Koulukuraattori

Päivi Lehtoranta p. 040 830 4508

Koulukuraattori on koululla keskiviikkona aamupäivisin. Hänen tehtäviinsä kuuluvat sosiaaliseen kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, koulunkäynnin laiminlyönti, työrauhaongelmat, ihmissuhdeongelmat kotona ja koulussa, lausuntojen antaminen tarvittaessa oppilaan sosiaalisesta tilasta ja oppilaan sosiaali- ja oikeusturvan toteutumisen edistäminen.

Koulukuraattori toimii koulussa sosiaalityön ammattilaisena. Koulukuraattori tekee oppilaan kokonaistilanteen kartoitusta ja arvioi tuen tarvetta. Tarvittavat tukitoimet suunnitellaan yhdessä oppilaan kanssa. Koulukuraattori tarjoaa oppilaalle apua koulunkäyntiin, opiskeluun, erilaisiin elämäntilanteisiin, vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Koulukuraattori tekee yhteistyötä huoltajien kanssa. Opettaja ja koulun muu henkilökunta voi tarvittaessa konsultoida koulukuraattoria oppilasta koskevissa asioissa oppilaan suostumuksella.

Koulukuraattori
- osallistuu oppilashuoltoryhmän moniammatilliseen yhteistyöhön ja muihin koulun oppilashuollollisiin palavereihin
- osallistuu tarvittaessa yhteistyöneuvotteluihin koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
- suunnittelee ja toteuttaa kolmiportaista tukea
- seuraa oppilaiden hyvinvointia yleisellä tasolla
- pyrkii tekemään aktiivista yhteistyötä kotien kanssa
- neuvoo oppilaita ja huoltajia oppilashuollollisten palveluiden käyttömahdollisuuksissa
- kertoo oppilaille ja huoltajille koulukuraattorin työtä ohjaavista salassapitosäädöksistä ja tietojen luovutuksesta