7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Lukuvuoden 2021 - 2022 painopisteet:

 • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen) 
 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)
 • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisenyhteistyön kehittäminen 
 • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa


Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Lisätietoja:
kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.


Linkkejä:
Peruskoulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotot. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Kouluterveydenhuolto on osa perhekeskusta, joka on eri palveluista koottu verkosto. Lisää tietoa Kuopion kaupungin perhekeskustoiminnasta www.kuopio.fi/perhekeskus

Lisätietoja:
kouluterveydenhoidon palveluesimies Maiju Tirri 044 718 5940

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa vapaita kerhopaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille.

Toimintamaksut ovat 1.8.2021 alkaen 120€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15h/viikko ja 160€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15h/viikko. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai sen puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet. Maksuvapautuspäätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai toimintamaksun puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet.

Tulostettavat ohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto


Kirjastopalvelut

Koulun ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyö perustuu perusopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaan (linkki). Yhteistyösuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tiedonhallintataitojen oppiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisääminen ja monilukutaidon tukeminen. Suunnitelmassa kuvataan yhteistyön toteuttaminen ja sisällöt vuosiluokilla 0 - 9.

Kuopion kaupunginkirjaston ja Kuopion perusopetuksen yhteistyösuunnitelma
Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjasto

Lisätietoja:
lasten ja nuorten kirjastopalveluiden päällikkö Anu Parviainen 044 718 2309


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

Lukuvuoden 2021-2022 painopistealueet

 • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen)  

  •  monialainen oppimiskokonaisuus Hyvinvoiva minä.  

  • Ympäristöopin sisällöissä käsitellään aihetta. 

  • Koulussamme on käytössä Kuopion perusopetuksen päihteisiin puuttumisen toimintamalli. 

   

 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen) 

  • Käytössä on oppilashuoltotyön vuosikalenteri, josta poimitaan koulukohtaisesti tärkeimpiä aiheita käsiteltäväksi yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä.

  • Tarpeen mukaan opiskelijahuollon asiantuntijoiden konsultointia.

 • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen  

  • Yhteinen aika –toimintamallin käyttö  

  • Oppilashuollon palvelut; huoltajien ohjaaminen palveluiden pariin tarvittaessa 

  • Vanhempien välisen yhteistyön edistäminen esim. Whatsapp-ringit, yhteystietolistat jne. 

 • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa  
- Tavoitteena opiskeluhuollon asiantuntijoiden kokoaminen yhteen kehittämään koulumme toimintaa.
- Toimintamallien kehittäminen erilaisten yhteistyön tekemisen muotojen löytämiseksi, esim. enemmän Teams-palavereja jne.


Oppilashuolto

Pulkonkosken koulun oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.
Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuoltotyötä ohjaavat seuraavat periaatteet:
 • oppilashuoltotyötä toteuttavat kaikki koulun aikuiset
 • oppilashuoltotyö on ennaltaehkäisevää
 • oppilashuoltotyö vahvistaa koulun toimintakulttuuria yhteisesti sovittujen arvojen pohjalta
 • oppilashuoltotyö tukee oppilaan ja huoltajan osallisuutta
 • oppilashuoltotyö tukee myönteistä välittämisen ilmapiiriä
 • oppilashuoltotyöllä autetaan varhaista tukea ja puheeksi ottamista sekä tarkoituksenmukaista puuttumista
 • oppilashuoltotyöllä kehitetään moniammatillisia toimintatapoja ja ratkaisumalleja
 • Koulun oppilashuoltoresurssi kohdennetaan tarpeen mukaan yhteisölliseen, yksilökohtaiseen ja moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön.
Yhteisöllinen oppilashuolto
 • Pulkonkosken koululla toimii koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä.
 • Ryhmän tehtävänä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.
 • Ryhmän koollekutsujana toimii rehtori.
 • Ryhmään kuuluvat rehtori ja luokanopettajat, huoltajien edustaja (vanhempainyhdistys nimeää) ja mahdollisuuksien mukaan oppilaskunnan kuudennen luokan oppilasedustaja.
 • Lisäksi ryhmään kuuluu vakituisesti koulupsykologi, koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja.
 • Tarpeen mukaan palaveriin kutsutaan myös koululääkäri ja koulunkäynninohjaaja.
 • Mukaan voidaan kutsua myös sosiaalitoimen tai yhteistyötahojen edustajia.
 • Yhteisöllisen oppilashuollon palavereista tehdään muistio, joka arkistoidaan O365 ympäristöön.
 • Muistion kirjaajana toimii rehtori.
 • Koulujen oppilashuoltosuunnitelma päivitetään syksyllä ja sitä arvioidaan keväällä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin tekemä suora asiakastyö.

Yksilökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä käsitellään yksittäistä lasta koskevaa oppilashuollollista asiaa. Lapsikohtaiset neuvottelut järjestetään huolen herättyä tarpeen mukaisesti. Asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne lapsen opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin lapsen asian käsittely välittömästi kuuluu.

Ryhmän kokoaa se henkilö, joka huomaa huolen. Huolen herättyä hän on yhteydessä puhelimitse tai Wilman välityksellä oppilaan huoltajiin. Oppilas voi esittää toiveita, ketä ryhmään osallistuu. Huoltajilta pyydetään kirjallinen suostumus asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä. Suostumukseen kirjataan kaikki osallistujat. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kirjoittaa muistion ja huolehtii sen arkistoinnista.

Peruso
petuslain mukainen moniammatillinen käsittely

 • Perusopetuslain mukaisessa moniammatillisessa käsittelyssä on tarpeen mukaan koolla rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/aineenopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä.
 • Käsiteltävinä asioina on kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti.
 • Käsittelyn kutsuu koolle rehtori tai muu sovittu vastuuhenkilö.
 • Muistion laatii opettaja.
 • Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ennen kuin oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisessa käsittelyssä. Huoltajan ja oppilaan läsnäolo asiaa käsiteltäessä on suositeltavaa. 
 • Moniammatillinen ryhmä kootaan aina, kun on kyse yksilökohtaisista oppilashuollollisista asioista.

Oppimisen tukeen liittyvien pedagogisten asioiden käsittelyyn osallistuvat vain ne henkilöt, jotka osallistuvat käytännössä oppilaan tukemiseen sekä vähintään yksi oppilashuollon työntekijä, esimerkiksi koulupsykologi.

Opettajan ja huoltajan keskinäisistä oppilashuollollisista keskusteluista kirjataan päätökset. Lisäksi kukin ammattihenkilö kirjaa oppilaskohtaiset asiat oman ammattialansa säädösten mukaisesti omiin asiakasrekistereihinsä. Lapsen henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.

Oppilaskohtaisia asioita käsittelevästä muistiosta on käytävä aina ilmi:

 • Asian vireillepanija
 • Päiväys
 • Aihe
 • Päätetyt jatkotoimenpiteet ja tarvittaessa niiden perustelut sekä vastuuhenkilöt
 • Asian käsittelyyn osallistuneet
 • Mitä tietoja ja kenelle oppilaasta annetaan

Muistion voivat lukea vain ne henkilöt, joille muistiossa on annettu siihen lupa.

Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada pyydettäessä kopiot merkinnöistä.

Oppimisen tuki
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

1. Yleinen tuki
Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Opettaja arvioi tuen tarvetta ja tarjoaa tukea opetustilanteissa esimerkiksi eriyttämällä opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan. Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan sairauden tai muun syyn vuoksi tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. 

2. Tehostettu tuki
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita samanaikaisesti useita tukimuotoja (esim. säännöllisesti tukiopetusta sekä osa-aikaista erityisopetusta). Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laaditun kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti.

3. Erityinen tuki
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. Erityisen tuen antamiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 

Kolmiportainen tuki järjestetään Pulkonkosken koulussa yleisopetuksen luokissa. Tukea antavat luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat ja laaja-alainen erityisopettaja maanantaisin.

Oppilaanohjauksen suunnitelma on laadittu syyskuussa 2021.

Koulukuraattori ja koulupsykologi
Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat osa kouluissa tehtävää oppilashuoltotyötä. Koulupsykologi ja koulukuraattori koordinoivat ja kehittävät oman ammattialansa osalta oppilashuoltotyötä koulussa, osallistuvat koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsivät ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi.

Koulukuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä (esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio), kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa.

Yhteyden koulupsykologiin ja –kuraattoriin saa parhaiten puhelimitse, koulukuraattori Mari Föhr, puh. 044 7184 808 ja koulupsykologi Veera Louhisuo, puh. 044 7184 176.

Koulukuraattori käy koululla erikseen sovittaessa. Oppilaan asioissa voidaan tavata myös Maaningan kirkonkylällä.

Lisätietoja kaupungin sivuilta:
http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/koulupsykologi-ja-kuraattoripalvelut

Erityisopetus
Koulullamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Tänä lukuvuonna koululla on käytössä 5,5 viikkotuntia osa-aikaista erityisopetusta. Kaupungin erityisopetuksen periaatteisiin voitte perehtyä osoitteessa: http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/erityisopetus

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhoitaja Vuokko Kinnunen käy koulullemme kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Oppilaan kouluaikaisista lääkärintarkastuksista, erityisruokavalioista ja yleensä kouluterveydenhuoltoon liittyvistä asioista saatte lisätietoja kaupungin kouluterveydenhuollon sivuilta:
http://www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/kouluterveydenhuolto
Huoltajia pyydetään huomioimaan erityisruokavalioiden ilmoittaminen koululle kouluterveydenhoitajan kautta. Yhteystiedot: Vuokko Kinnunen 044 7488 688 tai vuokko.kinnunen@kuopio.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Pulkonkosken koululla toimii Iltapäiväkerho, johon osallistuu sekä perusopetuksen oppilaita että varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen oppilaita. Kerho toimii koululla maanantaista perjantaihin klo 12-17 välisenä aikana. Koulullamme järjestään myös aamupäivätoimintaa klo 6-8 välisenä aikana tarpeen mukaan.
Lisätietoja kaupungin iltapäivätoiminnasta:
http://www.kuopio.fi/web/opetus-ja-koulutus/perusopetuksen-iltapaivatoiminta

Kulttuuripalvelut:
Koulun luokat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Kulttuuri Polku-hankkeisiin:
1. luokat Kirjastopolulle
2. luokat Taidepolulle
3. luokat Museopolulle
4. luokat Mediapolulle
5. luokat Ympäristöpolulle
6. luokat Tanssipolulle.
Tänä lukuvuonna osallistumme parillisten luokkien poluille.

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös muihin kaupungin järjestämiin tapahtumiin. Koulullamme voi käydä myös kulttuurialan vierailijoita. Lisäksi vanhempainyhdistys voi tarjota oppilaille mahdollisuuden osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

Kodin ja koulun yhteistyönä järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa yhteinen tapahtuma, joissa esitetään oppilaiden esittämää ohjelmaa. 

Liikuntapalvelut:
Koulumme osallistuu lukuvuoden aikana järjestettäviin kaupungin ja Maaningan seudun liikuntatapahtumiin ja -koulutuksiin. Olemme mukana Liikkuva koulu - hankkeessa.

Ruokailu:
Ruokailemme kolmessa vuorossa. 1. - 6. luokat ruokailevat klo 10.30 ja 10.55. Esikoululaiset ruokailevat klo 10 alkaen. Opettajat toteuttavat ravitsemus- ja tapakasvatusta ruokailun yhteydessä. Opettaja valvoo oman ryhmänsä ruokailua sekä huolehtii osaltaan ruokarauhasta.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.


Koulukuljetukset:

 • Koulukuljetukset järjestää ja suunnittelee Liikenne Partanen.
 • Koulukuljetukset saapuvat koulullemme aamuisin klo 7.40 - 8.00 välisenä aikana.
 • Kuljetusten aamuvalvonnoista huolehtii koulunkäynninohjaaja Marjaana Raatikainen varhaiskasvatuksen työntekijän kanssa yhteistyössä.
 • Iltapäivän koulukuljetusten valvonnasta huolehtii alaluokan koulunkäynninohjaaja Marjaana Raatikainen.
 • Kuljetusaikataulut on ilmoitettu Pedanetissa. Muutoksista tiedotetaan tarpeen mukaan koteihin wilman kautta.

Välituntivalvonnat:

 • Välituntivalvonnat on jaettu opettajien kesken.
 • Suurimmalla osalla välitunneista on kaksi valvojaa; luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä