Johdanto

Vapaaehtoisuus

Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan suostumukseen[1]. Huoltajan osallisuutta tuetaan ja mielipiteitä kuullaan lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa. Lapsen osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti[2]. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, että lapsi voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

[1] Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.