Yrittäjyys ja työelämä

Työkokemuksesta kursseja - työelämään tutustuminen

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi opintoja kesä- tai osa-aikatyöstä tai työharjoittelusta. Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa hankkimaan uravalintaa tukevaa työelämätietoutta.

LOPS 2016: Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työskentelyä. Kursseja voi saada max neljä.
LOPS 2021: Yksi opintopiste edellyttää 30 tunnin työskentyä. Opintopisteitä voi saada max neljä.

Opiskelijan pitää toimittaa lukion opinto-ohjaajalle
 • työnantajan kirjoittama työtodistus
 • luotettava selvitys osa-aikatyön tuntimäärästä (tuntimäärä kirjattu työtodistukseen tai erillinen palkkakuitti, josta näkyy tuntimäärä)
 • alla olevan ohjeen mukainen raportti työkokemuksesta
Hyväksyttävän työkokemuksen tulee olla ns. virallista työkokemusta, jossa työnantaja hoitaa työsuhteeseen kuuluvat viranomaisvelvoitteet ja -maksut.


HUOM. Osa-aikaisen työsuhteen päättyessä pyydä aina työnantajaa merkitsemään työsuhteen aikana kertynyt tuntimäärä työtodistukseen, se helpottaa hyväksiluvun tekemistä. Joissain tapauksissa voit saada työkokemuksesta kursseja myös jatko-opinnoissa, silloin tuntimäärästä on myös hyötyä.

Kirjoita työkokemuksesta min. 250 sanan raportti, jossa kerrot kokemuksia ja havaintoja työstä. Tee raportti esseemäisen kertomuksen muotoon. Palauta raporttisi Wilma-viestinä opolle. Raportin pitää olla palautettuna siinä vaiheessa kun toimitat työtodistuksia.

Kerro raportissa seuraavista asioista:

 • missä olit töissä ja milloin
 • yleinen kuvaus työpaikasta (työpaikan koko, toiminnan tarkoitus, toimiala jne.)
 • yleinen kuvaus omasta työstä (työyksikkö, työtehtävät)
 • millaisia taitoja oma työ edellytti
 • millaisia vuorovaikutussuhteita työ sisälsi ja miten koet onnistuneesi ja kehittyneesi vuorovaikutustaidoissa
 • missä asioissa koet muutoin kehittyneesi työkokemuksen aikana
 • missä asioissa koet onnistuneesi erityisen hyvin
 • mitä tällä työkokemuksella hankittua osaamista uskot voivasi siirtää muuhun työelämään
 • oliko työpaikalla havaittavissa suomalaiselle työelämälle tyypillistä segregaatiota (alla avattu käsitettä) – perustele sekä kyllä- että ei-vastauksesi

Segregaatio

Segregaatio tarkoittaa eriytymistä, eriyttämistä tai eristämistä. Sukupuolen mukainen segregaatio työelämässä tarkoittaa sukupuolen mukaista työnjakoa eli töiden ja tehtävien jakautumista ”naisten töiksi” ja ”miesten töiksi”. Työmarkkinat ovat Suomessa voimakkaasti segregoituneet naisten ja miesten aloihin, toimiin ja ammatteihin.

Segregaatio voi olla vaakasuoraa (horisontaalista) tai pystysuoraa (vertikaalista). Vaakasuoralla segregaatiolla tarkoitetaan naisten ja miesten jakautumista eri sektoreille ja ammattialoille. Pystysuoralla segregaatiolla puolestaan tarkoitetaan naisten ja miesten erilaista jakautumista vaativuudeltaan eritasoisiin tehtäviin, esimerkiksi esimies- ja johtotehtäviin ja työntekijöihin.

Segregaation purku on yksi tasa-arvon edistämisen alue. Työmarkkinoiden segregaation purkamisella tarkoitetaan, että naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin. Segregaation purku on yksilön näkökulmasta tärkeää, jotta miehet ja naiset voivat vapaammin hakeutua haluamilleen aloille ja tehtäviin. Yhteiskunnallisella tasolla segregaation purku on tärkeää myös siksi, että perinteiset sukupuolen mukaiset ammatinvalinnat eivät usein vastaa alueiden työvoiman tarvetta, ja esimerkiksi palvelujen laatu ja monimuotoisuus paranee, kun palveluammateissa työskentelee sekä naisia että miehiä. Sekaryhmien muodostaminen työpaikalla koetaan usein myös viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi.

Työpaikalla segregaation purkuun voidaan vaikuttaa henkilöstöpolitiikalla, organisaatiokulttuurin kehittämisellä ja viestinnällä. Esimerkiksi työpaikkailmoituksiin voidaan lisätä teksti ”tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita”.

Lähde: WoM – World of Management http://wom.fi/tasa-arvotietoa/tasa-arvosanasto/#sanasto16

Liiketoiminta (1 - 4 kurssia)

Kurssin voi saada lukion ulkopuolisilla opinnoilla, jotka perehdyttävät opiskelijaa liiketoiminnan perusteisiin: myynti, markkinointi, kaupallistaminen, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja globaalien markkinoiden toiminta. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kaupallista osaamista ja kykyä hahmottaa globaalia taloutta. Tämä kurssi on mahdollista suorittaa esimerkiksi Taloudellisen tiedotustoimiston verkkokursseilla. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Tarkemmat ohjeet opinto-ohjaajalta.

Työelämä- ja opiskeluvalmiudet (1 - 3 kurssia)

Kurssin voi saada lukion ulkopuolisella toiminnalla. Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa hankkimaan uravalintaa ja työllistymistä tukevia tietoja ja taitoja. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Suorituksia hoitaa opinto-ohjaaja.

 • erilaiset leiri- ja kerhonohjaajakurssit sekä näihin liittyvä ohjaustoiminta (esim. isoistoiminta, partio, vapaapalokunta, lastenhoitokurssit)
 • toiminta järjestötyössä tai osallistuminen yhteiskunnallisiin projekteihin
 • toiminta urheiluseurassa ohjaajana, valmentajana tai erotuomarina
 • vapaaehtoistyö järjestöissä tai julkishallinnon organisaatioissa
 • opiskelijan itse kustantamat työelämävalmiuksia lisäävät koulutukset, esim. ensiapukurssi, hygienia- ja anniskelupassi, järjestyksenvalvoja- tai työturvallisuuskoulutus
 • avoimen korkeakoulun tai muiden oppilaitosten opinnot, jotka tukevat työelämä- ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä
 • palkaton, opinto-ohjaajan kanssa suunniteltu työelämääntutustumisjakso osana lukio-opintoja

Urasuunnittelu (5 - 7 kurssia)

Urasuunnitteluun valmentavan laajan kurssikokonaisuuden tavoitteena on tutustua koulutukseen ja työelämään oman jatko-opintosuunnitelman näkökulmasta. Kokonaisuus sisältää palkattoman, opinto-ohjaajan kanssa suunnitellun työelämääntutustumisjakson, joka on laajuudeltaan 5 - 7 kurssia. Työelämäjakson voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdessä työpaikassa (syvällisyys) tai halutessaan tutustua jakson aikana 2 – 3 eri työpaikkaan (laaja-alaisuus). Suoritukseen kuuluu myös alan oppilaitokseen tutustuminen. Kokonaisuutta voi täydentää suorittamalla aiheeseen liittyviä avoimen korkeakoulun opintoja. Suoritukseen vaaditaan ohjeistettu raportointi. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Jakso on helpointa sijoittaa 2. tai 3. vuoden keväälle 4. tai 5. jaksoon.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä