6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Oppimiskeskustelut

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2021 - 2022 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on hyvinvoiva minä. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.


Joustava esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi tekee joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Tiimisopimukseen kirjataan, kuinka toiminnan periaatteet toteutuvat käytännössä, kuinka oppimispolkuja toteutetaan ja kuinka lapsiryhmien yhteistoimintaa on mahdollista järjestää.

Tiimisopimus liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Joustava esi- ja alkuopetus perusopetuksen opetussuunnitelmassa
Kuopion joustava esi- ja alkuopetus


Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

 • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
 • oppilaiden digitaidot
 • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä kouluilla toimivien pedagogisten tukihenkilöiden ja kiertävien digimentoreiden avulla. Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain syksyllä tehtävällä kyselyllä. Osaamisen kehittymistä seurataan syksyllä 2021 ja keväällä 2022 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. 

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, koulukohtaisten teknisten tukihenkilöiden (atk-vastaavat) sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen tekniset tukihenkilöt huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kuopiossa on käynnissä Digitaalinen ekosysteemi -hanke, jossa kartoitetaan kunkin koulun digitaalisen osaamisen nykytilaa. Kartoitukset tehdään joka kevät. Kartoituksen yhteydessä kukin koulu määrittelee itselleen kehittämistavoitteet seuraavalle lukuvuodelle ja seuraa tavoitteidensa toteutumista. Seuraava kartoitus tehdään keväällä 2022.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2021 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Mitä toimenpiteitä aiotte tehdä tavoitteen saavuttamiseksi? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?
 2. Miten koulunne digipedagogiikan kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen vastuut on määritelty? Miten pedagoginen ja tekninen tuki koulussanne organisoidaan ja resursoidaan niin, että se hyödyttää kaikkia opettajia?
 3. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot? 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Opetus, kasvatus ja pedagoginen kehittäminen
Jokainen opettaja perehtyy lukuvuoden alkaessa opetussuunnitelmaan ja oman luokkatason oppiaineiden sisältöihin ja tavoitteisiin. Oppilaat asettavat tavoitteita jaksojen alkaessa ja arvioivat oppimistaan jaksojen päätyttyessä yhdessä opettajan kanssa. Tänä lukuvuonna otamme arvioinnissa käyttöön ainakin yhden oppiaineen osalta yksilölliset oppimispolut. Arvioinnista on tiedotettu huoltajille vanhempainillassa.

 • Pulkonkosken koululla kehitetään jatkuvasti opetusta opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Kehitämme koko ajan opetustamme toiminnallisempaan suuntaan.
 • Tänä lukuvuonna painotamme lukemista.

Koulussamme pyritään toimimaan mahdollisimman oppilaslähtöisesti. Jokaisella luokka-asteella oppilaat pääsevät osallistumaan luokkakohtaisesti tai jopa koulun tasolla kouluelämää koskeviin päätöksiin. Koulun osallistamisen toimenpiteistä on kerrottu myös osiossa Asiakkuudet ja kumppanuudet.

Pienen koulun etuna on se, että kaikki tuntevat toisensa. Tämä edistää koko koulun yhteisöllisyyden kehittymistä. Luokissa pyritään edistämään erilaista ryhmäytymistä uudenlaisten toimintatapojen avulla. Koko koulun ja luokkien erilaiset oppimiskokonaisuudet esim. retket tai monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät yhteisöllisyyden kehittymistä.

Myös koulun yhteistyötahoja pyritään aktivoimaan yhteisölliseen toimintaan niin uuden opetussuunnitelman edistämisessä kuin muussakin toiminnassa. Huoltajia pyritään osallistamaan eri tavoin koulun arkeen, mm. oppimiskokonaisuuksien yhteydessä.

JOUSTAVA ESI- JA ALKUOPETUS
- Joustava esi- ja alkuopetus on yksi koulumme kehittämiskohteista.
- Aloitimme lukuvuonna 2019-2020 ns. Kaveriluokkatoiminnan esi- ja alkuopetuksessa.
- Tavoitteena on edistää yhteistyötä niin paljon kuin mahdollista yhteisten tuokioiden ja opetuksen avulla.
- Joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimus tehtiin syyslukukauden alussa.
- Esi- ja alkuopetuksen ryhmät ovat mukana Parasta lukemista - hankkeessa.

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimus

TVT:n OPETUSKÄYTTÖ
 • Opettajilla on käytössä Pedanet-tunnukset ja O365 -ympäristö
 • Opettajilla on Pedanet -sivujen ylläpitäjän oikeudet. He huolehtivat luokkakohtaisesti Pedanetin esittelystä oppilaille.
 • Pedanetissä opettajat vastaavat luokan sivujen päivittämisestä.
 • Pedanetissä Marjaana Paldanius vastaa koulun sivujen yleisilmeestä.
 • Pyrimme osallistumaan Pedanet- ja O365 -koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tänä lukuvuonna pyrimme hyödyntämään O365 ympäristöä entistä monipuolisemmin.
 • 1.-6. luokkien oppilaille jaetaan tunnukset langattomaan verkkoon kirjautumiseksi. Oppilaat pystyvät kirjautumaan Wilma-tunnuksellaan koulujen tietokoneille sekä myös kotoa O365 ympäristöön
 • Kaupungin digitaitokalenterit ovat käytössä kaikilla luokka-asteilla.
Digitaitokalenterit

Digitaalinen ekosysteemi
Asetimme tavoitteeksi Digitaitokalenterin tavoitteiden lisäharjoittelun ja oppilaiden osaamisen seuraamisen.
Myös henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan. 
- Tavoitteiden edistämiseksi laadimme kuukausittaisen suunnitelman digitaitokalenterin tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Samalla kun asioita tehdään, seurataan oppilaiden osaamisen kehittymistä erilaisten tehtävien avulla. - Henkilökunnan osaamisen edistämiseksi jaetaan tietoa, käydään koulutuksissa jne.
- Vaikka meillä ei ole tutoria, käy Marjaana-opettaja tutoreiden koulutuksissa mukana ja jakaa koululla tietoa koulutuksista. Myös etäkoulutuksia suositellaan.

Digipedagogiikan kokonaisvaltainen kehittäminen ja vastuu siitä on molempien opettajien vastuulla. Marjaana-opettaja huolehtii sekä pedagogisesta että teknisestä tuesta koulussamme ja hän saa OVTESin mukaiset korvaukset työstään.

Oppilaiden perusdigitaitojen oppimiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja opetustuokioita pyritään järjestämään riittävästi perustaitojen oppimiseksi. Oppilasagenttitoimintaa kehitetään näiden tavoitteiden edistämiseksi. Oppilaiden osaamista seurataan koko lukuvuoden ajan ja tarvittaessa tehdään osaamista osoittavia tehtäviä.

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDEET
- Hyvinvoiva minä- MOK on koko kaupungin yhteinen MOK.
- Suunnittelemme yhdessä Käärmelahden koulun kanssa Hyvinvoiva minä -mokkia.
- Toinen koululla toteutettavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista toteutetaan oppilaiden ideoinnin pohjalta.
- Tämän lukuvuoden toisen MOKin teemana on Luova minä.
- Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa päivien sisältöjä. Oppilaskunta toimii oppilaiden mielipiteiden ja ehdotusten kokoajana. Arviointi annettujen ohjeiden mukaan. Sisällöt ja tavoitteet tarkentuvat ennen syyslomaa.

MOK:

Ajankohta:
Toteutuspäivät ovat 28.9., 30.9., 6.10., 14.10. ja 15.10.2021 sekä
(17.1. 25.1. 2.2. 14.2. ja 25.2.2022) NÄIDEN PÄIVIEN SIIRTO: päivät 16.-20.5.2022

MONIALAINEN OPPIMISKOKONAISUUS (TÄYDENNYS HUHTIKUUSSA 2022)

 • Toinen monialainen oppimiskokonaisuus järjestetään viikolla 20.
 • Aiheena on Luova minä ja tavoitteena on viikon aikana koota kokonaisuus, jonka lopputulos esitetään huoltajille tiistaina 25.5.2022.
 • Viikon tavoitteena on luoda mahdollisuuksia kokeilla ja harjoitella erilaisia luovia taitoja, esim. musiikin, kuvataiteen, sanataiteen, tanssin ja kotitalouden keinoin yhdistäen nämä taidot oppiaineisiin.
 • Oppilaat osallistuvat jokaisen osa-alueen esittelyharjoitteisiin ja valitsevat sitten lopullisen aihealueen, johon he osallistuvat enemmän. Näistä osa-alueista kootaan yhteinen esityskokonaisuus, joka esitetään huoltajille. Oppilaat suunnittelevat oman ryhmänsä kokonaisuuden, joka koostuu monen oppilaan yhteisestä tuotoksesta.
 • aikataulut:

 

aika

maanantai 16.5.

tiistai 17.5.

keskiviikko 18.5.

torstai 19.5.

perjantai

20.5.

 

aiheeseen tutustuminen ja toimintojen suunnittelu ja valinta

kuvataide/sanataide

musiikki/sanataide

kotitalous/musiikki

koonta

ja arviointi

 


Kesto:
Päivien yhteenlasketut tuntimäärät ovat esikoulu 20 tuntia, 1 lk 21 tuntia, 2 lk 21 tuntia, 3 lk 23 tuntia, 4 lk 24 tuntia, 5 lk 25 tuntia ja 6 lk 25 tuntia.

Oppilaiden osallisuus:
- Oppilaat ehdottivat päivien liikuntaosuuksien sisältöjä. Niistä valittiin suosituimmat, jotka toteutetaan.
- Liikuntatuokioissa käytetään apuna oppilasohjaajia.
- Teemaan kuuluu Hyvinvointipäivä, jonka sisällöt oppilaat saivat suunnitella kokonaan. 
- Hyvinvointipäivä on toiminnallinen kokonaisuus, jonka toimintamuodot oppilaat myös suunnittelivat itse.
- Oppilaskunta koordinoi oppilaiden kyselyjä ja valintoja.
- Oppilaat ovat ehdottaneet luovaan osuuteen toiveitaan, joiden mukaan päivät kootaan. Oppilaat esittelevät omia harrastuksiaan ja osaamistaan.
- Isommat oppilaat toimivat vertaisohjaajina eri toiminnoissa, he suunnittelevat ja toteuttavat tuokioita.
- Luova teema perustuu toiminnallisuuteen. 


Uskonto
Koululla toteutuvien tunnustuksellisten uskonnollisten tapahtumien vaihtoehtoinen toiminta suunnitellaan koulukohtaisesti. Vaihtoehtoinen toiminta on opetusuunnitelman mukaista ja kaikki opettajat ovat mukana sen suunnittelussa. Esimerkkejä vaihtoehtoisesta toiminnasta:
- Kaveruus, millainen on hyvä kaveri, millaisia luonteenpiirteitä arvostat kaverissasi, miten otan toiset huomioon.
- Lukutaitopäivä, jossa pohditaan miksi lukutaito on tärkeää, mihin lukutaitoa käytetään, millaista olisi olla lukutaidoton. Selvitetään, kuinka monia eri aakkosia maailmasta löytyy. Tehdään malliaakkoset paperille.
- Lasten oikeuksien päivä/ Listatkaa ylös, mitä eri lapsen oikeuksia muistatte? Lasten oikeuksia käydään tarkemmin läpi tunnilla. Oikeus tuo mukanaan velvollisuuden. Mitä velvollisuuksia lapsilla on?
- Jouluperinteet, millaisia jouluperinteitä meillä on? Tehdään power point-esitys suomalaisista jouluperinteistä.
- saamelaisuus. Tutustutaan saamelaisuuteen, sen kulttuuriin ja kieleen. 
- kevään merkit - tehdään luontoretki lähimetsään
- kevätlauluja

Tuntijako ja valinnaiset aineet
Lisätunnit matematiikkaan 1-3 luokille, taito- ja taideaineiden valinnaiset 3-4 luokille ja valinnaiset aineet 5-6 luokille.
Vuorokurssiaineissa opiskellaan ensimmäisen, kolmannen ja viidennen luokan vuorokursseja.

3. -luokalla teoria-aineiden lisätunniksi on valittu matematiikka. Taide- ja taitoaineiden lisätunniksi on valittu kuvataide. Molemmat valinnaiset opiskellaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden.
4. -luokalla taide- ja taitoaineiden lisätunniksi on valittu liikunta ja käsityö.

Molemmat valinnaiset opiskellaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden, kuitenkin siten, että käsitöissä painotetaan kovia materiaaleja. Tavoitteena on lisäksi

 • tutustua uusiin tekniikoihin, valmistusmateriaaleihin ja työtapoihin 
 • kokeilla uutta ja syvennetään opittuja taitoja 
 • opetella/harjoitella tuotesuunnittelua
 • myös muita tavoitteita, jotka muotoutuvat oppilaiden toiveiden mukaan
 • lisätä innostusta ja harrastuneisuutta tekstiilityötä kohtaan 

Käsitöiden sisältöinä ovat esimerkiksi:

 • arkisten hyötytarvikkeiden valmistus
 • perinnepelit
 • luonnon tarvikkeiden hyödyntäminen 
 • kierrätys
 • muuta oppilaiden kiinnostuksen ja resurssien mukaan 
Lukuvuonna 2021-2022 5.-6.-luokkalaiset opiskelevat kaksi tuntia historiaa. Yhteiskuntaopin kuudennen vuosiluokan sisällöt on opiskeltu lukuvuonna 2020-2021. 5. - 6 luokka opiskelee äidinkielen valinnaisen (elokuvat) 1h/vk.  5. luokan toinen valinnainen on liikunta (1h/vk), jonka luokka opiskelee omana ryhmänä. 
Äidinkielen valinnaisaineessa huomioidaan äidinkielen opetussuunnitelman tavoitteet. Lisäksi tavoitteena on

- elokuvien tekemiseen tutustuminen
- käsikirjoittamiseen tutustuminen
- kuvaamiseen tutustuminen
- elokuvan tuottaminen
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä