Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

A. Sääntöjen tarkoitus

Järjestyssääntöjen tarkoitus on koulutyön mahdollisimman rauhallinen sujuminen sekä yhteisön jäsenten viihtyvyys ja turvallisuus. Näin pyritään luomaan edellytykset koulutyön onnistumiselle. Säännöt ovat yhteisesti sovitut ja jokaisen tulee niitä noudattaa.

B. Koulualue, kouluaika sekä koulun yhteiset tilaisuudet

1. Koulualuetta ovat asemakaavan mukaiset koulutontit.

2. Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulun järjestämät tilaisuudet, joita voi olla myös koulun ulkopuolella.

C. Päivittäinen työskentely

1. Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan tai opettajan lupa. Opiskelijan on selvitettävä kaikki poissaolot. Jos opiskelija sairastuu koeviikolla, tulee hänen tai huoltajan ilmoittaa asiasta ennen koetta.

2. Kouluyhteisön jäsenet huolehtivat koulun viihtyvyydestä ja työrauhasta pitämällä koulutalot ja niiden ympäristö siistinä sekä käyttäytymällä ystävällisesti ja huomaavaisesti muita kouluyhteisön jäseniä kohtaan. Metelöinti, kiroilu ja roskaaminen eivät ole hyvää käytöstä.

3. Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa siitä, että kaikenlaiseen toista henkisesti tai fyysisesti vahingoittavaan käytökseen puututaan ja se osoitetaan sopimattomaksi. Kiusaamistapauksissa toimitaan yhteisesti sovitun suunnitelman mukaisesti.

4. Tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan viipymättä terveydenhoitajalle tai jollekulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

5. Koulukiinteistö ja siihen sijoitettu irtaimisto on yhteistä omaisuutta, jota käsitellään huolellisesti ja varovaisesti. Yhteiselle omaisuudelle aiheutettu tahallinen vahinko on korvattava. Vahinkotapauksessa on välittömästi tehtävä ilmoitus jollekulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

6. Jokaisella opiskelijalla tulee olla koulutyössä vaadittavat välineet.

7. Kännyköiden ja muiden laitteiden asiaan kuulumaton käyttö on kielletty koulupäivän aikana.

D. Koulumatkat

Koulumatkojen aikana on otettava kaikissa tilanteissa huomioon liikenneturvallisuus. Kulkuvälineitä säilytetään niille varatuissa paikoissa.

E. Koulun vapaa-ajan toiminta

Silloin kun kouluyhteisön jäsenet viettävät vapaa-aikaansa koulun tiloissa, noudatetaan koulutiloja koskevia säännöksiä ja koulun järjestyssääntöjä. Ajankäytössä on otettava huomioon valvovan henkilökunnan työaika ja järjestyksenpitoa koskevat määräykset.

F. Tupakointi, päihteet ja huumeet

1. Opiskelijat eivät saa tupakoida eivätkä nuuskata koulurakennuksessa eivätkä koulun alueella. Kielto koskee kaikkia tupakkatuotteita, myös sähkötupakkaa.

2. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteitä tai huumeita ei saa tuoda kouluun eikä koulun tilaisuuksiin.

G. Vilppitapaukset

Mahdollisiin vilppitapauksiin suhtaudutaan aina vakavasti. Vilppi (esim. kurssityön plagiointi tms.) voi johtaa kurssin arvioimatta jättämiseen, jolloin opiskelijan tulee käydä kurssi uudelleen.

Niissä asioissa, joista ei näissä järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa koululainsäädäntöä sekä muita lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä