5.3 Yleinen tuki

Vaikeuksien ehkäisy

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi erilaisilla työtavoilla ja pedagogisilla menetelmillä, ryhmiä joustavasti muuntelemalla sekä opettajien keskinäisellä ja muun henkilöstön yhteistyöllä. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet.

Ensimmäinen keino

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Monipuolinen yhteistyö

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään esiopetuksen opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana lapsen tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa soveltuvia materiaaleja ja välineitä, esiopetukseen soveltuvia opetusohjelmia ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää yleisen tuen aikana. Lapsen saama tuki kirjataan hänen oppimissuunnitelmaansa.

Yleinen tuki Äänekoskella

Yleisen tuen tavoitteet:

  • laadukas, lapsen vahvuudet ja kehitystarpeet huomioiva esiopetus kaikille
  • tiivis kodin ja esiopetuksen yhteistyö, kasvatusyhteistyö
  • lapsen oppimisvalmiuksien kehittäminen ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäiseminen
  • kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen
  • opetuksen eriyttäminen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • lapsen ohjaaminen omien oppimistaitojensa kehittämiseen ja oman oppimistapansa löytämiseen
  • lapsen osallisuuden vahvistuminen omassa oppimisprosessissaan

Jos esiopetuksessa herää huoli lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta, asiasta keskustellaan lapsen huoltajan kanssa. Yhteistyössä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet, jotka kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tiivis yhteistyö kodin kanssa sekä muun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön kanssa, joustavat ryhmittelyt, eriyttäminen, pienryhmätoiminta, oppimisympäristön muokkaus ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki. Tuen riittävyyttä seurataan yhdessä huoltajien kanssa. Tarvittaessa voidaan käyttää oppilashuollon tukea. Yleisen tuen käytännön järjestämisestä vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma on väline kasvun ja oppimisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Se laaditaan yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Sen tavoitteena on turvata lapselle hyvät kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset. Sen avulla voidaan suunnitelmallisesti ylläpitää ja kehittää kodin ja esiopetuksen yhteistyötä sekä tehostaa yleistä tukea. Oppimissuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja seurannasta vastaa ensisijaisesti lapsen ryhmän varhaiskasvatuksen opettaja. Yleisen tuen oppimissuunnitelma tarkistetaan keväällä ennen esiopetuksen päättymistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä