Info

Obs

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 

Maksun tulorajan muutoksia 1.8.2021 alkaen.

pastedGraphic.png

Mikäli olette aikaisemmin hyväksyneet korkeimman maksuluokan, niin tarkistakaa, jäävätkö teidän veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot korkeimman maksun tulorajan alle.

Jos näin on, ja toivotte että maksunne tarkistetaan, ystävällisesti toimittakaa tuloselvityslomake litteineen varhaiskasvatuksen laskutukseen, viimeistään 15.8.2021

Tuloselvityslomakkeen voi tulostaa netistä tai noutaa Lovinfosta.

Selvityksen voi lähettää postitse:

Loviisan kaupunki/Varhaiskasvatuksen laskutus
PL 77
07901 Loviisa

 

tai sähköpostiin:

veronica.eskonen@loviisa.fi

Veronica Eskonen 040 540 9796

 

tai jättää kaupungin asiakaspalvelutoimistoon:

Lovinfo

Marinakatu 12 A

avoinna ma-pe klo. 9.00-16.00

 

Lisätietoja: 

https://www.loviisa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/

Småbarnspedagogikens klientavgifter 

Ändringar i inkomstgränsen fr.om 1.8.2021

Om ni tidigare har godkänt högsta avgiften, kan det vara skäl att kolla om era skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet i och med ändringen blir under inkomstgränsen för högsta avgiften. 

Om så är fallet och ni önskar att er avgift granskas, vänligen skicka blanketten för inkomstutredningen med bilagor, till faktureringen för småbarnspedagogik, senast 15.8.2021.

Blanketten för inkomstutredning kan printas ut via nätet eller avhämtas från Lovinfo.

Utredningen kan skickas per post:

Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik

PB 77
07901 Lovisa

 

eller till e-posten:

veronica.eskonen@loviisa.fi

Veronica Eskonen 040 540 9796

 

Du kan även lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor:

Lovinfo

Mariegatan 12 A

öppet må–fre kl. 9–16.

 

Mera info:

https://www.loviisa.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/dagvard-och-utbildning-smabarnspedagogik/smabarnspedagogikens-kundavgifter/

tyvärr har tabellen på svenska  och finska fallit bort ,klicka på linken så kommer den fram

Magiskt digiskoj

Vår småbarnspedagogiska enhet har deltagit i utvecklingsprojektet Magiskt digiskoj under detta verksamhetsår. Vårt mål har varit att öka de digitala färdigheterna hos barnen och personalen samt motivationen att använda informations- och kommunikationsteknologi. I projektet har deltagit förutom vi tre andra enheter. Projektet startade 1.8.2020 och pågår till 31.7.2022. Under nästa verksamhetsår kommer även de andra småbarnspedagogiska enheterna i Lovisa med i projektet.

Informations- och kommunikationstekniken är en del av en mångsidig och inkluderande lärmiljö för barnet. Informations- och kommunikationsteknologi används som en naturlig del av pedagogisk verksamhet till exempel som verktyg vid undersökning och dokumentering. Med hjälp av digitala verktyg kan vi utvidga lärmiljöerna utanför väggarna, till skogarna, andra länder och ut i rymden. Detta arbete har vi påbörjat.

Under det gångna verksamhetsåret har hela personalen fått skolning i att använda vissa utvalda applikationer. Vi har fördjupat vår kunskap och funderat tillsammans hur vi i vår grupp ska

använda dem med barnen. Det är viktigt att de passar in i vår verksamhet och våra teman. De utvalda applikationerna är Chatterkid, SockPuppets och Keynote.

Lovisa stad har samarbetat med två studeranden från LAB University of Applied Sciences, Riina Moisio och Nea Halme. Som mål för samarbetet var att utveckla ett pedagogiskt spel för Lovisas småbarnspedagogik. Spelets mål är att erbjuda barnen, tillsammans med personalen inom småbarnspedagogiken, trygga inlärningsmiljöer för att träna olika saker (t.ex. språk, mediafostran och känslor) och samtidigt lära sig använda teknologi. Den preliminära planen är klar. Spelet kommer att vidareutvecklas tillsammans med Careerias kodnings studeranden under nästa verksamhetsår.

Vår grupps utvecklingsmål har varit:

-vi har varje månad tillsammans med barnen fotograferat vårt äppelträd,printat ut bilden och hängt upp den på väggen ,så barnen kan se och studera hur äppelträdet ändrats under året.
-vi har hört på musik samt sett på olika rörelselekar som man kan göra tillsammans.
-barnen har fått testa på chatterpix -appen
-vi kommer att ta plattan med på våra utfärder nu under våren och sommaren,där målet är att vi tar bilder på naturkonstverk,samt kan söka reda på fakta på saker som vi ser omkring oss
-om vi hinner kommer vi att ha en QR-orientering på gården här under våren

Info om 5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik

Tiedote huoltajille

5-vuotiaan maksuton varhaiskasvatus

Loviisa osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Kokeilu toteutetaan varhaiskasvatuslain mukaisena toimintana ja koskee kaikkia 2014 syntyneitä lapsia. Viisivuotiaiden 20 tunnin maksutonta varhaiskasvatusta järjestetään ajalla 1.8.2019–31.7.2020. Kunnallisen varhaiskasvatuksen v. 2014 syntyneille lapsille korjataan sijoituspäätös automaattisesti huoltajien ilmoittaman tuntimäärän mukaan.
Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseksi toiminta-aika on pääsääntöisesti klo 9–13. Mikäli varhaiskasvatusaika ylittää 20 tuntia/vko, ylittävä osuus laskutetaan varatun varhaiskasvatusajan mukaisesti.
Mikäli lapsen varhaiskasvatusaika määräytyy huoltajien työvuorojen mukaisesti ja lapsen läsnäolo voi sijoittua päiväajan lisäksi iltoihin, öihin ja viikonloppuihin, lapsen osalta maksuttomaksi ajaksi luetaan 20 tuntia viikoittain varatusta varhaiskasvatusajasta.

Lisätietoa antaa: varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh 044-3493132


Meddelande till vårdnadshavarna

5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik

Lovisa deltar i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik. Försöket förverkligas som verksamhet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik och omfattar alla barn som är födda år 2014. 5-åringarnas avgiftsfria 20 veckotimmar småbarnspedagogik ordnas under tiden 1.8.2019-31.7.2020. Placeringsbesluten för barn födda 2014 inom kommunal småbarnspedagogik korrigeras automatiskt utifrån antalet timmar som vårdnadshavarna meddelat.
För att nå målen med småbarnspedagogik, är verksamhetstiden i huvudsak 9-13. Om tiden inom småbarnspedagogiken överskrider 20h/vecka, faktureras överskridande del enligt reserverad tid.
Om barnets närvaro bestäms utifrån föräldrarnas arbetstider och barnet är närvarande, förutom dagtid också på kvällar, nätter och veckoslut, räknas 20 avgiftsfria timmar från den reserverade tiden per vecka.

Mer information: chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044-3493132

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä