Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tukea oppilaiden kehitystä ja oppimista. Oppilashuollon avulla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä. Oppilaiden mahdollisiin vaikeuksiin ja koulun ongelmatilanteisiin, kuten koulukiusaamiseen, poissaoloihin ja päihteiden käyttöön, halutaan puuttua varhaisessa vaiheessa ja ennalta ehkäisevästi. Oppilaista huolehtivat kaikki koulun aikuiset. Työtä tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltoa ovat myös koulumatkakuljetukset ja ruokailu.

Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä. Työryhmässä käsitellään luokka- ja oppilaskohtaisia asioita sekä koko kouluyhteisön kehittämiseen liittyviä asioita. Työryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettajat, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja sekä luokanopet- tajat tarpeen mukaan. Työryhmän toiminta on luottamuksellista. Ryhmä kokoontuu viikoittain Metsolan koululla.

Koulupsykologi ja -kuraattori

Koulupsykologin työ perustuu opettajien ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä, sekä selvittää niitä esteitä, joita eri syistä tulee oppilaan koulunkäynnin onnistumisen tielle. Työmenetelminä ovat mm. neuvottelut vanhempien ja muiden verkostojen kanssa, erilaisten ryhmien vetäminen, luokkatyön seuraaminen sekä tarvittaessa psykologiset tutkimukset. Koulupsykologi antaa myös konsultaatiota ja ohjaa mahdollisten tukitoimien piiriin.

Vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen
*oppimisesta ja koulunkäynnistä
*keskittymisestä
*käyttäytymisestä
*tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminenKoulukuraattori

Kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Kuraattori toimii osana koulun ja esiopetuksen yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoryhmää ennaltaehkäisevän sosiaalityön asiantuntijana.

Kuraattori kartoittaa ja arvioi oppilaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen sekä antaa ohjausta ja tukea, jolla edistetään ja tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.
Kuraattorin yksilökohtainen oppilashuoltotyö sisältää oppilaiden tapaamisia kahden kesken sekä ryhmissä, luokkatyön seuraamista, neuvotteluja huoltajien, opettajien ja muiden verkostojen kanssa. Kuraattori antaa myös konsultaatiota ja ohjaa mahdollisten tukitoimien piiriin. Lisäksi kuraattori osallistuu monialaisiin asiantuntijaryhmiin.

Kuraattori osallistuu koulun ja esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan yhteistyössä koulun ja esiopetuksen muun henkilökunnan, yhteistyötahojen sekä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä, jos kaipaa tukea esim. seuraavissa asioissa
-kasvun ja kehityksen tuki
-sosiaaliset suhteet
-tunne-elämä
-perhetilanne

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet sekä oppimis- että kehitystarpeet. Opetussuunnitelma korostaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä oppilaalle. Opetuksen tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Tarvittaessa tuki suunnitellaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajille ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot:

Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Yleisen tuen muotoja ovat esim. oppilaanohjaus, oppilaiden osallisuuden lisääminen, elämänhallintataitojen vahvistaminen, oppilashuollolliset tukitoimet, eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäaikaisempaa kuin yleinen tuki.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukimuodoilla. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös hallintolain mukaisesti. Ennen päätöstä oppilaasta on tehtävä pedagoginen selvitys, jonka perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion erityisen tuen tarpeesta.

Erityisopetus

Oppilaalle, jolla on lieviä puhe-, oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Lohjalla pyritään siihen, että kaikki oppilaat voivat suorittaa oppivelvollisuutensa omassa lähikoulussaan tai aluelähikoulussaan, riippumatta siitä, tarvitsevatko he oppimiseensa erityistä tukea.

Koulunkäyntiavustajat

Koulunkäyntiavustajat osallistuvat opettajan ohella ja ohjauksessa oppilaan kasvatukseen ja ohjaukseen, edistävät koulun kasvatustavoitteita pitämällä huolta oppilaan itsenäisestä selviytymisestä ja oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymisestä sekä avustavat erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa.

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle oppilaalle. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä huoltaja, opettaja tai oppilas

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä