LUKU 6 Oppimisen arviointi

Huomattavaa!

Lukuvuositodistukseen yhdistellään oppiaine "uskonto/elämänkatsomustieto" eikä siihen merkitä lainkaan oppimäärää.

Toimitaan siten, että Primukseen luodaan kaksi oppiainetta, joiden molempien nimi on Uskonto/Elämänkatsomustieto. Lyhenne-kentässä sitten tarkennetaan oppiaineeksi elämänkatsomustieto (ET) tai uskonnolle oppimäärä (UE, UO jne).

6.7 Paikallisesti päätettävät asiat

Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena. Paikallisesti varmistetaan monipuolisten arviointimenetelmien käyttö, arviointiperusteiden yhteinen käsittely ja käyttäminen sekä päättöarvosanojen muodostaminen yhtenäisin perustein.

Valtakunnalliset arviointikriteerit 6. vuosiluokan loppuun sekä päättöarvioinnin kriteerit ja päättöarvosanan muodostamisen periaatteet siirretään opetussuunnitelman perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa:
- mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen mahdolliset paikalliset painopisteet (muilta osin arviointikulttuurin ja sen keskeisten periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
- miten opintojen aikainen arviointi toteutetaan
o opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet, kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä
o lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi
o itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet
o opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt
o toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt
o valinnaisten aineiden arviointi
o käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet
o todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa
o muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö huoltajien kanssa
- miten päättöarviointi toteutetaan
o päättöarvioinnin kokonaisuus
o valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa
o päättötodistukset.

Opettaja ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua. Hän seuraa, havainnoi ja dokumentoi oppilaan opiskelua ja keskustelee oppilaan kanssa tämän edistymisestä. Arviointipalautetta voidaan antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen todistusten lisäksi erilaisilla tiedotteilla, arviointikeskusteluilla ja lisäksi luokilla 7 – 9 jaksopalautteilla. Näin opettaja tukee oppilaan oppimisprosessia ja ohjaa häntä tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa.

Arvioinnin mahdolliset painopisteet on esitetty oppiaineittain.

Arvointi ja todistukset:

Arvointi suoritetaan kaksi kertaa vuodessa.

 • Kaikilla vuosiluokilla väliarviointi suoritetaan arviointikeskusteluna.
  • Arviontikeskustelun pohjana käytetään lomaketta, johon oppilas, huoltaja ja opettaja/luokanohjaaja tekevät arvioinnin.
  • Arviointikeskustelulomake on täytettävissä ja luettavissa Wilmassa. Pyynnöstä huoltajalle ja oppilalle annetaan tästä tuloste.
  • Arviointikeskustelu pidetään syysloman jälkeen ennen helmikuuta.
 • Arviointikeskustelun lisäksi jaetaan numeerinen välitodistus 6. luokasta lähtien.
 • Lukuvuositodistus jaetaan kirjallisena lukuvuoden päätteeksi
  • 1-2. luokilla sanallinen arviointi.
  • 3. luokalla annetaan numeroarvio äidinkielessä, matematiikassa ja käytöksessä.
  • 4. vuosiluokasta lähtien annetaan numeroarvio kaikista yhteisistä oppiaineista. Valinnaiset aineet arvioidaan suoritusmerkinnällä.
  • Numeeristen arviointien lisäksi on mahdollista antaa tarkentavia ainekohtaisia sanallisia arvioita.
  • Yläkoulun valinnaiset aineet arvioidaan 8 luokan keväällä numeerisella arvioinnilla. Päättöarvioinnissa oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. Vähintään 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan päättöarvioinnissa numeerisesti.
  • Lukuvuositodistuksen todistuspohja on opetussuunnitelman liitteenä.

Nivelkohdat 2/3 luokkien välillä ja 6/7 luokkien välillä.

Toisen vuosiluokan aikana oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi ohjaavaa palautetta tapaamisessa oppilaan ja huoltajan kanssa. Ohjaavan palautteen antaminen suoritetaan arviointikeskustelujen yhteydessä.

Kuudennen vuosiluokan aikana oppilaalle annetaan suullista palautetta työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymisestä sekä edistymisestään oppiaineessa.

Käytös arvioidaan kuntakohtaisten arviointikriteerien mukaan. Arviointikriteerit ovat opetussuunnitelman liitteenä.

Vuosiluokalta siirtyminen

Vuosiluokilla 1 – 6 luokalleen jättämisestä neuvotellaan huoltajan kanssa. Ehdotuksen luokalle jättämisestä voi tehdä joko huoltaja tai opettaja. Vuosiluokilla 1 – 6 tavoitteena on välttää ehdollista luokalle jättämistä.

Jos oppilaalla on lukuvuositodistuksessa yhdessä tai useammassa aineessa hylätty suoritus, oppilaalla on tällöin mahdollisuus yhden kerran lukuvuoden päätyttyä kesäkuussa erikseen määrättävänä päivänä suorittaa koe, jossa hän voi osoittaa saavuttaneensa ko. aineessa riittävät taidot. Mikäli oppilas ei kokeessa osoita saavuttaneensa riittäviä taitoja, jää hän luokalleen.

Valinnaisten oppiaineiden arviointi on esitetty oppiainekohtaisessa osuudessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä