2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2021 - 2022 kehittämisen kohteina ovat opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen kehittäminen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin haasteiden tukeminen toimintakulttuuria kehittämällä. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 4 Asiakkuudet ja kumppanuudet. Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2024:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet
 • 2022 - 2023: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
 • 2023 - 2024: 6 Kasvatus ja oppiminen


Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Kaupungin ohjaamia kehittämiskohteita ovat opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen kehittäminen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin haasteiden tukeminen toimintakulttuuria kehittämällä.

CAF-kehittämiskohteet lukuvuonna 2021-2022  

Kaupunkikohtainen kehittämiskohde on:
osio 5: Asiakuudet ja kumppanuudet ja koulukohtainen kehittämiskohde 7 Oppilashuolto.

Koulukohtaiset kehittämiskohteemme ovat olleet:
2016-2017 osio 5: Asiakkuudet ja kumppanuudet
2017-2018 osio 7: Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki
2018-2019 osio 4: Resurssit
2019-2020 osio 5: Asiakkuudet ja kumppanuudet
2020-2021 osio 4: Resurssit
2021-2022 osio 7: Oppilashuolto ja muu oppimisen tuki


OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISEN OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada koulupäivinä ohjausta. Oppilaanohjauksella edistetään koulutyön onnistumista, opintojen sujumista ja koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä.

Vuosiluokat 1–2

Ohjaus toteutuu kiinteänä osana koulun muuta toimintaa. Ohjauksesta vastaa luokanopettaja. Oppilaanohjauksessa on painopistealueita: oppilaan itsetuntemus ja sitä kautta oman elämän hallinnan vahvistaminen, opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittäminen, sosiaalisten valmiuksien ja taitojen kehittäminen 

Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista.

Vuosiluokat 3–6

Ohjaus toteutuu pääosin eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä, ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita muun muassa omien vahvuuksien tunnistamisessa sekä sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymisessä.

Pulkonkosken koulun oppilaanohjauksen suunnitelma 2021-2022

OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN HAASTEIDEN TUKEMINEN TOIMINTAKULTTUURIA KEHITTÄMÄLLÄ

Oppimisen ja hyvinvoinnin haasteiden tukemisessa on tärkeää oppilaiden yksilöllisten oppimisedellytysten huomioiminen, oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen sekä turvallisen oppimisympäristön luominen.

Koulullamme pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin oppilaiden yksilölliset edellytykset oppimiseen. Tämä tarkoittaa opetuksen eriyttämistä ja tukemista koululla olevien resurssien puitteissa. Lisätukea saadaan tarvittaessa oppilashuollon asiantuntijoilta. 

Oppilaiden osallisuuden lisääminen on ollut koulussamme jo muutaman vuoden ajan yksi koulukohtaisista kehittämiskohteista.
Oppilaiden osallisuutta edistetään mm. seuraavilla toimintatavoilla:
- Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulutyön käytännön suunnittelussa ja arvioinnin kehittämisessä on lisätty päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat voivat vaikuttaa omalta osaltaa oppituntien sisältöihin ja opiskelumenetelmiin.
- mm. toinen MOK on oppilaiden esittämä ja valitsema, myös MOKin sisällön suunnittelussa oppilaat ovat mukana.
- Oppilaskunnan hallituksen aktiivisuutta hyödynnetään oppilaiden ajatusten esille tuojana.
- Oppilaiden osallistamista lisätään aktiivisina tiedon jakajina (Tutor-oppilaat) sekä kummioppilastoiminnan kautta.

Luokkakohtaisia menetelmiä:
Jos korona helpottaa, niin 0-1-2 -3luokilla on yhteinen oppilastoimikunta, jossa on edustajia kaikilta neljältä luokalta. Tämä toimikunta tekee esityksiä oppiaineiden sisältöjen käsittelyyn ja toimintatapoihin. Oppilaat ovat suunnitelleet omat toimintaohjeet luokkatilanteisiin ja he toimivat erilaisissa, vaihtuvissa tiimeissä. Tiimeissä vanhemmat oppilaat opastavat nuorempiaan ja välillä toisinkin päin. Tavoitteena on lisätä oppilaiden yhteistoimintaa ja yhteishenkeä heterogeenisissä ryhmissä.

1.-6. luokilla oppilaskunnan jäsenet vievät luokan toiveet oppilaskunnan tietoisuuteen. Oppilaat toimivat mahdollisuuksien mukaan erilaisissa tiimeissä, joiden kokoonpano vaihtelee tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Oppilaat harjoittelevat eri TVT-taitoja ja toimivat tutor-oppilaina muille oppilaille.

Jokavuotista toimintaamme on yhteistyön tekeminen eri sidosryhmien kanssa. Paikalliset toimijat (mm. 4 H, seurakunnat, kyläyhdistys, vanhempainyhdistys Pulkon Mammat ja Papat ry, metsästysseurat) sekä kaupungin alueella toimivat yhteistyötahot otetaan mukaan koulun toiminnan kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Koulullamme seurataan koko ajan oppilaiden välisiä suhteita, kiusaamiseen puututaan välittömästi. Koulullemme on laadittu ohjeistus kiusaamistapausten selvittämiseksi. Oppilaat ovat tietoisia ohjeistuksen toimintamallista. KOulun henkilökunta toimii tiiviissä yhteistyössä oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Fyysisestä oppimisympäristöstä pidetään hyvää huolta yhteistyössä Servican, tilakeskuksen ja Mestarin kanssa. 


KOULUKOHTAINEN KEHITTÄMISKOHDE:

Koulun kehittämissuunnitelmassa huomioidaan henkilökunnan esille tuomia asioita sekä myös oppilaiden ja huoltajien ajatuksia yhä enemmän. Tavoitteena on tehdä lukuvuoden aikana huoltajille kysely, jossa selvitetään näitä asioita lähinnä koulutyön kehittämisen kannalta.

OPETUSSUUNNITELMA:
Arviointimenetelmien ja käytäntöjen kehittäminen on yhä tärkeä kehittämisen kohde tänäkin lukuvuonna. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen kiinnitämme tänä lukuvuonna erityistä huomiota. Laaja-alaisten sisältöjen huomioiminen ja arvioiminen oppiaineen sisällä on eräs tämän lukuvuoden painopistealue. Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetustyötämme yhä toiminnallisempaan ja oppilaslähtöisempään suuntaan. Jokainen opettaja ja luokka kehittää jatkuvasti omaa opetustyötään sen hengessä. Käsitöiden opetus kehittyy vuosi vuodelta toimivien opetusmenetelmien löytyessä. Opettajakunta tekee suunnittelua sekä yksilöllisesti että tiiminä koulunkäynnin ohjaajan kanssa.

Koulukohtaisen opetussuunnitelman tarvittavia muutoksia päivitetään lukuvuoden aikana. Valinnaisaineiden sisältöjä ja tavoitteita tarkennetaan.

Perusopetuksen arvoista koulussamme korostuvat mm. yhdessä tekeminen (yhteisöllisyys), tavoitteisiin sitoutuminen sekä luottamus. Pyrimme huomioimaan mahdollisimman hyvin oppijoiden yksilöllisyyden, tavoitteenamme on toimia mahdollisimman oppilaslähtöisesti resurssien puitteissa.

Koulumme valinnaiset tunnit ovat seuraavat: 4 lk käsityö, 5 lk elokuva ja liikunta sekä 6 lk elokuva.

Kaupunkikohtaiset tunnit on sijoitettu 1.-3. luokilla matematiikkaan sekä 3 lk kuvataiteeseen.
Vuorokursseista käytössä ovat parittomat kurssit.
 

Pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen  
Toimintasuunnitelma:  

Tavoitteena on tunnistaa ja tukea oppilaita pandemiasta johtuvissa haasteissa. Pienessä koulussa oppilaiden yksilöllinen huomioiminen onnistuu jokapäiväisen koulutyön yhteydessä. Tarvittaessa otamme käyttöön oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon tukipalvelut ja muut tarvittavat tukimuodot. Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmän painopiste on kouluyhteisön hyvinvointi ja turvallisuus.  
  

Monipuolinen arviointi  

Tavoitteiden asettaminen ja oppimiskeskustelut:  

Lomakkeiden täyttäminen ja käsittely:  

 • Syyslukukauden alussa opettaja käy luokassa yhdessä oppilaiden kanssa läpi lomakkeet ja oppilaat valitsevat itse tavoitteet tunnilla.  
 • Tämän jälkeen lomake lähetetään reppupostina kotiin ja huoltajat täyttävät lapsensa kanssa lomakkeen ensimmäisen sivun ja keskustelevat lapsensa asettamista tavoitteista ja kirjoittavat oppilaan valitsemasta oppiainetavoitteesta lyhyesti 
 • Lomakkeet palautetaan opettajalle syyslomaan mennessä.  
 • Opettajan tulee syyslukukauden aikana ennen oppimiskeskustelua keskustella yleisesti luokassa oppilaiden asettamista tavoitteista ja niiden toteutumisesta, jotta tavoitteet pysyvät mielessä. (oppilaille voi monistaa omat tavoitteensa pulpetin sisäkanteen tms).  
 • Opettaja valmistautuu oppimiskeskusteluun miettimällä kuinka oppilaan valitsemat tavoitteet ovat toteutuneet ja keskustelee valittujen tavoitteiden toteutumisesta oppilaan kanssa ja kerää tarpeen mukaan tiedot myös muilta oppilasta opettavilta opettajilta. Näyttönä havainnot, oppilaan itsearvioinnit ja muu oppimismateriaali. Ajan ja tavan näille keskusteluille opettajat sopivat luokkataso- tai yhteisopettajuustiimeissä.  
 • Oppimiskeskustelussa käsitellään vähintään valittujen tavoitteiden toteutuminen ja keskustellaan muista opiskeluun liittyvistä keskeisistä asioista (pääpaino oppimisen edellytysten luomisessa ja ei helposti mitattavissa asioissa). Oppimiskeskustelussa esille tulleet asiat ja jatkotavoitteet kirjataan viimeiselle sivulle allekirjoituksineen. Aikaa varataan 20min/oppilas.  

  Lukuvuosiarviointi  

 • Vuosiluokkien 1 – 2 lukuvuositodistuksessa on sanallinen arvio.  

Jokaisesta oppiaineesta ilmenee, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Lisäksi arviointiasteikolla erinomainen, hyvä, kohtalainen ilmaistaan, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Käyttäytymisen arviointi annetaan todistuksen liitteellä.  

 • Vuosiluokkien 3 – 6 lukuvuositodistuksessa on numeroarviointi.  
 • Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio vuosiluokilla 1 – 2 ja numeroarvosana vuosiluokilla 3 – 6.  
 • Vuosiluokilla 1 – 6 arviointia voidaan perustellusta syystä täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteellä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi oppilaan erityisen tuen tarve tai perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.  
 • Vuosiluokilla 1 – 6 ei anneta välitodistuksia.    

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä