Corona-info

Ny info om hur man går tillväga om ditt barn får flunssasymptom

Miten toimia, kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?
Tässä pääkohdat:

1.Jos lapsella on pelkkä nuha, eikä lapsella ole korona-altistumista tai perheellä ulkomaanmatkaa 14 vrk:tta edeltävästi, niin covid -näytettä ei tarvitse ottaa. Lapsi voi palata päivähoitoon/ kouluun kun on ollut yhden vrk:n oireeton.

2.Jos covid -näyte on otettu ja testitulos on negatiivinen , lapsi voi palata päivähoitoon tai kouluun, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

3.Jos covid -näyte on otettu, mutta tuloksen saaminen viivästyy, päivähoitoon tai kouluun voi palata yhden oireettoman päivän vrk:n jälkeen (jos lapsi ei ole altistunut covid -virukselle eikä perheestä kukaan ole matkustanut ulkomailla edeltävän 14 vrk:n aikana.

4.Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen testitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.

5.Jos lapsen hengitysoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, ellei oireilu pahene.

6.Mikäli lapsella on allergista nuhaa, ei covid -testiä tarvita, mikäli allergialääkkeet auttavat ja/ tai lapsella ei ole/ tule muita oireita.

7.Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Obs! Viktigt

Till vårdnadshavare

Vid ett bekräftat coronafall på daghem kontaktas endast de berörda familjerna. De berörda kontaktas per telefon av enheten för smittsamma sjukdomar. Om familjen inte kontaktats kan den utgå ifrån att verksamheten för det egna barnets del fortsätter som vanligt.

Inom småbarnspedagogiken råder stark sekretess och vi hanterar känslig information på ett mycket varsamt sätt. Vi informerar därför vårdnadshavare endast i fall att situationen leder till specialarrangemang i daghemmets verksamhet.

 

Huoltajille

Kun päiväkodissa todetaan koronatartunta, vain asianomaisiin perheisiin otetaan yhteyttä. Tartuntatautiyksikkö on asianomaisiin yhteydessä puhelimitse. Jos perheeseen ei ole otettu yhteyttä, perhe voi olettaa, että lapsi voi osallistua toimintaan normaalisti.

Varhaiskasvatusta sitoo vahva vaitiolovelvollisuus ja jaamme arkaluonteista tietoa hyvin harkiten. Tiedotamme siksi huoltajia vain tapauksissa, joissa tilanne johtaa erityisjärjestelyihin päiväkodin toiminnassa.

den svenska versionen om anvisningar

Anvisning för småbarnspedagogiken 7.5.2020

De restriktioner som berör småbarnspedagogiken upphör 14.5

Statsrådets rekommendation om att barn under skolåldern ska stanna hemma upphör 13.5.2020. Alla som har haft behov av det har kunnat delta i småbarnspedagogiken även under undantagsförhållandena. För de barn som deltagit i småbarnspedagogiken och som efter en paus återvänder till verksamheten är det en viktig och glad stund att få återse den egna barngruppen och den bekanta personalen. Vi gör vårt yttersta för att återvändningen till småbarnspedagogiken skulle ske säkert för såväl barnen som de vuxna. Coronaläget verkar fortfarande vara lugnt i denna trakt – vi hoppas det fortsätter så och att vi alla hålls friska.


Det är av största vikt att man ser till att man inte kommer till småbarnspedagogiken om man har symtom som tyder på insjuknande. Detta gäller både barn och vuxna. Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin förälder. Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd. Personer med symptom ska vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen och enligt de anvisningar man får söka sig till ett ställe där man kan göra ett coronavirustest. Ifall coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken utreds smittkedjorna av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Ifall coronasmitta konstateras inom småbarnspedagogiken utreds ifall det skett exponering. De exponerade bör spåras och försättas i karantän i 14 dagar. En person som smittats av coronaviruset bör hålla sig borta från småbarnspedagogiken minst sju dygn från att symptomen började, men vid behov längre så att hen varit symtomfri minst två dygn innan hen återvänder den småbarnspedagogiska verksamheten.Om ett barn eller barnets familjemedlem tillhör en riskgrupp bedömer den behandlande läkaren ifall barnet kan återvända till småbarnspedagogiken.

I fortsättningen får man inte komma till småbarnspedagogiken om man har symtom på luftvägsinfektion förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test.    


När man ordnar småbarnspedagogiken ska man följa de nationella anvisningarna för att undvika att sprida viruset. Man ska undvika onödig närkontakt och i verksamheten följa hygienrutiner som förebygger smittspridningen. Trots effektivare hygienrutiner är det viktigt att se till att barnet i den mån det är möjligt på samma sätt som tidigare kan samverka och få den närhet och trygghet av en vuxen som hen behöver.

Vi ber att vårdnadshavarna beaktar följande åtgärder:
· Vårdnadshavarna stämplar inte barnets närvaro med hjälp av NFC-identifiering från och med 14.5. Personalen registrerar barnets närvaro manuellt. Denna praxis gäller tills vidare.
· Man ska undvika att andra personer än barnen och personalen inom småbarnspedagogiken vistas på daghemmen. Varje enhet fastställer förfaranden som lämpar sig för den egna situationen och ger familjerna anvisningar om hur de ska agera när de kommer till och går från daghemmet, så att vårdnadshavarna inte skulle behöva komma in i daghemmet. I varje tambur finns handdesinfektion som det rekommenderas att man använder alltid då man kommer och går, ifall det finns ett absolut behov att gå in i daghemslokalerna.
· Särskild uppmärksamhet ägnas åt att leksakerna tvättas och hålls rena. En del av leksakerna läggs undan tills vidare. Det är inte att rekommendera att barnen tar med sig kramdjur eller andra egna leksaker till småbarnspedagogiken.
· Stora evenemang såsom traditionell vårfest ordnas inte.
· Det öppna daghemmet Treffis är stängt tills vidare.
Eftersom undantagstillståndet inom småbarnspedagogiken upphör 13.5, upphör också gottgörelsen av vårdavgifter. Om ni vet om en längre enhetlig frånvaro från småbarnspedagogiken som kommer att ske under senvåren eller sommaren, kan ni dock i denna situation undantagsvis tillfälligt säga upp dagvårdsplatsen och återvända till ert eget daghem inom småbarnspedagogiken senare enligt en överenskommen tidtabell.
Mer information: Sofia Hoff

Obs obs

Bästa föräldrar,
Coronaläget har försämrats i Lovisa de senaste två veckorna. På daghemmen har vi
nolltolerans gällande barns symtom. I praktiken betyder det här att barnet inte bör komma till
daghemmet med symtom. Det betyder också att vi med lägre tröskel ber er föräldrar hämta
hem ert barn om det under dagen utvecklar symtom. Vi hoppas att vi alla hålls friska och att vi
får fira jul tillsammans med våra närmaste.
Länk till THL:s sida med lista på typiska symtom:
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-
coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset
Mvh,
Sofia Hoff
Chef för småbarnspedagogik

Hyvät huoltajat,
Koronatilanne on pahentunut Loviisassa viimeisten kahden viikon aikana. Päiväkodeissa
noudatamme tällä hetkellä nollatoleranssia lasten oireiden suhteen. Tämä tarkoittaa
käytännössä, että varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena. Pyydämme herkemmin myös huoltajia
hakemaan lapsen kotiin, jos lapsella kehittyy oireita päivän aikana. Toivomme, että pysymme
kaikki terveinä ja saamme viettää joulua läheistemme kanssa.Linkki THL:n listaan tyypillisimmistä oireista:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-
covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus
Yst.terv.
Sofia Hoff
Varhaiskasvatuspäällikkö

Obs obs

Inom småbarnspedagogiken vidtas fortfarande åtgärder som förebygger coronavirussmitta (uppdaterad 19.8.2021)
Följande rekommendationer gäller fortfarande:
I daghemmen följer man fortfarande Institutet för hälsa och välfärds och Utbildningsstyrelsens nationella
anvisningar samt den regionala pandemigruppens anvisningar för att förebygga smittspridning.
Att skydda sig med munskydd
Man ska skydda sig med munskydd till och med under snabba besök i småbarnspedagogikens lokaler.
• I praktiken betyder det att man önskar att också vårdnadshavarna använder munskydd när de lämnar och hämtar barnet och när de uträttar ärenden med personalen inomhus. Daghemmet erbjuder inte munskydd för daglig kommunikation, utan vårdnadshavarna skaffar dem själv.
• Också personalen inom småbarnspedagogiken använder skyddsutrustning.
När barnen lämnas och hämtas på daghemmet

Barnet får inte komma till småbarnspedagogiken om hen uppvisar symtom
• Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin vårdnadshavare.
• Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd.
• När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har infektionssymtom, ska barnet inte komma till
småbarnspedagogiken. Om barnet är borta på grund av sjukdom, kan hens symtomfria syskon delta i småbarnspedagogiken. Det rekommenderas dock att familjens alla barn skulle stanna hemma.
God hand- och hosthygien förebygger smittspridning


Både barnen och de vuxna tvättar händerna alltid när de kommer till skolan eller småbarnspedagogiken samt innan de går hem. Dessutom ska händerna tvättas med vatten och tvål innan man äter, då man kommer in efter att ha varit ute och efter att man nyst eller hostat. Händerna ska tvättas också när man har synlig smuts på dem. Händerna torkas noggrant med en ren, torr handduk.
Om det inte är möjligt att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt. En vuxen ska alltid övervaka barnen när de använder handdesinfektionsmedel.
Eftersom daghemmens tamburer är trånga och det är svårt att hålla avstånd, önskar vi att
vårdnadshavarna inte vistas för länge i tamburen och bara en vårdnadshavare i sänder kommer in.
Hen ska vara symtomfri, och vi rekommenderar användning av munskydd.
Om coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken

Sammankomster (t.ex. föräldrakvällar)
Smittkedjorna utreds av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för
smittsamma sjukdomar. Hen ger närmare anvisningar om saken.

När det gäller sammankomster inom småbarnspedagogiken har stadens pandemigrupp beslutat att man tillämpar de gällande begränsningarna för sammankomster (gäller till 28.8).

Om över tio personer deltar i en sammankomst inomhus, ska man under sammankomsten följa den
anvisning och de hygienkrav som Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd
publicerade 31.5:
Deltagarna ska ha en möjlighet att hålla tillräckligt avstånd, det vill säga undvika närkontakt med
varandra, och en möjlighet att tvätta händerna. Med närkontakt avses vistelse i samma utrymmen
inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att man har
fysisk kontakt med varandra.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja (päivitetty 19.8.2021)
Voimassa ovat edelleen seuraavat suositukset:
Päiväkodeissa noudatetaan edelleen kansallisia THL:n, Opetushallituksen sekä alueellisen
pandemiaryhmän ohjeita tartuntojen välttämiseksi.
Maskilla suojautuminen
Pikaisetkin käynnit tai vierailut varhaiskasvatuksen tiloissa tehdään maskilla suojautuen.
• Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös huoltajien toivotaan käyttävän maskia lapsia tuodessaan ja hakiessaan sekä asioidessaan henkilöstön kanssa sisätiloissa. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse.
• Myös varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö käyttää suojaimia
Lasten haku- ja tuontitilanteet

Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena
• Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.
• Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.
• Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi mennä
varhaiskasvatukseen.
Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja


Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen.
Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
Koska päiväkotien eteiset ovat ahtaita ja turvavälejä on vaikea noudattaa, toivomme aina
mahdollisimman lyhyttä oleskelua ja että vain yksi huoltaja tulee sisälle. Hänen tulee olla
oireeton, ja suosittelemme maskin käyttöä.
Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta
Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa, voi hänen oireeton
sisaruksensa osallistua varhaiskasvatukseen. Suositus olisi pitää kaikki lapset kotona.


Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista
vastaavalle lääkärille, joka ohjeistaa asiassa eteenpäin
Kokoontumiset (esim. vanhempain illat)
Varhaiskasvatuksen kokoontumisten suhteen kaupungin pandemiaryhmä on päättänyt, että niihin sovelletaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia (voimassa 28.8. asti).

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on
noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.
julkaisemaa ohjetta ja hygieniavaatimuksia:
osallistujille on tarjottava mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontaktia toisiinsa
ja mahdollisuus käsien pesemiseen. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa henkilöiden
oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä
kontaktia

Lite mera info

Tiedote huoltajille,
Kuten olemme aikaisemmin tiedottaneet, päiväkodit kamppailevat henkilöstöpulassa
Haastava tilanne tulee, todennäköisesti jatkumaan vielä muutaman viikon. Pandemian lisäksi haastetta tuo kunta-alaa koskeva uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto joka alkaa maanantaina 21.3.2022 ja päättyy sunnuntaina 27.3.2022.
Meddelande till vårdnadshavarna,
pandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen takia. Vaikka paikalla oleva henkilöstö on
joustanut todella paljon omissa työvuoroissaan, on aukioloja paikoin jouduttu supistamaan
klo 7.00-16.00. Isot kiitokset kuuluvat myös teille lasten huoltajille. Olette olleet
äärimmäisen ymmärtäväisiä tilanteen suhteen.
Loviisan kaupunki hyvittää perheille kokonaisuudessaan ne päivät, jolloin lapset eivät
lainkaan osallistu toimintaa ajalla 14.3.-10.4.2022. Mikäli päiväkodin aukioloaikaa on
jouduttu/joudutaan supistamaan, päiväkohtainen asiakasmaksu alennetaan 20% siltä
ajalta.

Som vi tidigare nämnt, så kämpar daghemmen med personalbrist till följd av frånvaro pga
pandemin. Trots att personalen på plats varit mycket flexibel med sina arbetsturer, har vi
på vissa håll varit tvungna att reducera daghemmens öppettider till kl. 7.00-16.00. Ett stort
tack bör även riktas till er vårdnadshavare. Ni har visat stor förståelse för situationen.
Den utmanande situationen kommer sannolikt att fortsätta i några veckor till. Förutom
pandemin kommer även förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte som berör anställda
inom kommunsektorn att medföra utmaningar. Förbudet träder i kraft på måndag
21.3.2022 och är i kraft fram till söndag 27.3.2022.
Under perioden 14.3-10.4.2022 kompenserar i helhet de dagar som barnet inte alls deltar i
verksamheten. Om daghemmets öppettider har reducerats/eller reduceras kommer den
dagliga avgiften att sänkas med 20% tiden.

Lite ny corona info

Hyvät huoltajat,
Päiväkodeissa on nyt paljon koronaa liikkeellä. Henkilökuntaa on sairastunut ja myös sijaisten saanti on vaikeutunut. Jotta voimme taata lapsille turvallisen päivän, sillä henkilöstöllä, jota meillä on käytettävissä, olemme tällä viikolla joutuneet muutamassa yksikössä keskittämään toimintaa klo 7 – 16 väliseksi ajaksi.
Pyydämme kaikkia perheitä ilmoittamaan mahdollisimman tarkkaan todellisen hoitotarpeensa. Suunnittelemme päiväkodin aukiolon ja henkilöstön työajat tarkasti hoitotarpeiden mukaisesti.
Päiväkodit ilmoittavat tarvittaessa yksikkökohtaisista muutoksista aukioloaikoihin.

Bästa vårdnadshavare,
Vi har nu många fall av corona i daghemmen. Personal har insjuknat och tillgången till vikarier har försvårats. För att kunna garantera barnen en trygg dag, med den personal vi har att tillgå, har vi den här veckan varit tvungna att koncentrera verksamheten i vissa enheter till kl. 7-16.
Vi ber alla familjer att meddela sitt barns vårdbehov så exakt som möjligt. Vi planerar daghemmens öppettider och personalens arbetstider utifrån vårdbehoven.
Daghemmen meddelar vid behov de enhetsvisa förändringarna i öppettiderna.

Obs obs obs!!!!

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper.
Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att
vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i
vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet.
I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan
tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan
daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds
vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets
reducerade öppettider.
Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen
och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som
möjligt.

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää.
Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin.
Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin
huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn
aukioloajan puitteissa.
Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme
tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman
normaalina.

info 8.5 den svenska versionen kommer nästa vecka

Varhaiskasvatuksen tiedote huoltajille

Varhaiskasvatukseen liittyvät rajoitukset poistuvat 14.5. alkaen ja toiminta palaa uuteen normaaliin

Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona, päättyy 13.5.2020. Varhaiskasvatus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville poikkeusolojen aikana. Varhaiskasvatukseen osallistuneille ja sinne tauon jälkeen palaaville lapsille oman lapsiryhmän ja tutun henkilöstön tapaaminen on tärkeä ja iloinenkin asia. Teemme kaikkemme, jotta varhaiskasvatukseen palaaminen toteutuisi niin lasten kuin aikuisten kannalta turvallisesti. Korona-tilanne vaikuttaa näillä seuduilla vielä hyvin rauhalliselta, toivottavasti se myös jatkuu näin ja pysymme kaikki terveinä. 

Varhaiskasvatukseen ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.


On ensisijaisen tärkeä huolehtia siitä, että kukaan ei tule varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Tämä koskee sekä lapsia että aikuisia. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta, tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koronavirustartunta todetaan jollakulla varhaiskasvatuksessa, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa varhaiskasvatukseen. Jos lapsi tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata varhaiskasvatukseen.
Varhaiskasvatuksen järjestämisessä noudatetaan kansallisia ohjeita tartuntojen välttämiseksi. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään ja toiminnassa noudatetaan tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.


Pyydämme huoltajia huomioimaan seuraavia toimenpiteitä:
· Huoltajat eivät leimaa lapsen läsnäoloa NFC-tunnisteiden avulla 14.5. alkaen. Henkilökunta kirjaa lapsen läsnäolon manuaalisesti. Tämä käytäntö on voimassa toistaiseksi.
· Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua päiväkodeissa vältetään. Jokainen yksikkö määrittelee tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti tulo-ja hakutilanteissa, jotta huoltajien ei tarvitsisi tulla sisälle päiväkotiin. Jokaisesta eteisestä löytyy käsidesiä, jota suositellaan käytettäväksi tullessa ja lähtiessä mikäli on ehdoton tarve käydä päiväkodin sisätiloissa.
· Huoltajia pyydetään noudattamaan ilmoitettuja hoitoaikoja.
· Lelujen pesuun ja hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota ja osa leluista tullaan siirtämään toistaiseksi pois käytöstä. Lasten ei ole suositeltavaa tuoda unileluja tai muita omia leluja varhaiskasvatukseen
· Isoja yhteistilaisuuksia kuten perinteisiä kevätjuhlia ei järjestetä.
· Avoin päiväkoti Treffis pysyy suljettuna toistaiseksi.
Koska poikkeustila varhaiskasvatuksessa päättyy 13.5. myös hoitomaksujen hyvittäminen päättyy. Mikäli teillä on kuitenkin tiedossa edelleen pidempää yhtäjaksoista poissaoloa varhaiskasvatuksesta loppukevään ja kesän aikana, on tässä tilanteessa mahdollista poikkeuksellisesti irtisanoa paikka tilapäisesti ja palata varhaiskasvatukseen omaan päiväkotiinsa myöhemmin sovitun aikataulun mukaisesti.
Lisätietoja antaa: Sofia Hoff

info

Restriktionerna nom småbarnspedagogiken upphör 14.5

Regeringen beslutade 29.4.2020 att de begränsningsåtgärder på grund av coronapandemin som gäller småbarnspedagogiken hävs 14.5. Detta innebär i praktiken att man inte längre i Finland rekommenderar att barnen sköts hemma. Vi håller för närvarande på att göra upp en plan för hur återvändningen till småbarnspedagogiken från och med 14.5 kan göras säker för såväl barnen som de vuxna. Vi väntar också på utbildningsstyrelsens och andra myndigheters riktlinjer och noggrannare beslut i denna fråga. Vi informerar om de specifika praktiska arrangemangen under vecka 19.
Inom småbarnspedagogiken utreder vi just nu vårdbehovet för sommaren 2020. Utifrån utredningen planerar vi verksamheten för de kommande månaderna. Vårdbehovet ska meddelas senast 15.5 via tjänsten eSmåbarnspedagogik.

Obs obs ny info läs gärna detta

Se nedan coronaanvisningar för barn inom småbarnspedagogik, skolelever, studerande och barnfamiljer. Läs noggrant!

1. Om du får influensasymtom eller magont, stanna hemma. Det rekommenderas att du gör ett hemtest. Du kan återgå till dagvården/läroanstalten då du inte har symtom. Om symtomen fortsätter över 3 dygn, stanna hemma tills du haft två symtomfria dagar. Lindrig torr hosta anses inte vara ett symtom. Det är fråga om sjukfrånvaro, anmäl om frånvaron till läroanstalten/dagvården på normalt sätt.
2. Om du insjuknar i corona, stanna genast hemma då du får symtom och stanna hemma minst i 5 dygn från de första symtomen. Det är fråga om sjukfrånvaro. Du kan återgå till daghemmet/läroanstalten först efter två symtomfria dagar. Lindrig, torr hosta eller ändringar i lukt- eller smaksinnet anses inte vara symtom. Den som har fått ett positivt resultat av coronatestet (officiellt coronatest eller hemtest)/hens vårdnadshavare uppmanas berätta själv om smittan till dem som den smittade har haft nära kontakt med 2 dygn före symtomen och eventuellt ännu efter att hen fått symtom.
Mer information om hur man eventuellt kan bekräfta resultatet av hemtest med ett officiellt PCR- test finns på Lovisa stads webbplats:https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/aktuellt-om- coronaviruset-covid-19/misstanker-du-coronavirus-att-soka-sig-till-test/
3. Om det har konstaterats ett fall av coronavirussmitta i din familj, det vill säga du är exponerad för coronaviruset hemma, rekommenderas för barnet frivillig hemkarantän på minst 5 dygn oberoende av barnets eventuella vaccineringar. Enligt THL kan det symtomfria barnet gå till skolan eller dagvården när det har gått fem dygn från det att den insjuknade familjemedlemmen fick symtom. Om flera familjemedlemmar insjuknar, räknas fem dygn från det att den familjemedlem som senast insjuknade fick symtom. Vi rekommenderar också att man gör ett hemtest innan man återgår till skolan. Om barnet får symtom, se punkterna 1 och 2.
4. Daghemmen, skolorna och läroanstalterna informerar om coronafall i grupper till de övriga gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna utan att avslöja vem som smittats.
5. Om barnet är exponerat för coronavirussmitta på fritiden och det inte är fråga om ett smittfall inom familjen, behöver barnet inte vara i frivillig karantän och hen behöver inte testas. Man ska följa om barnet får symtom. Omikronvarianten sprider sig snabbt, varför smittfall borde kunna konstateras snabbt (med hemmatest) och närkontakterna informeras omedelbart så att dessa åtgärder har betydelse.

 

Alla on koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella!
1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona. On suositeltavaa tehdä kotitesti. Voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Jos oireet jatkuvat yli 3 päivää, jää kotiin, kunnes olet ollut oireeton kahden päivän ajan. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti.
2. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 5 vuorokautta
ensimmäisistä oireista. Kyse on sairauspoissaolosta. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta
kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei
pidetä oireina. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän
huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut
lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen.
-Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja- terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin- hakeutuminen/
3.
THL:n mukaan oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen
Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta, eli olet altistunut koronalle kotona, suositellaan
lapselle vapaaehtoista vähintään 5 vuorokauden kotikaranteenia lapsen rokotuksista riippumatta.
os useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta
oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. J
koronakotitestin ennen palaamista kouluun. Jos lapsi alkaa oirehtia, ks kohdat 1 ja 2.
4. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta.
5. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla ja jos kyse ei siis ole perheen sisäisestä tartunnasta, ei lapsen tarvitse olla vapaaehtoisessa karanteenissa ja häntä ei tarvitse testata. Tulee kuitenkin seurata, saako lapsi oireita. Omikronmuunnos leviää nopeasti, ja sen vuoksi tartuntatapaukset pitäisi pystyä toteamaan nopeasti (kotitestein) ja tiedottamaan lähikontakteja välittömästi, jotta näistä toimenpiteistä olisi hyötyä.

Info 2.4 2020

Småbarnspedagogikens meddelande 2.4.2020

 

Ändringar i småbarnspedagogikens kundavgifter då undantagstillståndet fortsätter 14.4–13.5.2020

 

Regeringen har beslutat fortsätta begränsningsåtgärderna som anknyter till undantagstillståndet med en månad, det vill säga tills 13 maj. Småbarnspedagogikens tjänster erbjuds fortsättningsvis till alla som absolut behöver det. Enligt stadsrådets riktlinjer ska barn skötas hemma om det finns möjlighet till detta. Det är också viktigt att komma ihåg Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar. Endast friska och symptomfria barn kan delta i småbarnspedagogiken.

 

För tillfället har antalet barn i daghemmen varit ungefär 25 procent av det normala antalet. Betydligt fler har dock reserverat en daghemsplats, med andra ord inte anmält att barnet blir borta. Tillsvidare har detta inte just försvårat daghemmens verksamhet, i och med att majoriteten av småbarnspedagogikens personal har varit på arbete. Nu förbereder vi oss dock att flytta sådana personer inom småbarnspedagogiken som fått hälsovårdsutbildning till stadens social- och hälsovårdstjänster. De nuvarande anvisningarna möjliggör inte att man reagerar på undantagstillståndet på det sätt som situationen kräver, och därför fastställde ledningsgruppen för undantagstillstånd 1.4.2020 att följande ändringar görs i den tillfälliga anvisningen för kundavgifter:

 

Barnets frånvaro gottgörs från småbarnspedagogikens kundavgifter från och med 14.4

vårdnadshavarna själv ordnar sitt barns vård för minst en vecka (mån.fre.). Om barnets frånvaro består av enskilda dagar, följer vi den normala lagen för kundavgifter.
man anmält barnets frånvaro senast på måndagen veckan innan (frånvaro på vecka 16 ska meddelas senast tisdag 7.4). Anmälningarna görs på tjänsten eSmåbarnspedagogik.

 

Dessa undantag i kundavgifterna gäller under tiden för undantagstillståndet, varefter man för kundavgifternas del fortsätter med normal praxis. Vi vill tacka vårdnadshavarna för deras flexibilitet och önskar dem krafter i den utmanande situationen.

 

Ytterligare uppgifter:

Sofia Hoff

 

Info 19.3 2020

Småbarnspedagogiken meddelar 19.3.2020: Precisering i tillfällig anvisning om klientavgifter

legopalikat, legoklossar

Lovisa stads ledningsgrupp för undantagstillstånd godkände tillfälliga ändringar i anvisningen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Barnets alla (också enstaka) frånvarodagar som uppgetts på förhand kompenseras i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken mellan 17.3 och 13.4.2020.

Vi önskar följande från vårdnadshavarna:

 • Anmälningar görs för en så lång period som möjligt och vårdnadshavarna förbinder sig till dessa.
 • Anmälningar görs så tidigt före frånvarodagen/-perioden som möjligt.

Det är viktigt med tanke på att bekämpa smitta att barnet stannar hemma om hen uppvisar minsta influensasymptom. När barnet insjuknar, ersätts frånvaron normalt enligt den gällande praxisen:

 • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande från småbarnspedagogiken en längre tid än elva dagar under en kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften. När frånvaro som beror på sjukdom pågår en hel kalendermånad tas ingen avgift ut (Meddelande om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1.8.2019).

Mer information: chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32

Tillfälligt

Tillfälliga förändringar i kundavgifterna för småbarnspedagogik p.g.a. coronavirusepidemin

Lovisa stads ledningsgrupp för undantagsförhållanden har på grund av situationen med coronavirusepidemin godkänt tillfälliga förändringar i instruktionerna för avgifterna för småbarnspedagogik. Barnets frånvarodagar under tiden 17.3–13.4.2020 och som anmälts på förhand, kompenseras i kundavgiften för småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogiken kommer från och med 23.3 att koncentrera verksamheten till vissa daghem. Mer information om arrangemangen ges under torsdag 19.3.

Tilläggsinformation:

Byråsekreterare/småbarnspedagogikens fakturering Veronica Eskonen, tfn 040 540 9796

Chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132

Lovisa stads verksamhet dras avsevärt in i enlighet med statsrådets riktlinjer

Småbarnspedagogiken

Stadsrådet drog 16.3 en riktlinje att verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. På så sätt tryggar man tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner, så att det är möjligt för föräldrarna att arbeta.
 Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Stadens öppna daghem Treffis är stängt tillsvidare från och med 16.3.2020. För övrigt betjänar stadens daghem normalt. Om vårdnadshavare flyttar barnen till hemvård, bör man göra en anmälan via eSmåbarnspedagogik. Låsningen av anmälan av vårdtider har tillfälligt tagits bort. Vi ber vårdnadshavare också anmäla orsaken till barnets frånvaro till personalen vid barnens grupp. Vi meddelar familjer och vårdnadshavare om eventuella förändringar.
Småbarnspedagogiken har fått många frågor om hur frånvaron inverkar på kundavgifterna. Saken är under beredning och vi meddelar om det senare.

obs!obs!

Sivistystoimi tiedottaa: Ei puolikuntoisena kouluun tai päiväkotiin, ulkomailta palaavia pyydetään pysymään kotona 14 vuorokautta

Coronavirusinstruktioner och uppdatering av principerna, 13.3.2020 kl. 8.00:

 1. Erasmus +-projektens resor och mottagning av gäster avbryts för tiden 12.3–30.5.2020. Övriga utlandsresor och -besök genomförs inte.
 2. Utgående från regeringens instruktioner från 12.3 gör skolorna, gymnasierna och daghemmen inte några besök, resor eller utfärder som sker utanför skolan. 
 3. De barn/elever/studeranden som återvänder från utlandet skall stanna hemma i 14 dagar. Kontakta skolan om skoluppgifterna. Gällande corona gäller THL:s direktiv.
 4. Övriga instruktioner:
  • Det poängteras att eleverna inte skall komma till skolan eller daghemmet halvsjuka/sjuka
  • Nya ledigheter beviljas inte för elever/studeranden för resor. Vi kan be om en reseinformation ifall avsikten är att resa
  • Skolorna ber eleverna/studerandena ta med sina böcker och övrigt undervisningsmaterial i väskan till veckoslutet för det fall att skolan måste stängas eller att eleven försätts i karantän

Stadens ledningsgrupp samlas på fredag 13.3 på förmiddagen. Staden ger mer information efter det.

 

Ystävällisin terveisin - Med vänliga hälsningar,

Sofia Hoff

obs obs

Småbarnspedagogiken och utbildningen informerar om coronaviruset och 2.3.2020
En beredskap för en spridning av coronaviruset är aktuell inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Det här kan väcka frågor också i skolor och daghem.
Småbarnspedagogiken och utbildningen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer..
Vänligen bekanta er med Institutet för hälsa och välfärds (THL) direktiv och följ dem. När det gäller enskilda fall ger även de lokala hälsovårdsmyndigheterna direktiv.
Flexibla verksamhetssätt en del av förberedelserna
På grund av sjukdomsfall kan det vara nödvändigt att tillfälligt eller möjligtvis för en längre tid omorganisera det normala arbetet i skolan eller verksamheten inom småbarnspedagogiken. I följande situationer kan de bli nödvändigt att se över hur verksamheten ordnas:
· Ett stort antal elever/barn eller lärare är sjuka.
· En elev, ett barn eller någon i personalen insjuknar under skoldagen.
· Undervisning behöver ordnas åt en elev som är i karantän eller isolering. 

I praktiken kan det handla om ändringar till exempel i var och hur undervisningen ordnas, småbarnspedagogikens verksamhetsställen, öppettider, man kan behöva slå ihop undervisningsgrupper eller göra ändringar i arbetstiderna.
THL uppdaterar lägesbilden och direktiven på sina nätsidor. På sidan för med vanliga frågor svarar man bland annat på frågor om huruvida en elev eller ett barn kan återvända till skolan/daghemmet efter en resa. På sidan finns också praktiska direktiv för hur man kan skydda sig mot coronaviruset.
THL – aktuellt om coronaviruset COVID-19 https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
THL – vanliga frågor och svar om coronaviruset https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19
Lovista stad informerar https://www.loviisa.fi/sv/meddelanden/coronavirus-gor-sa-har-om-du-misstanker-smitta/

Obs obs obs

Maskisuosituksen käytännöistä varhaiskasvatuksessa (27.10.2020)
Aiemmin antamamme ohjeet ovat edelleen voimassa. Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.
• Huoltajia pyydetään edelleen välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa. Haluamme erityisesti korostaa että:
• Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa sekä keskusteluissa. Vasu- keskusteluissa, myös henkilöstö käyttää kasvomaskia jatkossa
• Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse.
Käytäntö on voimassa toistaiseksi.


Anvisningar för användning av ansiktsmask inom småbarnspedagogiken (27.10.2020)
Anvisningarna som vi gav tidigare är fortfarande giltiga. De här anvisningarna gäller användning av ansiktsmask och vistelse i daghemmens lokaler.
• vårdnadshavare ombeds fortsättningsvis att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler. Vi särskilt betona att:
• Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn eller samtal med personalen. I fortsättningen bär också personalen ansiktsmask i ”vasu”-samtal med föräldrarna
• Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden. Daghemmet erbjuder inte ansiktsmasker för den dagliga kontakten, utan vårdnadshavarna står själv för anskaffningen.
Anvisningarna gäller tillsvidare.

Ons obs

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatuksessa (3.1.2022)
Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.
Huoltajia pyydetään jälleen välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa.
Haluamme erityisesti korostaa että:
• Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa.
• Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu - keskusteluja käydään toimintakauden aikana. Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten etäyhteyksiä hyödyntämällä.
Käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)
Vårdnadshavare ombeds åter att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler.
Vi vill särskilt betona att:
• Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
• Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden. • Under verksamhetsperioden inom småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala förbindelser.
Anvisningarna gäller tillsvidare.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä