Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteet 

 

Järjestyssäännöt ovat tarpeelliset suurehkon kouluyh­teisön toiminnalle, jotta pystytään aikaansaamaan aktii­vinen, opiskelumyönteinen, hyviä käytöstapoja edistävä, turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö. 

 

Järjestyssäännöt/Metsolan koulu (päiv. 11.9.2022) 

 

Koulualue  

Koulualueena pidetään Metsolan koulun koulurakennusta ja sitä ympä­röivää tonttialuetta. Välituntialue on koulu­rakennuksen ja aidan rajoittama alue. Koulualue on koulun käytössä klo 8.00-15.00. Esikoulu ja iltapäiväkerho toimivat koulun pihassa kello 17.00 saakka. 


 Koulun pihalla 

 • Saavun koulun pihaan sopivasti ennen kou­lun alkamista. 
 • Koulun pihalla on valvonta välituntisin klo 9.00 alkaen 
 • Huolehdin ympäristöstä pitäen koulualueen siistinä enkä tahallani vahingoita pihavälineitä, puita tai istutuksia. Palautan lainaamaani välineet takaisin paikoilleen. 
 • Vältän liian rajuja leikkejä. Huomioin myös muut leikkijät. 
 • Noudatan pihavälineiden ja kentän käyttövuoroja sekä sääntöjä. 
 • En poistu koulun pihalta välitunnin aikana ilman opet­tajan lupaa.
 • Koulun takana olevaan metsään mennään vain opettajan ohjauksessa.
 • Polkupyörän tai scootin ym. säilytän ensisijaisesti sille varatussa ulkotelineessä lukit­tuna. Muussa tapauksessa säilytyksestä sovitaan opettajan kanssa. Scoottaus, pyöräily ja skeittaus tapahtuu vain Just ride-radalla kypärä päässä. 
 • Tapaturmasta tai vahingosta ilmoitan lähimmälle aikuiselle. 
 • En heittele lumipalloja, kiviä, keppejä tai muuta sellaista. 
 

 Matkapuhelimet 

Puhelinta voidaan käyttää koulussa opetustarkoitukseen. Sitä käytetään vain opettajan luvalla ja valvonnassa opetustarkoitukseen. Kännykällä kuvaaminen ja tallentaminen kouluympäristössä ja bussimatkoilla kielletty. Koulupäivän aikana kännykkä säilytetään repussa äänettömänä.

 

Sisätiloissa 

 • Liikun sisätiloissa kävellen. 
 • Kuljen käytävää pitkin, en esim. ruokalan läpi.
 • Otan päähineen päästäni sisään tullessani.
 • Riisun ulkojalkineet eteisen matolla, opiskelemme sukkakoulussa. 
 • Jalkineet voi vaihtaa luokassa pidettäviin sisäjalkineisiin.
 • Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista. 
 • Vältän rahan tuomista kouluun. 

 

Ruokailussa 

 • Pesen kädet ennen ruokailua. 
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Käytän ruokailuvälineitä oikein (haarukka, veitsi, lusikka).
 • Totuttelen uusiin makuihin.
 • Maistan salaattibuffasta.
 • Voitelen leivän ruokapöydässä omalla paikallani.
 • Huomioin muut ruokailijat esim keskustelen hiljaisella äänellä vierustoverin kanssa. 
 • Vältän ruoan jättämistä, otan aluksi lautaselle sen verran, että varmasti jaksan syödä. 
 • Huolehdin omat ruokailuvälineet asianmukaisesti omille paikoilleen. 
 • Jätän ruokailupaikkani siistiksi lähtiessäni.
 • Poistun ruokailusta rauhallisesti.


Koulumatkat

Huoltaja päättää polkupyörän ym. kulkuvälineiden käytöstä koulumatkoilla. Suosittelemme kypärän käyttöä ja pyörän lukitsemista. Koulupäivän aikana polkupyöräillessä ja muilla välineillä liikkuessa käytetään kypärää. 

 

Koulun muu toiminta 

Koulun juhlissa, retkillä, koulun kerhoissa ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun järjestyssään­töjä. 

En syö purukumia koulualueella.

 

Poissaolot 

Jos oppilas jää pois koulusta, tulee hänen huoltajansa ilmoittaa ennen koulupäivän alkua poissaolosta luokanopettajalle. Enintään kolmen päivän ennalta tiedetty poissaolo haetaan luokanvalvojalta. Kolmea päivää pidempi poissaolo haetaan rehtorilta Wilman kautta. 

Jos oppilas ei pysty osallistumaan terveydentilansa takia liikunnan opetukseen tai välitunneille, opettaja järjestää oppilaalle korvaavia tehtäviä. Oppilasta ei pääsääntöisesti vapauteta koulutyöstä liikuntatuntien ajaksi.

 

Vaaralliset aineet ja esineet

Tupakointi, päihteet ja energiajuomat on kielletty. 

Vaaralliset esineet ja tulentekovälineet on kielletty.

 

 Työrauha 

Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen kantamaan vastuun hyvän työskentelyilmapiirin syntymisestä ja viih­tyvyydestä. Tästä syystä jokaisen tulee käyttäytyä rau­hallisesti, hyviä tapoja ja koulun järjestyssääntöjä noudattaen. Kiusaaminen on kielletty ja siihen puututaan koulun erillissuunnitelmien mukaisesti. 

 

 Määräykset 

Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrä­tä, noudatetaan perus­koulua koskevia säännöksiä ja mää­räyksiä sekä opettajien antamia ohjeita ja yleisiä hyviä käytöstapoja. 

Seuraamusjärjestelmä

Seuraamusjärjestelmä Metsolan kouluEnnaltaehkäisevät toimet

Taso 1

Taso 2 

Taso 3

-ryhmäyttäminen ja me hengen luominen

-koulun ja luokan säännöt

-säännöt selkeästi näkyvillä

-opettaja tutustuu oppilaisiin henkilökohtaisesti

-koulun ja kodin yhteistyö

-luokan toimintatavat ja selkeä struktuuri

-turvallinen olla luokassa 

-selkeä systeemi, miten läksyt merkitään

Huoli herää, 

kun oppilas:


-häiritsee opetusta

-rikkoo koulun järjestyssääntöjä

-poistuu luvatta koulualueelta


-toimii epärehellisesti

-käyttäytyy epäasiallisesti tai kiusaa

-kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti 

-laiminlyö koulutehtävänsä

Huoli vahvistuu, 

kun oppilas toistuvasti: 


-häiritsee opetusta 

-rikkoo koulun järjestyssääntöjä

-toimii epärehellisesti

-käyttäytyy epäasiallisesti tai kiusaa

-kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti 


Kun oppilas: 

-käyttäytyy väkivaltaisesti 

-tuo kouluun luvattomia esineitä

Vahva huoli, 

kun oppilas: 


-ei muuta toimintaansa taso 1 ja taso 2 puuttumisen jälkeen

-toiminta muuttuu huolestuttavammaksi

-uhkaa voimakkaalla väkivallan teolla 

-käyttäytyy väkivaltaisesti: tarkoituksella vahingoittaa toisia tai itseään

-käyttää päihteitä

-opettajan työkalupakki (Drive -> oppilashuolto -> opettajan työkalupakki TAI hyvinvointikansio monistamossa)

-ideoi ennaltaehkäiseviä toimia oppilashuoltohenkilöstön kanssa

-opettajan pitämä kasvatuskeskustelu, oppilaan ohjaaminen versoon tai jälki-istuntoon määrääminen 

-läksyparkkiin ohjaaminen 

-läksyjen tehostettu seuraaminen / läksyvihko tms.

-rehtorin ja vararehtorin pitämä kasvatuskeskustelu

-jälki-istuntoon määrääminen

-rehtori ja vararehtori tarkistavat oppilaan repun/ luvattoman esineen takavarikointi ja kotiin ilmoitus

-monialainen verkostopalaveri esim. K-0

-lastensuojeluilmoitus

 

Opettaja:

-verso ja kasvatuskeskustelu merkitään Wilmaan:

Muu merkintä (harmaa) -> lisätietoihin selvitys mistä merkintä on tullut 

-ohjaa huoltajia keskustelemaan asiasta oppilaan kanssaHuoltaja:

-keskustelee lapsensa kanssa asiasta ja ohjaa häntä korjaamaan toimintaansa

-ottaa tarvittaessa yhteyttä oppilashuoltohenkilöstöön

Opettaja:

-tilaa kasvatuskeskustelun lomakkeella (hyvinvointikansio)

-tiedottaa huoltajaa tulevasta kasvatuskeskustelusta 

-seurantajakson aikana opettaja kirjaa oppilaan toimintaa Wilman tuntimerkintöihin tehostetusti (positiiviset ja korjaavat merkinnät)


Rehtori ja vararehtori: 

-varaa kasvatuskeskustelujan ja tiedottaa ajasta oppilaan opettajaa

-kirjaa kasvatuskeskustelun Wilmaan (Wilma -> Tuki -> Kasvatuskeskustelu)

-ohjaa oppilaan soittamaan huoltajalle kasvatuskeskustelusta ja kertomaan sovituista asioista 

-pitää seurannan n. 1-2 vkon sisällä

-tiedottaa seurantapäivästä oppilaan opettajaa sekä huoltajaa


Huoltaja: 

-keskustelee lapsensa kanssa asiasta ja ohjaa häntä korjaamaan toimintaansa

-ottaa tarvittaessa yhteyttä oppilashuoltohenkilöstöön

Opettaja: 

-kokoaa monialaisen verkosto

-oppilashuoltomuistio Wilmaan

Opetushallitus/ kurinpitotoimet ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa

Opetushallitus/ kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet perusopetuksessa 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle.

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitorangaistus tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä turvaamistoimenpiteitä.

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se tilanne huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

 

Siivousvelvoite

Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.

Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä muista lainmukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä.

 

Oppilaan määrääminen poistumaan

Oppilaan opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Rehtori tai opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Oppilaan määräämisestä poistumaan on ilmoitettava oppilaan huoltajalle. Oppilaan määrääminen poistumaan tulee kirjata.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, joka on poistettu oppitunnilta tai koulun tilaisuudesta, järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa poistumaan määräämisen jälkeen. Rehtori tai opettaja päättää, miten valvonta järjestetään.

 

Oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen

Rehtori voi evätä oppilaan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

 

Opetuksen epäämisestä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Opetuksen epääminen tulee kirjata.

 

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi, järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa opetukseen osallistumisen epäämisen jälkeen.

 

 

Oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään

Oppilaan opettaja voi määrätä kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Oppilaan määräämisestä tekemään kotitehtäviään on ilmoitettava oppilaan huoltajalle. Oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään tulee kirjata.

 

Jälki-istunto

Oppilaan opettaja voi määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi oppilaan, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti. Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Jälki-istunto voi koostua myös eri toimien yhdistelmästä. Jälki-istuntoa ei voida suorittaa työrangaistuksena.

Oppilas voidaan määrätä osallistumaan sellaisiin tehtäviin, jotka tukevat hänen jälki-istuntonsa aiheuttaneen toiminnan toistumisen tai jatkumisen estämiseksi tarkoitettuja kasvatuksellisia tavoitteita. Tällainen toiminta voi olla esimerkiksi avustamista yhteisen toiminnan järjestämisessä.

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.

 

Kirjallinen varoitus

Oppilaalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää opetuksen järjestäjän monijäseninen toimielin tai opetuksen järjestäjän niin päättäessä koulun rehtori.

Ennen kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty kirjallinen varoitus, järjestetään tarvittava oppilashuolto.

 

Määräaikainen erottaminen

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla edustettuna käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa opetustoimesta vastaavassa toimielimessä, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta.

Ennen oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen määräaikaista erottamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Määräaikaisesta erottamisesta tulee antaa päätös.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan.

Määräaikaista erottamista koskevaa päätöstä ei voida pääsääntöisesti täytäntöönpanna ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätös saa lainvoiman, kun päätökseen ei voi enää hakea muutosta. Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen. Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, joka on erotettu määräaikaisesti, järjestetään tarvittava oppilashuolto.

 

Turvaamistoimenpiteet

Rehtorilla ja opettajalla yhdessä ja erikseen on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata opettajan tai rehtorin poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on yhdessä ja erikseen oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.

Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Liiallisesta voimankäytöstä voi seurata rikoslain mukainen seuraamus.

 

Esineiden tai aineiden haltuunotto

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Kiellettyjä ja vaarallisia esineitä ja aineita ovat muun muassa alkoholi, tupakkalain tarkoittama tupakka ja muut tupakkatuotteet, kuten sähkötupakka ja nuuska, huumausainelain tarkoittamat huumausaineet, veitset, ampuma-aseet, voimakkaat laserosoittimet sekä vastaavat esineet ja aineet.

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita sekä esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen. Esineen tai aineen haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslaissa. Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita on voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän työsuunnitelman opetukseen tai toimintaan koulussa tai koulun ulkopuolella.

Esineiden ja aineiden haltuunotto on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa.

Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata ja toimenpiteestä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian.

 

Tavaroiden tarkastaminen

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Oppilaan tavaroilla tarkoitetaan esimerkiksi laukkua, penaalia ja erilaisia koteloita ja säilytystiloilla esimerkiksi kaappia ja pulpettia. Päällisin puolin tapahtuvalla tarkastamisella tarkoitetaan henkilön yllä olevien vaatteiden ulkopuolista käsin koettelemista. Tarkastusoikeus ei ulotu oppilaan vaatteiden ja ihon väliin kätkettyjen esineiden tai aineiden etsimiseen. Hallussapidon ilmeisyydellä tarkoitetaan vaatimusta siitä, että epäilyn perusteella on konkreettinen tosiseikka, joka voi olla esimerkiksi opettajan tai rehtorin oma näköhavainto tai oppilaan tai toisen viranomaisen ilmoitus.

Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. Tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita on voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän työsuunnitelman opetukseen tai toimintaan koulussa tai koulun ulkopuolella.

Tavaroiden tarkastaminen on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteellä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa.

Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen tulee kirjata ja toimenpiteestä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian.

 

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

Opettajan tai rehtorin haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä.

Kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos oppilaalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi.

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata.

 

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun

Sinä aikana, jolloin oppilasta vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Jos tuomioistuin on vapauttanut oppilaan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen menettelyn perusteella, jota ei ole katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti.

Jos tuomioistuin on tuominnut oppilaan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Oppilas voidaan kuitenkin erottaa määräajaksi, jos se oppilaan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.

 

Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimien seuraaminen

Opetuksen järjestäjän tulee seurata kasvatuskeskustelun, kurinpitokeinojen ja turvaamistoimenpiteiden käyttöä ja niiden kehittymistä. Opetuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista, jotta suunnitelman toteutumista ja toiminnan yhdenmukaisuutta voidaan seurata ja kehittää sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Tarkemmat määräykset suunnitelman laatimisesta sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Koulukohtaiset tiedot tulee määräajoin käsitellä muun muassa koulun oppilashuoltoryhmässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä