Terveystieto

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle

Lisää vinkkejä terveystiedon ainereaalin kirjoittajille

A. Jos viimeisenä iltana ennen koetta ahdistaa...
Mitä tehdä?

B. Tutustu terveystiedon Abitreenit -sivustoon
. Sieltä löytyy vanhoja yo-tehtäviä ja uusimmista myös hyvän vastauksen sisältöjä.
YTL:n sensori kuitenkin muistuttaa, että tehtävät kannattaa katsoa, mutta ei treenata. Jos samasta aihealueesta tulee kysymys, niin se on uudella tavalla muotoiltu ja näkökulma on toinen. Pääset sivustolle tästä!


C. Huomioi, että YouTubesta löytyy paljon materiaaleja esim. koko TE1-kurssin kappaleet Terve1

D. Minkälaisista aihepiireistä kysymykset tulevat? Kysymykset tehdään noin puolitoista vuotta ennen kyseistä kirjoituskertaa. Kysymykset noudattelevat opetussuunnitelman sisältöjä, jotka näkyvät alla:

Tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tarkastella ja perustella terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä moniulotteisina kokonaisuuksina yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalista näkökulmista

  • ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemustiedon merkityksen eron terveyden ja sairauden riskien, syiden, vaikutusmekanismien ja seurausten selittämisessä

  • osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turvallisuutta, ymmärtää yleisimpien sairauksien ehkäisyn ja hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielenterveyden suojaamiseen liittyviä toimintatapoja

  • perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin, käyttää terveystiedon käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa, terveysviestintää ja sekä erilaisia terveyskulttuureihin liittyviä ilmiöitä

  • pohtii terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella niihin liittyvä näkemyksiään

  • ymmärtää yhteiskunnan olosuhteiden ja terveys- ja muiden yhteiskuntapoliittisten päätösten vaikutuksia kansanterveyteen, väestöryhmien välisiin eroihin, terveydenhuollon rakenteisiin ja ihmisten terveyskäyttäytymiseen.E. MITEN VASTAAN TERVEYSTIEDON AINEREAALISSA? Muista merkki tai sanamäärä! Terveystiedossa vastataan viiteen tehtävään. Osioita on kolme, joista poimitaan ohjeiden mukaan tehtäviä tietty määrä.

1. Vastaa siihen, mitä tehtävässä edellytetään (kysymyssana tai käsky)
Älä lavertele, vastaa siihen mitä kysytään! Huomio erityisesti tehtävän verbiin: vertaile, pohdi, arvioi jne. Ole täsmällinen!
2.Muista määritellä tehtävänannon käsitteet + muut aihepiirin keskeiset käsitteet
3.Käytä kappalejakoa ja muista aloituksen ja lopetuksen tärkeys!
4.Määrittelytehtävä
Kuvaile käsitettä mahdollisimman selkeästi ja kattavasti
Täysiin pisteisiin tarvitaan myös esimerkkejä
5. Käytä sovellusta, joka parhaiten opii tehtävään, ellei aineisto ohjaa tietyn sovelluksen käyttämiseen.

6.Käskysanojen avaaminen Huomio erityisesti tehtävän verbiin: vertaile, pohdi, arvioi jne.
Pohdi -> mahdollisimman monta näkökulmaa syvällisesti, muita lähes samoja: esittele, kuvaile ja tarkastele
Arvioi -> vahvuudet ja heikkoudet, merkitykset yhteisölle, yhteiskunnalle, yksilölle, paremmuus vaihtoehtoihin nähden
Vertaile-> etsi mahdollisimman monta erottavaa ja yhdistävää tekijää. Perustele esimerkein
Sovella -> kokoa aihepiiriin liittyvät teoriatiedot ja sovella johonkin käytännön tilanteeseen
Esitä argumentteja -> puolesta ja vastaan

7. Kaikki kurssit ja aihealueet on opiskeltava. Etiikka ja terveyden historia huonoiten vastattuja aihealueita. Myös tutkimusteemaan on syytä kiinnittää huomiota.

8. Muista merkkimäärärajoitus


9.Muuta huomioitavaa
Aineiston hyödyntäminen tehtävässä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ainerajat ylittävissä tehtävissä muista hyödyntää muiden reaaliaineiden osaamistasi
Älä kirjoita Mutu-fiilisellä (”musta tuntuu”) vaan käytä terveystieteen käsitteitä.
Hyviä näkökulmia ovat: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, eettinen, yhteiskunnallinen, terveyttä edistävä (globaali, yhteiskunta, yhteisö yksilö) jne
Yliviivaa ”suttupaperit”
Ole täsmällinen ja tarkka!

F.ARVIOINTI
Alustavan arvioinnin tekee aineenopettaja ja alustavat pisteet siirtyvät kirjoittajalle Wilman kautta. Nyt keväällä 2021 Jaana arvioi kaikkien kokelaiden terveystiedon tuotokset. Arvioinnissa puolet pisteistä tulee sisällöstä ja puolet esimerkiksi käsitteiden käytöstä, analysoinnista, argumentaatiotaidosta jne. Tekstin rakenne ja kielikin vaikuttavat erityisesti korkemammissa pisteissä.
Lopullista arviota varten sensorit tekevät vielä arviointikriteerien tarkistuksen, joka vaikuttaa yleensä opiskelijoiden saamiin pisteisiin.

G.MUUTA
Varaa evääksi sellaista ravintoa, joka pitää verensokerin tasaisena, esimerkiksi täysjyväleipää!
Viimeisenä iltana ennen reaalikoetta kertaa tiivistelmät ja yritä pakata tietoa aivoihisi ja NUKU PITKÄT YÖUNET!

Onnea ja menestystä kirjoituksiin, toivottelee Jaana ja Ville.

Tervetuloa opiskelemaan terveystietoa!

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä.

Pakollisen kurssin aikana opiskelija perehtyy terveyteen ja sairauksiin vaikuttaviin tekijöihin kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien kehittäminen. Syventävillä kursseilla perehdytään tarkemmin nuoren arkielämässään tarvitsemiin terveysresursseihin, terveystottumuksiin ja selviytymisen keinoihin sekä terveyskysymysten käsittelyyn vastuullisen aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta.

Kurssijärjestyksestä ja muusta

Kurssien suoritusjärjestys
Pakollinen kurssi TE1 suoritetaan ensimmäisenä. TE5 kurssi suoritetaan kolmantena lukiovuotena. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Arvioinnin menetelmät ja käytänteet
Kurssit TE1, TE2 ja TE3 arvioidaan opetussuunniteman perusteiden mukaisesti. TE4 ja TE5 arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Itsenäisesti suoritettavat kurssit
Pakollista TE1 kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Oppiaineen monitieteisyyden ja vuorovaikutuksellisen luonteen vuoksi muidenkaan terveystietokurssien itsenäistä suorittamista ei suositella. Itsenäinen suorittaminen on mahdollista hakemuksesta ja perustelluista syistä.

Aihekokonaisuudet
Oppiaine toteuttaa aihekokonaisuuksia seuraavissa kursseissa:
aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä TE3, TE4
hyvinvointi ja turvallisuus TE1, TE2, TE5
kestävä elämäntapa ja globaali vastuu TE3, TE4
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys TE2, TE3, TE4
monilukutaito ja mediat TE2, TE4
teknologia ja yhteiskunta TE3

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä