5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Käsitteiden määrittelyä

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta esiopetukseen paremmin sopivaa nimitystä kasvun ja oppimisen tuki. Kasvun ja oppimisen tuki ja lukuun 6 sisältyvä oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta.

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ja varhaisen puuttumisen toimintamallit Lapinlahdella

Kun lapsella havaitaan tuen tarpeita, keskustellaan lapsen huoltajien kanssa ja konsultoidaan kiertävää erityislastentarhanopettajaa. Tarvittaessa kootaan huoltajien, esiopettajan ja erityisopettajan yhteistyöpalaveri, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Keskustelussa sovitaan lapsen tarvitsemista tukimuodoista, mahdollisesti pedagogisen arvion tekemisestä ja/tai tarvittavista jatkotutkimuksista perheneuvolapsykologilla tai neuvolalääkärillä.

Tuen tarve arvioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lasten havainnoinnissa ja arvioinnissa on käytössä Eskarin arki-materiaali. Materiaali sisältää käsikirjan ja siihen liittyvät tukitoimet esiopetuksen arkeen, havainnointilomakkeen ja laajennetun havainnointilomakkeen.

Esiopetusvuoden alussa ja kevätlukukauden aikana lapsille tehdään kontrolloitu piirrostarkkailu (KPT) ja matemaattisten keskeisten käsitteiden diagnoosi, joiden avulla saadaan tietoa lapsen oppimisvalmiuksista. Suomi toisena kielenä arviointimenetelminä käytetään Kettu-testiä, Repun takanassa kielitason kartoitusta tai Lauran päivää. Havainnoinnin ja arvioinnin perusteella lapselle tehdään tarvittaessa kouluvalmiuden arviointi tammikuussa. Kouluvalmiuden arvion tekee kiertävä erityislastentarhanopettaja esiopettajan avustuksella (Kouluvalmiuden arviointi ryhmässä –ryhmätutkimus).

Yhteistyö, vastuut ja työnjako Lapinlahdella

Esiopettajat kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa tarkastelemaan yhteisiä linjauksia tukitoimien käytänteistä. Erityislastentarhanopettaja vie kasvun ja tuen oppimisen prosesseja eteenpäin. Esiopettajat ja erityislastentarhanopettaja osallistuvat yhteistyöpalavereihin terveydenhuollon asiantuntijoiden (esim. puheterapeutit, toimintaterapeutit psykologit, lääkärit, sosiaalityöntekijät) kanssa. Yhteisöllisiin oppilashuoltopalavereihin osallistutaan kaksi kertaa lukuvuodessa.

Esiopettaja tekee tehostetun tuen asiakirjat yhteistyössä huoltajien kanssa. Apulaisrehtori tekee keskitetysti erityisen tuen päätökset ja sivistystoimen osastopäällikkö tekee pidennetyn oppivelvollisuuden päätökset.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä