Oppilashuolto

Metsolan koulun yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma lv. 2019-2020

LOHJAN KAUPUNGIN  

ESI- JA PERUSOPETUKSEN YKSIKKÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 

  

Ss  

Yksikkökohtaisesti kirjattavat toiminnan kuvaukset 2019 - 2020

Metsolan koulu 


Tämän yksikkökohtaisesti päivitettävän oppilashuoltosuunnitelman sisältö: 

  1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 
  1. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat 
  1. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
  1. Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 
  1. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 
  1. Alueellinen oppilashuolto 

 

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa (OHL 13.1 §). 

Tämä yksikkökohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään lukuvuosittain; yksikkökohtainen toiminnan kuvaus kirjataan tiiviisti. 

 

  

1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut 

 

Tulevan kauden yksikkökohtaiset painopisteet oppilashuoltotyössä: 

#slogan -> Metsolan oma teema hyvinvointiin, oppilaiden osallistaminen 

#meidänmetsola 


Toimintamallit 

#uuttakoulua

-kasvatuskumppanuuden lisääminen 

 

 

 

-varhainen puuttuminen esim. koulupoissaoloihin ja kiusaamiseen 

-hyvinvointikansion jatkuva päivittäminen ja jalkauttaminen 

 

 

 

 

Yksikön arvio alueellisen oppilashuollon kokonaistarpeesta. Tässä kuvataan alueellisen oppilashuollon kokonaisresurssi. Pääkoulu ilmoittaa kunkin ammattihenkilön oppilas ja yksikkömäärät sekä laskennallisen lisätarpeen (lasketaan maksimisuosituksen mukaan) 

 

LAURA, TUULIA, MARITTA täyttävät 

 

opiskeluhuollon ammattihenkilö 

oppilasmäärä/ 

ammattihenkilö 

yksikköjen määrä/ 

ammattihenkilö 

oppilas- ja yksikkömäärän suositus/ 

ammattihenkilö 

laskennallinen lisätarve/ 

ammattihenkilö 

1 terveydenhoitaja 

2 terveydenhoitaja 

3 terveydenhoitaja 

 

 

 

 

600/1 

600/1 

600/1 

 

1 koulukuraattori 

2 koulukuraattori 

 

 

901 (joista 74 eskareita)

 

600/3 

600/3 

 

psykologi 

 

1366 (joista 120 eskareita) 

4

600 - 800/3 

 

koululääkäri/lääkäri 

 

 

 

 

 

  

  

Kuvaus oppilashuollon palveluiden kohdentamisesta yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan. (esim. yhteisöllisen oppilashuollon kokoontumiset ja osallistujat, oppilashuollon kehittämistoimet) 

 -ke 21.8.2019 yksikkökohtaisen oppilashuollon suunnittelua, moniammatillinen palaveri 

-ke 25.9. yksikkökohtainen oppilashuolto ja lukuvuoden tavoitteet, Sosiogrammin päivittäminen ja ohjeistus opettajille

-ke 23.10.2019 Metsolan koulun hyvinvointipalaveri, talon toimijat 

-ke 20.11.2019 luokkakohtainen oppilashuolto: sosiogrammin purku

 

-kevätlukukaudella: kielten ohr, nivelpalaverit (eskari, yläkoulu), 6.lk ryhmäytys (suunnittelu tammikuu, toteutus huhti-toukokuu) 

 


-yksilölliset oppilaspalaverit erikseen sovittuna aikana 

 

-sosiogrammit luokissa -> luokkakohtaiset lomakkeet -> käsitellään ennen OHR-palaveria -> tarvittaessa luokanopettaja käsittelyyn mukaan 

-oppilashuoltohenkilöstö YS-ajalle mukaan 

 

  

  

  1. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

  

Yksikön kuvaus yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimintatavoista ja käytännöistä: esimerkiksi kummitoiminta- ja tukioppilastoiminta, välitunti- ja pienryhmätoiminta, huoltajaillat jne.) 

  

-kummitoiminta 

-oppilashuollollista pienryhmätoimintaa tarpeen mukaan

-Maltti (tarkaavuus)

-Etsivä (toiminnanohjaus)

-Venny (hahmotus)

-Nepsy (neuropsykiatrinen valmennus)

-Verso (vertaissovittelu)

-Tsemppi ()

-Sensomoottori 

-Oppilaskunta 

-Kiva -kyselyn hyödyntäminen

-Lions quest, tunnetunti 1 krt/ vko/ lk 

-Check list -opettajan työkalupakin käyttöönotto

-Tunnekasvatuksen painotus (materiaalit käytössä koulussa) 

-Liikkuva koulu 

-välituntipihan yhteisöllinen käyttö (oppilaiden suunnittelema vuorojärjestys) 

-kerhotoiminta 

-vanhempainillat 

-koulun arvojen päivittäminen 

-arviointi ja kolmikantakeskustelut 

-kielen opetuksen yhtenäiset pedagogiset suuntaviivat 

-yhteistyö vanhempainyhdistyksen kanssa 

-Ojamon ja Metsolan koulun kuraattorien yhteiset ryhmät tarpeen mukaan

-sosionomiharjoittelijan työskentely koulun arjessa 

 

 

 

 

Kuvaus yhteistyöstä yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä. (esim. sosiaali-, perhe- ja nuorisotyö, seurakunta, kolmas sektori) 

 -päihdekasvatus, luka ja muu yhteistyö nuorisotoimen kanssa 

-seurakunta 

-paikalliset urheiluseurat 

-Kulttuuripolun yhteistyötahot: esim. kirjasto, museo, kaivos, kuvataidekoulu 

-Ikääntyneiden palvelualueen tahot 

-Kisakallio 

-Liikuntakeskus 

-Musiikkiopisto 

-HUS 

-Laurentius golf

 

 

 

 

 

 

 

Tiedonsiirto siirtymävaiheissa; pedagogisen ja oppilashuollollisen tiedonsiirto. Siirtymävaiheiden kuvaus (varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen): 

 

 

 

Nivellys 0-1 

-nivellyspalaverissa mukana eskarin lastentarhanopettajat, kiertävä erityislastentarhanopettaja, tarvittaessa päiväkodinjohtaja sekä lastenhoitaja, tuleva luokanopettaja, koulun alkuopetuksen erityisopettaja, rehtori 

-varhaiskasvatuksen suunnittelema tiedonsiirtolomake -> eskari täyttää ennen nivellyspalaveria 

-Metsolan koulun tiedonsiirtolomake tulevia 1.luokan ryhmittelyjä valmistellen -> täytetään nivellyspalaverissa 

-yksilölliset siirtopalaverit sovitaan erikseen, moniammatillinen 

 

Nivellys 6-7 

-nivellyspalaverissa mukana yläkoulun erityisopettaja, rehtori/vararehtori, opo, 6.luokan luokanopettaja, kielten lehtori ja erityisluokanopettaja ja rehtori 

-yläkoulun suunnittelema tiedonsiirtolomake -> 6.luokan luokanopettajat ja erityisluokanopettajat täyttävät ennen nivellyspalaveria 

-yksilölliset siirtopalaverit sovitaan erikseen, moniammatillinen 

 

 

 

Yhteistyö ja käytänteet opetusympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa. (Yksikön kuvaus tapaturmien ehkäisemisestä, ensiavun järjestämisestä ja hoitoonohjauksesta) 

 

-Metsolan koulun opiskeluympäristön terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointitarkastus 02/2019 -> suunnitelmat päivitetty ajanmukaiseksi syksyllä 2019, vastuuhenkilönä rehtori ja koulun turvavastaava Tarja Lindén (tarvittavat yhteistyötahot kutsutaan mukaan) 

-erilliset liitteet turvakansiossa (tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen, hoitoonohjaus) 

 

Kuvaus poissaolojen seuraamisesta, aikataulut, vastuut jne: 

 

 -varhainen puuttuminen poissaoloihin, Lohjan poissaoloihin puuttumisen malli otettu käyttöön lv. 2019-2020 alussa (Drive -> OHR)


 

-yksilöllinen malli oppilaan tukemiseen, muista osallistaa oppilas sekä huoltajat tilanteen korjaamiseksi. Kirjataan sovitut asiat ja seuranta Wilman muistoon (oppilashuoltokertomus). 

 

 

Yksikön kuvaus tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäisemisestä ja käyttöön puuttumisesta 

 

-jokaisesta päihteiden käytöstä ilmoitus kotiin ja lastensuojeluilmoitus 

-päihdetunnit, terveyskasvatustunnit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksikön kuvaus koulukuljetusten odotusaikojen järjestämisestä ja turvallisuudesta 

 -väistössä olevien luokkien kuljetuksessa on koulunkäyntiohjaaja mukana tai valvomassa kuljetukseen lähtöä

-odotusajat ovat lyhyitä noudattaen koulupäivän aikatauluja -> oppilaat valvotaan kuljetuksen noutopaikalla (linja-autot Myyryntien koulunpuoleisessa reunassa, kouluauto noutaa koulun parkkialueelta) 

 

  

Yksikön kuvaus lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (yksikkökohtaisen suunnitelman kuvaus) Suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi sekä suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. 

-erillinen suunnitelma 

*seuraamusjärjestelmä 

*kasvatuskeskustelujärjestelmä 

*koulun järjestyssäännöt 

*koulun käytänteet (henkilökunta) 

*Verso-toiminta 

 

  

 

  1. Yksikkökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

  

Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys. Kuvaus yksikön käytännöistä: 

 

-oppilashuoltokertomus kirjataan Wilmaan, vastuu koollekutsujalla, huoltajien suostumus tapaamiseen ja osallistujiin allekirjoitetaan ennen palaveria, lomake säilytetään arkistossa oppilaan omassa kansiossa. Jos oppilaalla on pedagogisia asiakirjoja, oppilashuoltokertomus voi olla samassa kansiossa erotettuna välilehdellä. 

-paperiversio tulostetaan arkistoon oppilaan omaan kansioon. Välilehteen kirjoitetaan palaverin päivänmäärä ja osallistujat -> vain palaveriin osallistuneet saavat tutustua muistioon. 

 

Pedagogiset asiakirjat 

-erityisopettaja huolehtii arkistoinnista 

-tehostettuun tukeen siirtyvä oppilas: tieto siirtyy rehtorin kautta toimistosihteerille, joka merkitsee tiedon Multiprimukseen 

-erityiseen tukeen siirtyvä oppilas: tieto siirtyy virastolta päätöksen jälkeen suoraan Multiprimukseen 

 

Oppilaan muutto toiseen kouluun 

-tiedonsiirtolomakkeet ja oppilaan pedagogiset asiakirjat: 

->kaupungin sisällä muuttava: alkuperäiset pedagogiset asiakirjat uudelle koululle, kopiot vanhalle koululle, tiedonsiirtolupa jää vanhalle koululle. 

->kaupungin ulkopuolelle muuttava: kopiot pedagogisista asiakirjoista uudelle koululle, alkuperäiset vanhalle koululle, tiedonsiirtolupa jää vanhalle koululle. 

 

Kansio ohjeineen löytyy arkistosta “Tiedonsiirtolomakkeet”, tyhjiä tiedonsiirtolomakkeita löytyy Hyvinvointikansiosta. 

 

-nivelvaihe alakoulu-yläkoulu. Kun oppilas siirtyy yläkouluun, koko asiakirjakokonaisuus siirtyy sinne. Tiedonsiirtolomake jää alakoululle. 

 

 

Yhteistyö terveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa. Yksikön kuvaus toiminnasta: 

 

-5.lk laaja terveystarkastus 08-09/2019 -> siellä käsitellään myös Move -testin tulokset (huoltajan suostumus)

 

 

 

Yksikön kuvaus lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestämisestä 

 

 

Huoltajan tehtävä on kertoa huollettavansa sairauksista ja niiden hoidosta kouluun. Sovitaan hoitoneuvottelu, johon osallistuvat vanhempien sekä opettajan, avustajan ja kouluterveydenhoitajan lisäksi tarvittavat hoitotahot. Hoitoneuvottelussa tarkastellaan ja selvitetään lapsen selviytymistä koulussa ja hänen mahdollisesti vaatimiaan erityisjärjestelyjä sekä kirjataan hoitoneuvottelun tulos hoitosuunnitelmaan. Hoitoneuvottelu sovitaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lapsella on todettu vakava tai pitkäaikainen sairaus, joka vaikuttaa lapsen vointiin koulussa. Hoitoneuvottelua voi ehdottaa myös koulun henkilöstö, kun lapsen voinnissa ja jaksamisessa tapahtuu havaittavia muutoksia. 

 

Metsolan koulun avustajat ovat osallistuneet diabeteshoitajan antamaan koulutukseen. Avustajat ovat diabetesoppilaan tukena kouluruokailussa ja tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan liikuntatunneilla sekä retkillä. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Kuvaus yksikön oppilashuollollisesta yhteistyöstä ulkopuolisten toimijoiden kanssa yksilökohtaisessa oppilashuoltotyössä: (esim.sairaalaopetus, erityisnuorisotyö) 

 

 

 

Metsolan koulussa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa esim. perheneuvola, sosiaalitoimi, terapiapalvelut, lasten psykiatrinen poliklinikka, kaupungin yhteiset erityisopetusluokat. Yhteistyö on konsultoivaa sekä moniammatillista kokoontumista yksilön tarpeen mukaan.  

 

Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa koulussa, johon oppilas on otettu. Oppilaalle järjestetään opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua. 

 

Oppilaalla on omassa koulussaan käytössä kaikki koulun tukitoimet kolmiportaisen tuen mukaisesti. Mikäli oppilaan kohdalla opetus järjestetään oman koulun sijasta sairaalaopetuksessa, toteutetaan siirtyminen oppilaan, huoltajan tai muun laillisen edustajan, opetuksen järjestäjän, sairaalaopetusyksikön ja erikoissairaanhoidon moniammatillisessa yhteistyössä. 

 

 

 

 

4 Oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa 

 

 

Yksikkökohtainen prosessikuvaus siitä, miten oppilashuollon yhteistyö huoltajien ja oppilaitten kanssa järjestetään. Miten luodaan toimivat käytännöt siihen, että saadaan kerättyä kaikkien mielipiteitä, ajatuksia ja ratkaisuehdotuksia yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi: 

-laadukas kasvatuskumppanuus 

->turvallinen lähiaikuinen, jota perheen on helppo lähestyä 

->lapsi vuorovaikutuksen kehän keskiössä 

-> yhteiset tavoitteet koululla ja kodilla 

->sitoutuminen ja vastuunjakaminen 

->avoimuus, luottamus ja dialogi 

->käytetään tilanteeseen sopivaa viestintää esim. Wilma, puhelut, tapaamiset 

->varhainen vahvistaminen 

-> varhainen puuttuminen positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti 

->moniammatillisuus ja verkostot mukaan 

->oppilashuollon kasvot tutuiksi oppilaille 

->Metsolan koulun yhteisöllisen oppilashuollon teot ja tavat tutuiksi myös perheille 

 

-kouluviihtyvyyden vahvistaminen 

->oppilaiden osallistaminen ja sen näkyväksi tekeminen 

->Metsolan hengen nostaminen esim. yhteiset ohjatut välitunnit 

->erilaisuus kunniaan 

 

 

5 Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen  

 

Kuvaus oppilashuollon toteuttamisen, seuraamisen ja arvioinnin käytännöistä: 

-Oppilashuollon arviointi Metsolan koulussa: yksikön oma arviointipalaveri tammikuu 2019 -> alueellinen arviointipalaveri PE 7.2.2020 -> ohjausryhmän palaute yläkoulualueittain huhtikuussa 2020 

 

 

6 Alueellinen oppilashuolto 

 

Alueellinen oppilashuolto ja monialainen yhteistyö ovat kuvattuna: 

 

  • luvussa 1; kohdassa Yksikön arvio alueellisen oppilashuollon kokonaistarpeesta 

 

  • sekä luvussa 2; kohdassa Kuvaus yhteistyöstä yksikön ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä. (esim. sosiaali-, perhe- ja nuorisotyö, seurakunta, kolmas sektori)

Oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tukea oppilaiden kehitystä ja oppimista. Oppilashuollon avulla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä. Oppilaiden mahdollisiin vaikeuksiin ja koulun ongelmatilanteisiin, kuten koulukiusaamiseen, poissaoloihin ja päihteiden käyttöön, halutaan puuttua varhaisessa vaiheessa ja ennalta ehkäisevästi. Oppilaista huolehtivat kaikki koulun aikuiset. Työtä tehdään yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltoa ovat myös koulumatkakuljetukset ja ruokailu.

Oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä. Työryhmässä käsitellään luokka- ja oppilaskohtaisia asioita sekä koko kouluyhteisön kehittämiseen liittyviä asioita. Työryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettajat, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja sekä luokanopet- tajat tarpeen mukaan. Työryhmän toiminta on luottamuksellista. Ryhmä kokoontuu viikoittain Metsolan koululla.

Koulupsykologi ja -kuraattori

Koulupsykologin työ perustuu opettajien ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tavoitteena on edistää suotuisaa oppimista ja kehitystä, sekä selvittää niitä esteitä, joita eri syistä tulee oppilaan koulunkäynnin onnistumisen tielle. Työmenetelminä ovat mm. neuvottelut vanhempien ja muiden verkostojen kanssa, erilaisten ryhmien vetäminen, luokkatyön seuraaminen sekä tarvittaessa psykologiset tutkimukset. Koulupsykologi antaa myös konsultaatiota ja ohjaa mahdollisten tukitoimien piiriin.

Vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen
*oppimisesta ja koulunkäynnistä
*keskittymisestä
*käyttäytymisestä
*tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Koulupsykologina toimii Tuulia Soininen p. 044 3740081.


Koulukuraattori

Kuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä. Kuraattori toimii osana koulun ja esiopetuksen yhteisöllistä ja yksilökohtaista oppilashuoltoryhmää ennaltaehkäisevän sosiaalityön asiantuntijana.

Kuraattori kartoittaa ja arvioi oppilaan elämäntilanteen ja tuen tarpeen sekä antaa ohjausta ja tukea, jolla edistetään ja tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.
Kuraattorin yksilökohtainen oppilashuoltotyö sisältää oppilaiden tapaamisia kahden kesken sekä ryhmissä, luokkatyön seuraamista, neuvotteluja huoltajien, opettajien ja muiden verkostojen kanssa. Kuraattori antaa myös konsultaatiota ja ohjaa mahdollisten tukitoimien piiriin. Lisäksi kuraattori osallistuu monialaisiin asiantuntijaryhmiin.

Kuraattori osallistuu koulun ja esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan yhteistyössä koulun ja esiopetuksen muun henkilökunnan, yhteistyötahojen sekä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä, jos kaipaa tukea esim. seuraavissa asioissa
-kasvun ja kehityksen tuki
-sosiaaliset suhteet
-tunne-elämä
-perhetilanne

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse tai Wilma-viestillä.
Koulukuraattorina toimii Laura Salmela p. 044 3740027.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppilaan vahvuudet sekä oppimis- että kehitystarpeet. Opetussuunnitelma korostaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä oppilaalle. Opetuksen tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Tarvittaessa tuki suunnitellaan moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajille ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimista sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot:

Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille. Yleisen tuen muotoja ovat esim. oppilaanohjaus, oppilaiden osallisuuden lisääminen, elämänhallintataitojen vahvistaminen, oppilashuollolliset tukitoimet, eriyttäminen, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäaikaisempaa kuin yleinen tuki.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukimuodoilla. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös hallintolain mukaisesti. Ennen päätöstä oppilaasta on tehtävä pedagoginen selvitys, jonka perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion erityisen tuen tarpeesta.

Erityisopetus

Oppilaalle, jolla on lieviä puhe-, oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee tukea oppimisen edellytysten parantamiseksi, annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöllisesti. Lohjalla pyritään siihen, että kaikki oppilaat voivat suorittaa oppivelvollisuutensa omassa lähikoulussaan tai aluelähikoulussaan, riippumatta siitä, tarvitsevatko he oppimiseensa erityistä tukea.

Koulunkäyntiavustajat

Koulunkäyntiavustajat osallistuvat opettajan ohella ja ohjauksessa oppilaan kasvatukseen ja ohjaukseen, edistävät koulun kasvatustavoitteita pitämällä huolta oppilaan itsenäisestä selviytymisestä ja oppilaan myönteisen itsetunnon kehittymisestä sekä avustavat erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa.

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle oppilaalle. Aloitteen tukiopetuksen saamiseksi voi tehdä huoltaja, opettaja tai oppilas