2 Strategia, kehittämissuunnitelma, opetussuunnitelma

Strategian, kehittämissuunnitelman ja opetussuunnitelman toteuttaminen

Koulu ottaa toiminnan suunnittelussaan huomioon Kuopion kaupungin strategian ja koulutuspoliittisen ohjelman. Lukuvuonna 2020 - 2021 kehittämisen kohteina ovat monipuolinen oppilasarviointi sekä pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen. Toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan.

Perusopetuksen CAF-arvioinnin kohteena on lukuvuosisuunnitelman kohta 3 Henkilöstö Toisesta CAF-arviointikohteesta koulu päättää itse.

Perusopetuksen yhteiset arvioinnin kohteet 2014 - 2022:

 • 2014 - 2015: 6 Osallisuus (vanha lukuvuosisuunnitelma)
  • osallisuus opetussuunnitelmatyössä
 • 2015 - 2016: 4 Resurssit
  • tieto- ja viestintätekniikka
 • 2016 - 2017: 6 Kasvatus ja oppiminen
  • yhteistoiminta
 • 2017 - 2018: 1 Johtaminen
 • 2018 - 2019: 7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki
 • 2019 - 2020: 2 Strategia, kehittämissuunnitelma, ops
 • 2020 - 2021: 3 Henkilöstö
 • 2021 - 2022: 5 Asiakkuudet ja kumppanuudet


Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018 
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Kaupungin ohjaamia kehittämiskohteita ovat pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen sekä monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen.

 1. Pandemiasta johtuvien oppimisen haasteiden tukeminen
Pulkonkosken koululla aloitettiin lisääntyneen tuen tarpeen kartoittaminen toukokuussa 2020 luokanopettajien toimesta. Kartoitustyötä jatketaan syyslukukaudella 2020. Tukea tarjotaan koulun toimenpiteillä (tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus sekä koulunkäynninohjaajan tuki, jota on käytettävissä lähinnä 1-3 luokilla) sekä yksilöllisen oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon toimijoiden tarjoamalla tuella.

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä painottaa työssään kouluyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallisuutta.
 

Kodin ja koulun yhteistyössä painopisteenä on lasten hyvinvoinnin tuki. 

Koululla on erillinen varautumissuunnitelma siltä varalta, jos pandemian tilanne huononee selkeästi. Suunnitelma löytyy koulun 0365-sivuilta.

 
2.
Monipuolisen oppilasarvioinnin kehittäminen

a) Oppimisen tavoitteiden ja oppimiskeskustelujen tavoitteiden laatiminen:
 • Syyslukukauden alussa opettaja käy luokassa yhdessä oppilaiden kanssa läpi lomakkeet ja oppilaat valitsevat itse tavoitteet tunnilla. 
 • Tämän jälkeen lomake lähetetään reppupostina kotiin ja huoltajat täyttävät lapsensa kanssa lomakkeen ensimmäisen sivun ja keskustelevat lapsensa asettamista tavoitteista ja kirjoittavat oppilaan valitsemasta oppiainetavoitteesta lyhyesti. Tavoitteen toteutumista ei vielä arvioida. Viimeinen sivu jää tyhjäksi.
 • Lomakkeet palautetaan opettajalle syyslomaan mennessä. 
 • Opettajan tulee syyslukukauden aikana useamman kerran ennen oppimiskeskustelua keskustella yleisesti luokassa oppilaiden asettamista tavoitteista ja niiden toteutumisesta, jotta tavoitteet pysyvät mielessä. (oppilaille voi monistaa omat tavoitteensa pulpetin sisäkanteen tms). 
 • Opettaja valmistautuu oppimiskeskusteluun miettimällä kuinka oppilaan valitsemat tavoitteet ovat toteutuneet ja keskustelee valittujen tavoitteiden toteutumisesta oppilaan kanssa ja kerää tarpeen mukaan tiedot myös muilta oppilasta opettavilta opettajilta. Näyttönä havainnot, oppilaan itsearvioinnit ja muu oppimismateriaali. Ajan ja tavan näille keskusteluille opettajat sopivat luokkataso- tai yhteisopettajuustiimeissä.  
 • Oppimiskeskustelussa käsitellään vähintään valittujen tavoitteiden toteutuminen ja keskustellaan muista opiskeluun liittyvistä keskeisistä asioista (pääpaino oppimisen edellytysten luomisessa ja ei helposti mitattavissa asioissa). Oppimiskeskustelussa esille tulleet asiat ja jatkotavoitteet kirjataan viimeiselle sivulle allekirjoituksineen. Aikaa varataan 20min/oppilas. 

b) Lukuvuosiarviointi  

 • Vuosiluokkien 1 – 2 lukuvuositodistuksessa on sanallinen arvio.  

Jokaisesta oppiaineesta ilmenee, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Lisäksi arviointiasteikolla erinomainen, hyvä, kohtalainen ilmaistaan, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Käyttäytymisen arviointi annetaan todistuksen liitteellä.   

 • Vuosiluokkien 3 – 6 lukuvuositodistuksessa on numeroarviointi.    
 • Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanallinen arvio vuosiluokilla 1 – 2 ja numeroarvosana vuosiluokilla 3 – 6.    
 • Vuosiluokilla 1 – 6 arviointia voidaan perustellusta syystä täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteellä. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi oppilaan erityisen tuen tarve tai perusopetuslain 18 §:n mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.   
 • Vuosiluokilla 1 – 6 ei anneta välitodistuksia.  

  

Pulkonkosken koulun oppilasarvioinnin kehittämissuunnitelma lv. 2020-2021    

Tänä luvuonna painotetaan oppimisen tavoitteiden asettamista ja niiden näkyväksi tekemistä oppilaille ja huoltajille

a) Jakson alkaessa opettaja käy oppilaiden kanssa läpi oppimisjakson keskeiset tavoitteet (esim. 1-3 kpl). Tavoitteet voivat olla joko ryhmä- tai yksilökohtaisia.  
  • Tavoitteista keskustellaan luokan kanssa ja ne ovat nähtävillä.  
  • Tehostetun tuen oppilailla oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuen oppilailla HOJKS:in yksilöllistettyjen oppiaineiden osalta kirjattujen tavoitteiden seuranta toteutetaan opettajien, oppilaan huoltajien ja oppilaan seurantakeskusteluissa.   
b) Oppimisessa korostetaan jatkuvaa ohjausta ja positiivista palautetta. 
- positiivisen palautteen määrää pyritään lisämään.
- Luokissa voidaan käyttää kaupungin laatimia arviointivihkoja.
c) Arvionnissa käytetään monipuolisia menetelmiä mahdollisuuksien mukaan esim. testit, kokeet, projektityöt, portfoliot  
- Testit, kokeet, projektityöt ja portfoliot merkitään Wilman koekalenteriin.  
- Tavoitteet ja/tai sisällöt merkitään koekalenterin Lisätietoja –kohtaan. 
- Tulokset/p
alaute annetaan koekalenterin kautta. 
- Testit, kokeet, projektityöt ja portfoliot käyvät kotona vanhempien nähtävänä.  
d)
Kodin ja koulun yhteistyö  
- Huoltajat saavat tietoa oppilaan opiskelusta:  
* Luokanopettaja tiedottaa arvioinnista vanhempainilloissa ja/tai Wilmalla  
* Luokanopettaja on välittömästi yhteydessä huoltajiin, jos oppilaan opiskelussa tapahtuu oleellista muutosta.
*
Opettaja ja tarvittaessa erityisopettaja, huoltajat ja oppilas suunnittelevat yhteistyössä tarvittavaa tukea.
* Pyritään lähettämään koteihin tietoa myös hyvästä edistymisestä ja
 suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan ylöspäin eriyttävää opetusta.  
*
Oppimissuunnitelmat ja HOJKS:it ovat huoltajien ja oppilaiden nähtävänä Wilmassa.
* Huoltajia pyritään osallistamaan arvioinnin kehittämiseen.
e)
Tiedottaminen 
-
Luokan tiedotteessa kerrotaan arvioinnin muutoksista 1.8.2020 alkaen.
- Opettajat käsittelevät asiaa vanhempainilloissa ja oppilaiden kanssa luokissa.
f) Sähköisten menetelmien käyttäminen arvioinnissa 
- Pyritään lisäämään sähköisten ohjelmien/menetelmien käyttöä arvioinnissa

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen  

Opettajat ja koulunkäynninohjaaja osallistuvat täydennyskoulutuksiin koulun ja omien tarpeidensa mukaisesti.  

Henkilöstö päivittää/laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman KuntaHR:ään ja suorittavat vuosittaisen Navisec-tietoturvakoulutuksen syyskuun loppuun mennessä. 
 
 
CAF-arvioinnin kohdat 2020-2021 helmikuussa 2021 

 • 3 Henkilöstö 
 • 4 Resurssit  

CAF-kehittämiskohteet lukuvuonna 2020-2021  

osio 3: Henkilöstö 

- YS-ajalle varataan aika täydennyskoulutusten annin jakamisella sekä pedagogiikan kehittämiselle. 


KOULUKOHTAINEN KEHITTÄMISKOHDE:

Oppilaiden osallisuuden kehittäminen:
- Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulutyön käytännön suunnittelussa ja arvioinninkin kehittämisessä pyritään lisäämään.
- mm. toinen MOK on oppilaiden esittämä ja valitsema, myös MOKin sisällön suunnittelussa oppilaat ovat mukana.
- Oppilaskunnan hallituksen akatiivisuutta hyödynnetään oppilaiden ajatusten esille tuojana.
- Lisäksi edistetään oppilaiden osallistamista aktiivisina tiedon jakajina (Tutor-oppilaat). 

Koulun kehittämissuunnitelmassa huomoidaan henkilökunnan esille tuomia asioita sekä jatkossa myös oppilaiden ja huoltajien ajatuksia yhä enemmän. Tavoitteena on tehdä lukuvuoden aikana huoltajille kysely, jossa selvitetään näitä asioita lähinnä oppilaiden hyvinvoinnin kannalta.

Jokavuotista toimintaamme on yhteistyön tekeminen eri sidosryhmien kanssa. Paikalliset toimijat (mm. 4 H, seurakunnat, kyläyhdistys, vanhempainyhdistys Pulkon Mammat ja Papat ry, metsästysseurat) sekä kaupungin alueella toimivat yhteistyötahot otetaan mukaan koulun toiminnan kehittämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Luokkakohtaisia menetelmiä:
Jos korona helpottaa, niin 0-1-2 -3luokilla on yhteinen oppilastoimikunta, jossa on edustajia kaikilta neljältä luokalta. Tämä toimikunta tekee esityksiä oppiaineiden sisältöjen käsittelyyn ja toimintatapoihin. Oppilaat ovat suunnitelleet omat toimintaohjeet luokkatilanteisiin ja he toimivat erilaisissa, vaihtuvissa tiimeissä. Tiimeissä vanhemmat oppilaat opastavat nuorempiaan ja välillä toisinkin päin. Tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa Kaverikoulun hengessä esikoulusta 2. toiselle luokalle.

4.-6. luokilla oppilaskunnan jäsenet vievät luokan toiveet oppilaskunnan tietoisuuteen. Oppilaat toimivat mahdollisuuksien mukaan erilaisissa tiimeissä, joiden kokoonpano vaihtelee tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Oppilaat harjoittelevat eri TVT-taitoja ja toimivat tutor-oppilaina muille oppilaille.

OPETUSSUUNNITELMA:
Arviointimenetelmien ja käytäntöjen kehittäminen on tärkeä kehittämisen kohde tänä lukuvuonna. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen kiinnitämme tänä lukuvuonna erityistä huomiota. Laaja-alaisten sisältöjen huomioiminen ja arvioiminen oppiaineen sisällä on eräs tämän lukuvuoden painopistealue. Opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetustyötämme yhä toiminnallisempaan ja oppilaslähtöisempään suuntaan. Jokainen opettaja ja luokka kehittää jatkuvasti omaa opetustyötään sen hengessä. Käsitöiden opetus kehittyy vuosi vuodelta toimivien opetusmenetelmien löytyessä. Opettajakunta tekee suunnittelua sekä yksilöllisesti että tiiminä koulunkäynnin ohjaajan kanssa.

Koulukohtaisen opetussuunnitelman tarvittavia muutoksia päivitetään lukuvuoden aikana. Valinnaisaineiden sisältöjä ja tavoitteita tarkennetaan.

Perusopetuksen arvoista koulussamme korostuvat mm. yhdessä tekeminen (yhteisöllisyys), tavoitteisiin sitoutuminen sekä luottamus. Pyrimme huomioimaan mahdollisimman hyvin oppijoiden yksilöllisyyden, tavoitteenamme on toimia mahdollisimman oppilaslähtöisesti resurssien puitteissa.

Koulumme valinnaiset tunnit ovat seuraavat: 4 lk käsityö, 5 lk elokuva ja liikunta sekä 6 lk liikunta.

Kaupunkikohtaiset tunnit on sijoitettu 1.-3. luokilla matematiikkaan sekä 3 lk kuvataiteeseen.
Alkuopetuksessa 1. luokka opiskelee englantia lukuvuoden alusta alkaen ja 2. luokka syksyllä yhden vuosiviikkotunnin ja keväällä kaksi vuosiviikkotuntia. Vuorokursseista käytössä ovat parittomat kurssit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä