PS4

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (uusi OPS)

Oppikirja: Oivallus 4. Psykologiaa lukiolaisille. Otava. ISBN 978-951-1-31069-3. (Saatavana myös digitaalisena)
Arviointi numeroin

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten
näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
•osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuoro-
vaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
•osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
•tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon
ylläpitämisen keinoja
•osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa
perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
•ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kult-
tuurisia tekijöitä
•tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
•syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt
•tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
•tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
•tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
•tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
•psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
•uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
•stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
•keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
•mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
•sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille