Yhteistyö esiopetuksessa

Oppimisen polku

Oppimisen polun eri vaiheiden tavoitteiden ja käytäntöjen tunteminen on laadukkaan opetuksen perusta. Esiopetuksen, muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön yhteistyöllä opetussuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä edistetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laatua. On tärkeää, että varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstöllä on myös mahdollisuus tutustua toistensa toimintaan ja oppimisympäristöihin käytännössä. Lasten kasvun ja oppimisen tukemiseksi tulee opetuksen ja tuen käytäntöjen olla yhdenmukaisia.

Esiopetuksen henkilöstö tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa lasten hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Lasten kasvun ja oppimisen tuen sekä esiopetuksen oppilashuollon käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään monialaisessa yhteistyössä. Esiopetuksen henkilöstön yhteistyöllä lähiympäristön toimijoiden kanssa edistetään oppimisympäristöjen monipuolisuutta. Näin lasten oppimisympäristöt avautuvat ympäröivään yhteisöön ja maailmaan.

Henkilöstön keskinäinen yhteistyö esiopetuksessa on välttämätöntä opetuksen laadun ja esiopetusyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Yhteistyö esiopetusyhteisön aikuisten kesken toimii samalla esimerkkinä lapsille. Lasten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä esiopetuksen tavoitteista. Esiopetuksessa käytetään erilaisia yhteistyömuotoja ja pienryhmätoimintaa. Lapsia kannustetaan ja ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja kehittämään omia yhteistyötaitojaan. Lapsia kuullaan toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin yhteydessä heille sopivalla tavalla[1].

[1] Perusopetuslaki 47a (1267/2013)

Yhteistyö Lapinlahdella

Varhaiskasvatuksen kanssa toimitaan yhteistyössä esimerkiksi vierailemalla varhaiskasvatuksen ryhmissä ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Varhaiskasvatusikäiset lapset voivat myös vierailla ja tutustua esiopetusyksiköihin. Tämänkaltainen yhteistyö toteutuu luontevimmin varhaiskasvatusyksikön sijaitessa esiopetuksen lähellä, jolloin myös henkilöstön yhteinen suunnittelu ja tiedonsiirron käytänteet ovat tiiviimpiä. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen opetuksen kannalta tarpeellinen tieto ja lapseen oma varhaiskasvatussuunnitelma siirretään esiopetukseen (tiedonsiirtopalaverit).

Perusopetuksen kanssa toteutetaan ja kehitellään yhteisiä toimintatapoja kuten työ- ja lukupajoja, koulukummi- ja kummiluokkatoimintaa, aamunavauksia ja yhteisiä tapahtumia. Tällöin esioppilailla on luontaiset mahdollisuudet tutustua perusopetuksen toimintaympäristöön ja henkilöstöön. Nämä mahdollisuudet toteutuvat parhaiten esiopetusyksiköissä, jotka sijaitsevat perusopetuksen yhteydessä. Myös muiden toimijoiden kuten seurakunnan, 4h:n, Lastun (arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu), tekstiilikierrättäjien, eläkeläisjärjestöjen ja erilaisten hankkeiden kanssa tehdään yhteistyötä ja heidän tarjoamiaan palveluja hyödynnetään toimintaympäristön rikastuttamisessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa tehtävän yhteistyön käytänteistä kerrotaan tarkemmin luvussa 6.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä