6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Arviointi

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia. Monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen on lukuvuoden 2020 - 2021 painopistealue. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilasarvioinnin monipuolisuutta.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet


Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2020 - 2021 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on ilmastonmuutos. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.

Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Opetus, kasvatus ja pedagoginen kehittäminen
Jokainen opettaja perehtyy lukuvuoden alkaessa opetussuunnitelmaan ja oman luokkatason oppiaineiden sisältöihin ja tavoitteisiin. Oppilaat asettavat tavoitteita jaksojen alkaessa ja arvioivat oppimistaan jaksojen päätyttyessä yhdessä opettajan kanssa. Tänä lukuvuonna otamme arvioinnissa käyttöön ainakin yhden oppiaineen osalta yksilölliset oppimispolut. Arvioinnista on tiedotettu huoltajille vanhempainillassa.

 • Pulkonkosken koululla kehitetään opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä.
 • Kehitämme koko ajan opetustamme toiminnallisempaan suuntaan.

Koulussamme pyritään toimimaan mahdollisimman oppilaslähtöisesti. Jokaisella luokka-asteella oppilaat pääsevät osallistumaan luokkakohtaisesti tai jopa koulun tasolla kouluelämää koskeviin päätöksiin.

Pienen koulun etuna on se, että kaikki tuntevat toisensa. Tämä edistää koko koulun yhteisöllisyyden kehittymistä. Luokissa pyritään edistämään erilaista ryhmäytymistä uudenlaisten toimintatapojen avulla. Koko koulun ja luokkien erilaiset oppimiskokonaisuudet esim. retket tai monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät yhteisöllisyyden kehittymistä.

Myös koulun yhteistyötahoja pyritään aktivoimaan yhteisölliseen toimintaan niin uuden opetussuunnitelman edistämisessä kuin muussakin toiminnassa. Huoltajia pyritään osallistamaan eri tavoin koulun arkeen, mm. oppimiskokonaisuuksien yhteydessä.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
- Aloitimme lukuvuonna 2019-2020 ns. Kaveriluokkatoiminnan esi- ja alkuopetuksessa.
- Tänä lukuvuonna toimintaa kehitetään edelleen, jos vain koronatilanne sen sallii.
- Tavoitteena on edistää yhteistyötä niin paljon kuin mahdollista yhteisten tuokioiden ja opetuksen avulla.
- Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma päivittyy koronatilanteen mukaan.

TVT:n opetuskäyttö
 • Opettajilla on käytössä Pedanet-tunnukset ja O365 -ympäristö
 • Opettajilla on Pedanet -sivujen ylläpitäjän oikeudet. He huolehtivat luokkakohtaisesti Pedanetin esittelystä oppilaille.
 • Pedanetissä opettajat vastaavat luokan sivujen päivittämisestä.
 • Pedanetissä Pasi Seppänen vastaa koulun sivujen yleisilmeestä.
 • Pyrimme osallistumaan Pedanet- ja O365 -koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tänä lukuvuonna pyrimme hyödyntämään O365 ympäristöä entistä monipuolisemmin.
 • 1.-6. luokkien oppilaille jaetaan tunnukset langattomaan verkkoon kirjautumiseksi. Oppilaat pystyvät kirjautumaan Wilma-tunnuksellaan koulujen tietokoneille sekä myös kotoa O365 ympäristöön
 • Kaupungin digitaitokalenterit ovat käytössä kaikilla luokka-asteilla.
 • Digitaitokalenterit


Monialaiset oppimiskokonaisuudet
- Ilmasto- MOK on koko kaupungin yhteinen MOK.
- Toinen koululla toteutettavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista toteutetaan oppilaiden ideoinnin pohjalta. Tämän lukuvuoden toisen MOKin teemana on eläimet.

-Ilmasto-mok: toteutus 1 pv/vko/päivät vaihtelevat viikoittain, vko 44-50, kesto on oppilaiden viikkotuntimäärä,. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa päivien sisältöjä. Oppilaskunta toimii oppilaiden mielipiteiden ja ehdotusten kokoajana. Arviointi annettujen ohjeiden mukaan. Sisällöt ja tavoitteet tarkentuvat ennen syyslomaa.

-Eläimet-mok: toteutus 1 pv/vko, päivät vaihtelevat viikoittain; vko 11- 22, kesto on oppilaiden viikkotuntimäärä, oppilaat ovat valinneet päivien aiheet (mm. lemmikki- ja kotieläimet, metsän eläimet ja eränkäynti, kalastus, kalaretki/linturetki, Afrikan eläimet, eläinsadut, pehmoeläinnäyttely, vierailu maatilalla), joita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa päivien sisältöjä. Oppilaskunta toimii oppilaiden mielipiteiden ja ehdotusten kokoajana. Arviointi annettujen ohjeiden mukaan. Sisällöt ja tavoitteet tarkentuvat ennen talvilomaa. MOKeista on kerrottu myös osiossa 3.

Uskonto

Koululla toteutuvien tunnustuksellisten uskonnollisten tapahtumien vaihtoehtoinen toiminta suunnitellaan koulukohtaisesti. Vaihtoehtoinen toiminta on opetusuunnitelman mukaista ja kaikki opettajat ovat mukana sen suunnittelussa.
Esimerkkejä vaihtoehtoisesta toiminnasta:

- Kaveruus, millainen on hyvä kaveri, millaisia luonteenpiirteitä arvostat kaverissasi, miten otan toiset huomioon.
-Lukutaitopäivä, jossa pohditaan miksi lukutaito on tärkeää, mihin lukutaitoa käytetään, millaista olisi olla lukutaidoton. Selvitetään, kuinka monia eri aakkosia maailmasta löytyy. Tehdään malliaakkoset paperille.
- Lasten oikeuksien päivä/ Listatkaa ylös, mitä eri lapsen oikeuksia muistatte? Lasten oikeuksia käydään tarkemmin läpi tunnilla. Oikeus tuo mukanaan velvollisuuden. Mitä velvollisuuksia lapsilla on?
- Jouluperinteet, millaisia jouluperinteitä meillä on? Tehdään power point-esitys suomalaisista jouluperinteistä.
- saamelaisuus. Tutustutaan saamelaisuuteen, sen kulttuuriin ja kieleen. 
- kevään merkit - tehdään luontoretki lähimetsään
- kevätlauluja

Tuntijako ja valinnaiset aineet

Lisätunnit 1-3 luokille, taito- ja taideaineiden valinnaiset 3-4 luokille ja valinnaiset aineet 5-6 luokille.
Vuorokurssiaineissa opiskellaan ensimmäisen, kolmannen ja viidennen luokan vuorokursseja.

3. -luokalla teoria-aineiden lisätunniksi on valittu matematiikka. Taide- ja taitoaineiden lisätunniksi on valittu kuvataide. Molemmat valinnaiset opiskellaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden.
4. -luokalla taide- ja taitoaineiden lisätunniksi on valittu liikunta ja käsityö.

Molemmat valinnaiset opiskellaan opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden, kuitenkin siten, että käsitöissä painotetaan kovia materiaaleja. Tavoitteena on lisäksi

 • tutustua uusiin tekniikoihin, valmistusmateriaaleihin ja työtapoihin 
 • kokeilla uutta ja syvennetään opittuja taitoja 
 • opetella/harjoitella tuotesuunnittelua
 • myös muita tavoitteita, jotka muotoutuvat oppilaiden toiveiden mukaan
 • lisätä innostusta ja harrastuneisuutta tekstiilityötä kohtaan 

Käsitöiden sisältöinä ovat esimerkiksi:

 • arkisten hyötytarvikkeiden valmistus
 • perinnepelit
 • luonnon tarvikkeiden hyödyntäminen 
 • muuta oppilaiden kiinnostuksen ja resurssien mukaan 
Lukuvuonna 2020-2021 5.-6.-luokkalaiset opiskelevat kuudennen luokan yhteiskuntaopin sisällöt.

5. - 6 luokka opiskelee liikunnan valinnaisen (1h/vk). 
5. luokan toinen valinnainen on Elokuvat (1h/vk), jonka luokka opiskelee omana ryhmänä. Valinnaisaineessa huomioidaan äidinkielen opetussuunnitelman tavoitteet. 
Lisäksi tavoitteena on

- elokuvien tekemiseen tutustuminen
- käsikirjoittamiseen tutustuminen
- kuvaamiseen tutustuminen
- elokuvan tuottaminen

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä