1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti. Johtamista kehitetään ja tuetaan pitkäjänteisellä johtamisosaamiskoulutuksella.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään ja henkilöstö perehdytetään siihen.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Leena Auvinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

YLEISTÄ:
Koulun johtamisessa noudatetaan kaupungin hallinto- ja toimintasääntöjä.
Kaupungin hallinto- ja toimintasäännöt

Kasvun ja oppimisen alueen toimintasääntö

-
Rehtori Jaana Jääskeläinen:

 • Vastaa yleisesti koulun toiminnasta ja päivittäisestä toiminnnasta, laadusta ja koulun toiminnan kehittämisestä.
 • On henkilöstön lähiesimies.
 • Käy kehityskeskustelut henkilöstön kanssa.
 • Vastaa kriisitiedottamisesta yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Rehtorin ollessa poissa pitempiä aikoja, apulaisrehtori Pasi Seppänen toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena. Rehtorin poissaollessa lyhyemmänkin ajan apulaisrehtori vastaa koulun toiminnasta akuuteissa tilanteissa.

Me opettajat: 

 • muodostamme yhdessä (Pasi Seppänen ja Jaana Jääskeläinen) koulumme johto/kehittämisryhmän.
 • jos huomaamme arkityön yhteydessä koulutyön turvallisuuteen tai koulutyön kehittämiseen liittyviä tarpeita, toimimme heti turvallisuuden ja kehityskohteiden edistämiseksi. 
 • toimimme yhteistyössä kouluväen, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • huolehdimme syksyllä sovittavista vastuualueistamme. 

Meidän vastuualueitamme: 
 • Pasi Seppänen: Av/tvt-vastaava, käsityö, jossa kovat materiaalit, liikkuva koulu, kulttuurikuriiri sekä vanhempainyhdistys
 • Jaana Jääskeläinen: oppilaskunta, turvallisuusvastuu, yleinen perehdyttäminen, kaverikoulun kehittäminen, kirjat ja koulutarvikkeet sekä käsityö, jossa pehmeät materiaalit
Työhyvinvointiparina toimivat Pasi Seppänen ja Jaana Jääskeläinen.
 • Työhyvinvointiparin toiminnan tavoitteena on laatia työhyvinvointisuunnitelma ja toteuttaa se lukuvuoden aikana sekä edistää henkilökunnan hyvinvointia mm. järjestämällä erilaisia työhyvinvointitapahtumia lukuvuoden aikana.   
Turvallisuusvastaavan tehtäviä:
 • Koulun pelastussuunnitelman ja turvallisuuskansion päivittäminen.  
 • Henkilöstön perehdyttäminen työpaikan turvallisuusasioihin. 
 • Turvallisuusriskien arvioinnin tekeminen ja johtopäätelmien tekeminen turvallisuussuunnitelmaan.   
 • Työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidon seuranta (ensiapukoulutuksen saaneita vähintään 5% henkilöstöstä, koulutustarve; ensiapuvälineistön kunto, määrä ja sijainti). 
 • Huolehtia yhteistyössä kiinteistön huollon kanssa rakennuksen poistumisteiden esteettömyydestä .
 • Järjestää työpaikan henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden poistumisharjoitus kaksi kertaa vuodessa .
 • Osallistua koulun turvallisuuteen liittyviin viranomaistarkastuksiin 
 • Huolehtia oppilasturvallisuudesta yhteistyössä rehtorin, koulun henkilökunnan, kalustonhoitajien, kiinteistönhoidon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa 
 • Turvallisuusasioista ja – ohjeista tiedottaminen työpaikan henkilöstölle, oppilaille/opiskelijoille ja huoltajille. 
 • Osallistua kaupungin koulutoimen järjestämiin turvallisuuskoulutuksiin.
 Oppilaskunnan ohjaus:
 • Oppilaskuntaamme kuuluuvat kaikki Pulkonkosken koulun oppilaat.
 • Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu oppilasedustaja kaikilta luokka-asteilta, edustajat valitaan vuosittain äänestämällä. 
 • Varsinaisilla edustajilla on myös varaedustajat.
 • Kolmannen ja neljännen luokan oppilasedustajat ovat koulumme edustajia kaupungin lasten parlamentissa.   
 • Oppilaskunnan hallitus kokoontuu tarvittaessa ja ainakin muutaman kerran lukukaudessa. Hallitus suunnittelee oppilaskunnan toimintaa ja käsittelee oppilaiden esille tuomia asioita. Toiminta on oppilaslähtöistä. Oppilaskunta on mukana suunnittelemassa MOK-toimintaa.
 • Opetttajat tukevat omalla toiminnallaan oppilaskunnan toimintaa.
Liikkuva koulu ja liikunnan opetus:

Kulttuurivastaava:

 • Tehtävänä on toisen opettajan tiedottaminen ja aktivointi käyttämään Kuopion kulttuuripolkujen tarjontaa kulttuurin yhteysopettajan toimesta. 
 • Kulttuurivastaavana toimii Pasi Seppänen.

Henkilökunnan kokoukset:
 • Henkilökunnan palaveri/ys-palaveri tiistaisin klo 13.45-15. Koulunkäynnin ohjaaja osallistuu kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa kokouksiin osallistuu myös esikoulun opettaja.
 • Käsiteltäviä asioita suunnitellaan yhdessä maanantaisin. 
 • Rehtori valmistelee kokousasiat.
 • Kokouksista tehdään muistiot O365 ympäristöön.
 • Koululle pyritään laatimaan vuosikello kokousasioista.  
 • Maantaisin on mahdollisuus pitää suunnittelupalaveri myös pitkä välitunnin aikana.
 • Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous vähintään 2 kertaa lukuvuodessa, kokouksen koollekutsujana toimii rehtori.
 • Oppilaskohtaiset palaverit pyritään pitämään oppitunteja ennen tai välittömästi niiden jälkeen.
 • Tarpeen mukaan keskustelemme päivittäin koulun toiminnan kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

Tiedottaminen

 • henkilökunta: valitaan tilanteeseen sopivin vaihtoehto; sähköposti, O365, Wilma, opettajainkokous, Pedanet, opettajainhuoneen ilmoitustaulu, yhteiset henkilökuntapalaverit, puhelut jne.
 • oppilaat/huoltajat: Pedanet, Wima, koko koulun/luokkien omat tiedotteet sekä tarvittaessa puhelin.
 • Rehtori tiedottaa koko koulua koskevista asioista ja opettajat omien luokkiensa asioista.
 • Kriisitiedottamisesta vastaa rehtori ja toimivaltainen viranomainen.
 • Liikuntavastaava vastaa liikuntatapahtumien tiedottamisesta, muuten rehtori huolehtii koko koulua koskevasta tiedottamisesta.
 • Muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävästä tiedottamisesta vastaa rehtori.

YS-aika   

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen (OVTES osio B III 6§) . 

YS-ajan käyttö mm. henkilökunnan kokousten osalta seuraavasti: 
- Ys aikaa on lukuvuoden aikana 120 tuntia. 
- Opettajat suunnittelevat ja seuraavat oman ys-aikansa käyttöä.

- 2 x 1veso 10.-11.8.2020  
- 2 x ½veso, joista:  
4.5.2021 klo 14-17 lukuvuoden arviointi   
Toisen puolikkaan veson opettajat käyttävät veso-kelpoiseen täydennyskoulutukseen: Perusopetuksen arviointiluvun uudistukset.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä