Pedagoginen selvitys

Kaksi selvitystä ja arvio

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä esiopetuksen järjestäjän on tehtävä lapsesta pedagoginen selvitys[1]. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii

  • lapsen esiopetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen lapsen oppimisen etenemisestä
  • oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja lapsen kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella esiopetuksen järjestäjä tekee arvion lapsen erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.[2]

[1] Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010) ja hallintolaki 34, 35 ja 36 § (434/2003)

[2] Perusopetuslaki 17§ 3 mom. (642/2010)

Pedagogisen selvityksen kuvaukset

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan

  • lapsen oppimisen eteneminen
  • lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilannetta esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista
  • lapsen saama tehostettu tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea
  • arvio erityisen tuen tarpeesta.

Aikaisemman tiedon hyödyntäminen

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään lapsesta mahdollisesti aiemmin laadittua pedagogista arviota ja lapsen oppimissuunnitelmaa. Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Muiden asiakirjojen hyödyntäminen

Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Pedagoginen selvitys Äänekoskella

Jos tehostettu tuki ei riitä, opettaja ja useampi lasta tukeva toimija tekevät yhdessä monialaisen pedagogisen selvityksen. Ryhmän koostumus vaihtelee lapsikohtaisesti. Selvitystä täydennetään tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausunnoilla. Lasta ja huoltajaa kuullaan osana pedagogista selvitystä. Pedagogisessa selvityksessä monialainen työryhmä ehdottaa lapselle erityisen tuen päätöstä. Perhepalvelujohtaja tekee hallinnollisen päätöksen pedagogisen selvityksen ja sen liitteiden pohjalta. Tämän jälkeen lapselle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa tuki kuvataan tarkemmin.