PS2

PS2: Kehittyvä ihminen (syventävä kurssi)

Oppikirja: Oivallus 2 - Psykologiaa lukiolaisille. Otava. (Saatavana myös digitaalisena)
Arviointi numeroin

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
•osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
•perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta
sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
•perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria-
ja tutkimustietoon
•tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön
psyykkiseen kehitykseen
•osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten
ymmärtämiseen.

Keskeiset sisällöt
Kehityksen tutkiminen
Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa
•fyysis-motorinen kehitys
•kognitiivinen kehitys
•emotionaalinen kehitys
•psykososiaalinen kehitys
•minuuden ja minäkäsityksen kehitys

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet
•ajattelun kehitys
•identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
•sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen
•toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta
Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana
•elämänkaaren käsite
•kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus
•jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät
•hermoston kypsyminen
•aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
•perimän ja ympäristön vuorovaikutus
•varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
•sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä