos lapsi ei tarvitse enää erityistä tukea, ryhmän lastentarhanopettaja ja useampi lasta tukeva toimija tekevät yhdessä monialaisen pedagogisen selvityksen. Ryhmän koostumus vaihtelee lapsikohtaisesti. Selvitystä täydennetään tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausunnoilla. Lasta ja huoltajaa kuullaan osana pedagogista selvitystä. Pedagogisessa selvityksessä monialainen työryhmä ehdottaa lapsen erityisen tuen päätöksen purkamista. Perhepalvelujohtaja tekee hallinnollisen päätöksen pedagogisen selvityksen ja sen liitteiden pohjalta. Lapsi siirtyy takaisin tehostettuun tukeen, jolloin hänelle laaditaan tehostetun tuen oppimissuunnitelma.