Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Huoltajat

Vastuu huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen sekä osapuolten tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö edellyttää esiopetuksen henkilöstön aloitteellisuutta sekä henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus, yksilölliset tarpeet ja huoltajuuteen liittyvät kysymykset. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintävälineitä ja käytetään tarpeen mukaan tulkkia tai kieliavustajaa. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuksia huoltajien väliselle keskustelulle.

Huoltajien kokemukset lastensa aiemmasta kasvuympäristöistä, kehityksestä, oppimisesta ja mielenkiinnon kohteista otetaan esiopetuksessa huomioon. Opettaja keskustelee kunkin lapsen huoltajan kanssa perheen ja esiopetuksen arvoista, kasvatuskäytännöistä ja tavoitteista. Lasten ja huoltajien näkemyksiä otetaan huomioon opetuksen toteuttamisessa ja mahdollisen lapsikohtaisen oppimissuunnitelman laatimisessa. Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua ja osallistua lapsensa esiopetuspäivään. Keskustelulle huoltajien kanssa varataan riittävästi aikaa. Huoltajien kieli- ja kulttuuritietoutta sekä muuta asiantuntemusta voidaan hyödyntää esiopetuksen toteuttamisessa.

Huoltajien kanssa keskustellaan lasten kasvun ja oppimisen etenemisestä. Erityisen tärkeää yhteistyö huoltajien kanssa on lasten kasvun ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Huoltajien tulee saada tietoa kuljetuksista ja oppilashuollosta esiopetuksen aikana sekä lapsille esiopetuksen lisäksi tarjolla olevista muista varhaiskasvatuspalveluista. Huoltajien ja lasten palaute otetaan huomioon opetusta, tuen muotoja ja toimintakulttuuria kehitettäessä.

Kasvatuskumppanuus Lapinlahdella

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön perustana on kasvatuskumppanuus, jossa painotetaan työntekijöiden ja vanhempien välistä keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja kunnioitusta. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi yhdistäen vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Tasavertaisen yhteistyön tehtävänä on tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen tuen ja avun tarve. Yhteistyön edellytysten luominen on henkilöstön vastuulla. Kasvatuskumppanuus on kirjattu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (Vasu), Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön -laatusuosituksiin sekä opetusministeriön Perusopetuksen laatukriteereihin.

Lasten ja huoltajien osallisuutta lisätään yhteisissä tapaamisissa ja tapahtumissa käytävien keskustelujen avulla. Keskusteluja käydään päivittäisten kohtaamisten yhteydessä, reissuvihkojen ja puheluiden, tekstiviestien ja sähköpostin välityksellä ja ”vanhempainvarteissa” ja vanhempainilloissa ym. yhteisissä tapahtumissa. Huoltajien kanssa keskustelu ja heidän näkemyksensä huomiointi toteutuu erityisesti jokaiselle lapselle laadittavaa lapsikohtaista oppimissuunnitelmaa tehtäessä ja päivitettäessä. Huoltajille tiedotetaan lapsen esiopetuksen sisällöstä ja ajankohtaisista asioista mm. viikko- ja kuukausitiedotteissa ja vanhemmat voivat tutustua ja osallistua lapsensa esiopetuspäivään.

Säännöllisesti toteutuvat kyselyt kuten kainalokyselyt ja fiilismittarit ovat myös keinona lasten ja huoltajien osallisuuden lisäämiseen. Toiveita, ideoita ja palautetta voi antaa myös palautelaatikoihin ja tyytyväisyyskyselyihin. Kyselyjä toteutetaan erityisesti lukuvuoden alussa, jolloin niiden tuloksia voidaan hyödyntää toimintakauden suunnittelussa. Lapsilta kysellään myös toiveita, mielipiteitä ja ideoita, joita kuullaan ja otetaan huomioon toiminnassa. Lasten tekemiä tuotoksia ja valokuvia ym. dokumentteja pidetään esillä esiopetusyksiköissä seinillä ja mahdollisesti myös sähköisessä muodossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä