5.4 Tehostettu tuki

Säännöllinen tai monipuolinen tuki

Lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaisesti[1]. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee. Lapsen tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Lapsi tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia esiopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta.

[1] Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Opettajan tehtävät

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Opettaja antaa palautetta lapselle ja huoltajalle lapsen edistymisestä sekä kuuntelee ja ottaa huomioon heidän näkemyksensä asiasta. Opettaja seuraa lapsen oppimista ja hyvinvointia säännöllisesti yhteistyössä huoltajan kanssa tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä lasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.

Tehostettu tuki Äänekoskella

Tehostetun tuen tavoitteet:

- varhainen ja riittävä yksilöllinen tuki
- tehostettu kodin ja esiopetuksen yhteistyö
- tuen tarpeiden kasvamisen, monimuotoistumisen ja kasautumisen ennaltaehkäiseminen
- ohjaus omien oppimistaitojen kehittämiseen

Kun lapselle annetaan tehostettua tukea, hänelle on laadittava ensin pedagoginen arvio ja sen jälkeen tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Varhaiskasvatuksen opettaja laatii suunnitelman monialaisesti muiden toimijoiden, lapsen ja huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelmassa määritellään tuen toteuttaminen ja vastuualueet.

Tehostettu tuki tarkoittaa tukitoimien määrällistä ja laadullista tehostamista. Tuen järjestämisen muotoja ovat muun muassa eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt ja erilliset tukiohjelmat. Tehostetussa tuessa tukitoimina korostuvat yleisen tuen keinojen lisäksi monialainen yhteistyö, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon tuki ja mahdolliset avustajapalvelut.

Oppimissuunnitelmassa määritetyn tehostetun tuen vaikutusta arvioidaan säännöllisesti. Arviointiväli määritellään suunnitelmassa. Oppimissuunnitelma on laadittava kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Sen laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Jos lapsi ei enää tarvitse tehostettua tukea, palataan yleiseen tukeen. Monialainen työryhmä tekee pedagogisen arvion, jossa todetaan, ettei lapsi enää tarvitse tehostettua tukea ja ehdottaa yleistä tukea. Päiväkodinjohtaja vaihtaa lapsen tuen tasoksi yleisen tuen.

Jos lapsen edelleen katsotaan tarvitsevan tehostettua tukea, jatketaan tarkistetun oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee.

Erityinen tuki harvinaista

Tehostettua tukea annetaan pääsääntöisesti esiopetuksen loppuun saakka. Koska tuen vaikutuksia ei voida yleensä todeta lyhyessä ajassa, erityisen tuen päätöksen tekeminen esiopetuksen aikana tehostettua tukea saavalle lapselle on harvoin tarpeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä