4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.


Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat pääsääntöisesti tilakeskukselta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen, jos kyse ei ole välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, jolloin ilmoitus tehdään puhelimitse LVIS-päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Ilmoitusten pohjalta tilakeskus suorittaa kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Tilakeskus laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään tilakeskuksen, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilakeskus on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Kouluviraston lainattavien kirjasarjojen kokoelmaa on täydennetty Celia-kirjaston CD-äänikirjoilla, joita opettajat voivat lainata kirjasarjojen mukana lukemisen tukea tarvitsevien oppilaiden käyttöön.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
tietopalveluasiantuntija Riitta Nevalainen 044 718 4133
vs. työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen 044 718 4020


Tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

  • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
  • oppilaiden digitaidot
  • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettajien ja kiertävien digimentoreiden avulla. Jokaisella koululla on nimetty oma tutoropettaja ja kiertävä digimentori. Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain syksyllä tehtävällä kyselyllä. Osaamisen kehittymistä seurataan keväällä 2021 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. Oppilaiden digitaitojen osaamista kartoitetaan otannalla valituissa kouluissa keväällä 2021.

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, atk-vastaavien sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan niin, että päästään lähelle tavoitetta ”Yksi kone kahta oppilasta kohti”. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen atk-vastaavat huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kuopiossa on käynnissä Digitaalinen ekosysteemi -hanke, jossa kartoitetaan kunkin koulun digitaalisen osaamisen nykytilaa. Ensimmäinen kartoitus on tehty keväällä 2020. Tässä yhteydessä on laadittu koulukohtaiset kehittämistavoitteet lukuvuodelle 2020 - 2021. Kukin koulu seuraa omien tavoitteidensa toteutumista. Seuraava kartoitus tehdään keväällä 2021.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2020 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?
  2. Miten koulunne opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään?
  3. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän digimentorin tunteja? Miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?
  4. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot?
  5. Miten varmistetaan koulun digilaitteiden tehokas käyttö?
  6. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat teknisestä tuesta, pedagogisesta tuesta ja digipedagogiikan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä?

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

YLEISTÄ
Koulumme sijaitsee vehreässä maaseutumaisemassa. Lähellä oleva luonto on eräs koulumme resursseista, jota hyödynnämme koulutyössämme jatkuvasti. Se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia opetuksen elävöittämiseen ja mahdollistaa esimerkiksi luontoon liittyvien asioiden konkreettisen tutkimisen.

Opetuksessa pyrimme hyödyntämään sähköisiä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan. Toteutamme Kuopion kaupungin kouluille laadittua tvt-suunnitelmaa. Koulullamme ei ole tänä lukuvuonna tutor-opettajaa, alueellisena mentorina toimii Sinikka Leivonen.

Koulullamme toimii kaksi luokanopettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja. Koulullamme käy kerran viikossa ortodoksinen aineenopettaja, laaja-alainen erityisopettaja sekä kaksi kertaa viikossa ruotsin aineenopettaja.

TALOUS
Oppikirja- ja tarvikehankinnat teemme kaupungin aikataulun ja budjetin mukaisesti pääasiassa kevätlukukaudella 2021. Hankintoja suunnittelemme yhteistyössä henkilöstön kanssa. Hankintojen yhteydessä pyritään pitkäjänteiseen suunnitteluun ottamalla huomioon resurssit ja tarpeet. Rehtori budjetoi määrärahat resurssien ja tarpeiden mukaan. Talouden toteutumista seurataan aktiivisesti rehtorin ja koulusihteerin toimesta. Tilanteesta tiedotetaan myös koko henkilöstöä, jotta kaikki ovat tarvittavilta osilta tietoisia myös taloudellisesta tilanteesta. Tänä lukuvuonna koronan lisäämät mm. siivouskulut ja käsipapereiden käytön lisääntyminen vievät lisää määrärahoja. 


TUNTIKEHYS
Oppilaiden vuosiviikkotuntimäärät eri luokka-asteilla ovat:

1. lk 21 vvt
2. lk. 21,5 vvt.
3. lk. 23 vvt.
4. lk. 24 vvt.
5. lk. 25 vvt.
6. lk. 25 vvt.

Yhdysluokkien jakotunteja koulullamme käytetään äidinkielessä ja matematiikassa. Yhdysluokan tunneilla on paikalla vähintään kaksi luokkaa eli esimerkiksi 4.-6. luokan jakotunnilla ovat siis 4. ja 6. luokkalaiset yhtä aikaa.

Erityisopetusta annetaan osa-aikaisena erityisopetuksena 5 vvt. Laaja-alaisen erityisopetuksen resurssien jakamisesta oppilaille/luokille (vvt) tehdään erityisopettajan toimesta erillinen suunnitelma, ja sitä päivitetään koko ajan tarpeen mukaan.

FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Koulullamme on neljä luokkatilaa, joista yksi on tänä lukuvuonna varhaiskasvatuksen käytössä. Liikuntasali on pieni, mutta se on remontoitu hyväkuntoiseksi. Koulun piha on luonnonmukainen, mutta sen alueella on mahdollista järjestää monenlaista toimintaa. Koulun alueella on erillinen jääkaukalo, liikuntakenttä sekä lentopallokenttä. Fyysisiin tiloihin liittyvistä parannuskohteista informoimme tilakeskusta tarpeen mukaan. Alakerrassa yksi luokkatila on tänä lukuvuonna jakotilana, jota molemmat luokan käyttävät tarpeen mukaan.

Koulullamme toimii pienehkö oppilaskirjasto, jonne hankitaan aineistoa lähinnä lahjoitusten puitteissa. Saadut kirjat on hankittu ulkopuolisella rahoituksella ja lahjoituksilla. Kirjastoauto käy koulullamme kerran viikossa keskiviikkoisin. Kirjastoauton palveluita hyödynnämme ahkerasti opetuksen tukena. Tarvittaessa kirjasarjoja tilataan Kuopion perusopetuksen yhteisistä kokoelmista.

Opetushenkilöstöa ja oppilaita ohjeistetaan käyttämään tiloja asianmukaisesti ja ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista, rikkoutumisista, turvallisuuspoikkeamista sekä ilkivallasta. 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Luokissa on opettajan esityslaitteistona käytössä opettajan henkilökohtainen tietokone, dokumenttikamera ja videotykki. Oppilaiden käytössä olevia tietokoneita pyritään päivittämään resurssien puitteissa.

Ensimmäisen luokan ja uusille oppilaille jaetaan ja otetaan käyttöön oppilasverkon tunnukset. Tunnuksilla oppilaat kirjautuvat oppilaskoneille ja omilla laitteilla koulun langattomaan verkkoon. Oppilaille luodaan koululla tarvittaessa Pedanet -tunnukset huoltajien suostumuksella, jotka ovat samaa muotoa kuin kirjautumistunnukset. 

Oppilaiden tvt-osaamisessa saavutettiin viime keväänä hyvä taso. Pyrimme ylläpitämään saavutettua tasoa ja vielä kehittämään oppilaiden tvt-taitoja entisestään.

Lukuvuoden aikana käytämme Pedanetiä, O365:ttä, Näppistaituria sekä VilLLeä ja Seppoa verkko-oppimisympäristöinä. Lisäksi koulussamme on käytössä Robbo -robotteja ja microbittejä. Koululla noudatetaan kaupungin TVT-digitaitokalenteria. Koulullamme käy mentor-opettaja 3 kertaa lukuvuoden aikana.

 

  1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2020 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?

Laitekannan uudistaminen, digitutoroppilastoiminnan aktivointi, keväällä hankittujen
digitaitojen ylläpito ja mahdollisuuksien mukaan taitojen laajentaminen olivat tavoitteenamme. Laitekannan uudistus on vireillä, digitutoroppilastoimintaa aktivoidaan myöhemmin syksyllä. Digitaitoja harjoitamme digitaitokalenterin tavoitteiden mukaan.

2. Miten koulun henkilöstön tvt-osaamista kehitetään?
Opettajat käyvät tvt-koulutuksissa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Pasi Seppänen käy tutoreiden koulutuksissa ja jakaa tietoa ja taitoa työntekijöiden kesken. Pasi Seppänen vastaa koulun tvt- ja av-laitteiden teknisestä tuesta.

3. Miten hyödynnetään koulun tutoropettajan ja kiertävän tvt-mentorin tunteja ja miten varmistetaan tuen tasapuolinen jakautuminen?

Koulullamme ei ole tänä lukuvuonna tutor-opettajaa. Koulun tvt-mentorina toimii Sinikka Leivonen. Koulun opettajat arvioivat millaisia tunteja tvt-mentorilta toivotaan ja Pasi Seppänen hoitaa yhteydenpidon hänen kanssaan. Tuki kohdistetaan tasapuolisesti kaikille vuosiluokille. Digitutoroppilastoiminta on myös käytössä eli 5.-6.lk oppilaat ovat apuna taitojen opettamisessa alempien luokka-asteiden oppilaille. 

4. Miten varmistetaan koulun tvt-laitteiden tehokas käyttö?

Koulullamme on oppilaskäytössä 14 kannettavaa.Kaannettavat koneet ovat vanhoja ja ne ovat menossa vaihtoon. Koulullamme on tällä hetkellä 10 Ipadia. Laitteita on määrällisesti melko hyvin eli melkeinkaikille yhden luokan kaikille oppilaille on oma läppäri, mutta kannettavat toimivat vaihtelevasti. Laitteet ovat aktiivisessa käytössä ja jokaiselle luokalle voidaan varata kiinteitä aikoja milloin koneet ovat heidän käytettävissään. Pasi Seppänen huolehtii, että koululla on varauslista käytettävissä ja että koneet ovat päivittäin käyttövalmiudessa (ladattuna) ja asiallisesti säilytettynä. 

5. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat saavat opetusta tvt-opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti?

Pasi Seppänen pitää huolen, että kaikilla oppilailla on tarvittavat tunnukset ja ne toimivat. Opetuksessa hyödynnetään Kuopion tvt-kehittämistiimin luomia vähimmäisosaamissisältöjä (digivuosikalenteri). Teemme muutaman kerran lukuvuoden aikana kartoituksen mitä sisältöjä on jo tehty ja mitä tulee vielä tehdä. 

6. Kuka tai ketkä koulussa vastaavat seuraavista tvt:n osa-alueista:

Tekninen ja pedagoginen tuki: Pasi Seppänen

Tvt-pedagogiikan kehittäminen, opetuskäytön seuranta sekä digitaalisiin sovelluksiin ja oppimateriaaleihin tutustuminen: Sinikka Leivonen ja Pasi Seppänen

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä