LUKU 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
- miten opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista; mitkä ovat mahdolliset paikalliset painopisteet ja miten ne ilmenevät käytännössä(toimintakulttuurin periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
- mitkä ovat oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset tavoitteet ja erityiskysymykset (muilta osin oppimisympäristöjen ja työtapojen kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
- miten opetuksen eheyttämistä käytännössä toteutetaan
- miten monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan
  • toteuttamista ohjaavat paikalliset tavoitteet (yleiskuvauksen osalta opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
  • toteuttamista ohjaavat periaatteet ja toteuttamistavatu (päätetäänkö esimerkiksi oppimiskokonaisuuksien teemoista yhteisessä paikallisessa opetussuunnitelmassa ja tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa vai miten menetellään; miten turvataan, että jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa; miten ohjeistetaan oppimiskokonaisuuksien laajuus, miten sovitaan kulloinkin mukana olevista oppiaineista; miten oppilaiden osallistuminen suunnitteluun järjestetään jne.)
  • tavoitteet ja sisällöt (määrittely joko opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaan)
  • arviointikäytännöt (miten huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa)
  • toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen.

Lapinlahden koulujen toimintakulttuurissa näkyy kunnan kulttuuri- ja liikuntapainotteisuus sekä se, että olemme maalaispitäjä eli toimimme lähellä luontoa.

Koulussa otetaan huomioon kestävän elämäntavan merkitys. Oppilaiden kanssa suunnitellaan ja toteutetaan kestävää arkea päivittäisessä koulutyössä. Koulu edistää kierrätystä yhteistyössä kodin kanssa mm. kannustamalla oppilaita koulutyössä esim. pahvien ja papereiden lajitteluun ja järjestämällä mahdollisuuksien mukaan esim. urheiluvälineiden kierrätyspäivän.

Oppimisympäristöjä ja työtapoja käytetään vaihtelevasti koulun tilaresurssien puitteissa. Tavoitteena on hyödyntää luontoa ja rakennettua ympäristöä (kirjasto, museot, liikuntapaikat ym.) sekä mahdollistaa aktiivinen yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa (yritysyhteistyö, kansalaisopisto, urheiluseurat, nuorisotoimi, seurakunnat, kotiseutuyhdistys ym.).

Eheyttämistä Lapinlahden kunnassa voidaan toteuttaa rinnastamalla teemoja, jaksottamalla opetusta, järjestämällä teemapäiviä ja muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia.

Lukuvuoden monialaisen oppimiskokonaisuuden paikalliset tavoitteet määräytyvät koulukohtaisesti. Toteuttamista ohjaavat kunnan kulttuuri- ja liikuntapainotteisuus sekä luonnonläheisyys.

Oppimiskokonaisuuden teemat, niiden aiheet ja ajankohdat päätetään tarkemmin koulukohtaisessa lukuvuosisuunnitelmassa vuosittain. Käytännössä oppimiskokonaisuus voi muodostua luokkatasoittain polkuna (esim. 1.-2. luokkalaisilla vuoden kiertokulku, 3.-4. luokkalaisilla liikenne, 5.-6. luokkalaisilla ihminen ja kotiseutuhistoria sekä 7.-9. luokkalaisilla oman identiteetin muodostuminen ja monikulttuurisuus). Oppilaat osallistuvat suunnitteluun luokanopettajan/-ohjaajan kanssa.

Oppimiskokonaisuuksia arvioidaan mukana olevien oppiaineiden arvioinnin yhteydessä erilaisin arviointimenetelmin (mm. oppilaiden itsearviointi ja sanallinen arviointi ryhmäkeskusteluna). Oppimiskokonaisuuksien toteutumista seurataan kehitetään vuosittain lukuvuoden suunnittelu- ja arviointikokouksissa.

Koulukohtainen toimintakulttuuri

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii, että monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Koulukohtaisesti on tärkeä määritellä eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet. Täsmennykset kirjataan joko koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä