Opiskelu aikuislukiossa

Opiskelu aikuislukiossa


Lukiotutkinnon tai lukion opintojaksoja voi aikuislukiossa opiskella osallistumalla opetukseen iltaisin tai ohjatusti verkko-opintoina. Päivälukiossa opiskelevat nuoret voivat valita opintojaksoja myös aikuislukion opintotarjottimelta. Opintojaksojen sisältöjen vastaavuus on aina tarkistettava huolella. Oman lukion opinto-ohjaaja siirtää aikuislukiossa arvioidun opintojakson opiskelijan suorituksiin oppilashallintojärjestelmässä.

Aikaisemmat opinnot

”Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärän muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia.” (Lukiolaki 23§.) Muissa oppilaitoksissa suoritetuista tai suoritettavista opintojaksoista ja niiden hyväksi lukemisesta opiskelijan kokonaisopintojaksomäärään tulee aina neuvotella rehtorin kanssa etukäteen. Hyväksymispäätöksen tekee opiskelijan kirjallisen esityksen pohjalta rehtori.

Mikäli opiskelija siirtyy päivälukiosta aikuislukioon, hänen opintosuorituksensa suhteutetaan aikuislukion oppimäärään eli 88 opintopisteeseen.

Opiskeluaika

Lukion suorittaminen kestää 2 – 4 vuotta. Jatkoaikaa voi anoa rehtorilta.

Lukukausimaksua ei ole.

Opintopiste, opintojakso, moduuli ja periodi

Koulu tarjoaa opintojaksoja, jotka muodostuvat moduuleista (1-3 opintopistettä / moduuli). Yhden opintopisteen laajuus on noin 14 oppituntia. Oppitunnit ovat kaksoistunteja (40 + 40 minuuttia). Opiskelija tekee opintovalinnat opiskelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Valinnat ovat sitovia, mutta perustelluista syistä opiskelija voi tehdä muutoksia aiempiin valintoihinsa. Muutokset tehdään aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opetussuunnitelman ainekohtaisessa osiossa määritellään kaikkien opintojaksojen sisällöt, tavoitteet, työtavat ja arviointi. Lukion päättötodistus edellyttää vähintään 44 kurssin / 88 opintopisteen suorittamista.

Lukuvuoden opetus on jaettu viiteen periodiin. Kussakin periodissa opetettavat opintojaksot selviävät opintotarjottimelta. Joidenkin opintojaksojen osalta opetus on jaettu kahdelle periodille.

Koeviikko

Periodi- ja koeviikkojärjestelmä edellyttää suunnitelmallista opiskelua. Jokaisen periodin päätteeksi on koeviikko, jolle laaditaan aina erillinen lukujärjestys. Koeviikon lukujärjestys julkaistaan koulun kotisivuilla. Palautteen saaminen koesuorituksesta on keskeinen osa oppimisprosessia. On siis tärkeää, että opiskelijat tutustuvat opettajan antamaan palautteeseen. 

Poissaolo kokeesta

Opiskelija, joka hyväksyttävästä syystä on ollut poissa opintojakson kokeesta, on oikeus yhden kerran osallistua kokeeseen osallistumatta toistamiseen kyseisen opintojakson opetukseen. Poissaolo tulee ilmoittaa ennen kokeen alkua (esim. puhelimitse tai sähköpostilla). Jos ilmoitusta ei tule, katsotaan koekerta menetetyksi.

Opiskelija-arviointi

Arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijoille tietoa opintojen edistymisestä sekä opiskelun aikana että sen päättyessä. Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa sekä auttaa opettajia ja kouluyhteisöä arvioimaan opetuksen tuloksellisuutta. Arviointietoja tarvitaan myös jatko-opintoja ja työelämää varten.

Arvioinnissa pyritään mahdollisimman suureen luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelijalle selitetään opintojakson alussa arviointia ja sen pohjalta annettavan arvosanan muodostumisen perusteet. Opiskelijaa kannustetaan itsearviointiin, realististen tavoitteiden asettamiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn.

Opintojakson arviointi

Opiskelijan opiskelema opintojakso arvioidaan opintojakson päätyttyä. Opintojakson lopussa pidetään yleensä loppukoe. Ennen loppukoetta on suoritettava kaikki opintojakson suoritukseen liittyvät tehtävät. Opintojakso on suoritettava kokonaisuudessaan sen lukuvuoden aikana, jolloin opiskelija on osallistunut ko. opintojakson opetukseen. Opintojakso pitää sisällään osallistumisen opetukseen, kokeen sekä muut osasuoritukset ja opettajan mahdollisesti vaatimat tehtävät. Jos opiskelija jättää opintojakson kokeessa tyhjän kokeen, ei opintojaksoa osasuorituksista huolimatta arvioida. Lisäksi opiskelija menettää yhden koekerran. Jos opiskelija ei suorita opintojaksoa saman lukuvuoden aikana, on hänen valittava opintojakso uudelleen. Opintojakson arviointi perustuu kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin. Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot arvioidaan numeroin (arvosanat 4 – 10). Paikalliset valinnaiset opintojaksot ja oppimäärät voidaan arvioida joko numeroin tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty)


Opintojakson uusiminen

Hylätty opintojakso

Opiskelijalla, jonka suoritusta ei ole hyväksytty, on oikeus yhden kerran uudelleen osallistua järjestettävään loppukokeeseen osallistumatta toistamiseen opintojakson opetukseen.

Hyväksytty opintojakso

Hyväksyttyä opintojaksoa saa yrittää korottaa seuraavin ehdoin:

  • Hyväksytty opintojakso ei ole vuotta vanhempi
  • Opintojaksoa voi korottaa vain kerran
  • Erillisiä korotustenttejä ei järjestetä, vaan opiskelija yrittää korottaa opintojaksonsa arvosanaa uusintakokeessa
  • Ilmoittautuminen on sitova ja tapahtuu kotisivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti
  • Saapumatta jättäminen ilman peruutusta aiheuttaa suorituskerran (myös koeviikolla)
  • Yhdellä korotuskerralla saa pääsääntöisesti korottaa vain yhtä opintojaksoa
Uusintakoe

Uusintakokeessa voi suorittaa hylättyjä tai suorittamatta jääneitä opintojaksoja tai korottaa opintojaksojen arvosanoja. Lukuvuoden aikana järjestettävät uusintakokeet löydät koulun kotisivuilta. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Peda.netin lomakkeella. Edellytämme, että ilmoittautuneet myös tulevat kokeeseen. Jos ilmoittautumista ei peruta, katsotaan suorituskerta menetetyksi.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärään kuuluvat kaikki opetussuunnitelmassa mainitut pakolliset opintojaksot ja opiskelijan valitsemat valinnaiset opintojaksot. Opiskelija tekee opintojen alkaessa opiskelusuunnitelman, joka tarkentuu opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opiskelijaa tavoitteellisiin opintojaksovalintoihin.

Aineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen arvosanojen perusteella (keskiarvo). Opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

 

Suoritettuja pakollisia ja valinnaisia opintoja

joista voi olla hylättyjä opintoja enintään

2 – 5 opintopistettä

0

6 – 11 opintopistettä

2

12 – 17

4

18 tai enemmän

6


Päättötodistus

Opiskelijan on suoritettava kaikki yhteiset aineet sekä valitsemansa valinnaiset aineet siinä laajuudessa, kuin ne esiintyvät opiskelijan opinto-ohjelmassa, kuitenkin vähintään 88 opintopistettä. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.

Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Arvosanoista päättävät opiskelijan opettajat. Ennen lukion päättötodistuksen antamista opiskelijalla on mahdollisuus korottaan arvosanoja erillisessä kuulustelussa.

Opintojaksojen suorittaminen itsenäisesti

Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti.

Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta.

Itsenäinen opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta. Opintojakson suorittaminen itsenäisesti on vaativa opiskelumuoto, ja siksi lupa siihen voidaan antaa vain erittäin painavasta syystä. Opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että hän opiskelee ja tekee opintojaksoon vaadittavat osasuoritukset sovitun aikataulun mukaisesti.

Opetussuunnitelmamme ainekohtaisessa osiossa määritellään opintojaksojen itsenäinen suorittaminen. Jos opintojaksoa ei toteuteta kuluvan lukuvuoden aikana lähi- tai verkko-opetuksessa, Kotkan aikuislukion tutkinto- ja aineopiskelijat sekä kaksoistutkinnon suorittajat voivat anoa tenttilupaa rehtorilta. Luvan myöntämisen yhteydessä laaditaan ohjelma ja aikataulu, joita tulee noudattaa. Opiskelijalle selvitetään opintojen alussa opintojakson suoritusperiaatteet, työskentelytavat ja arviointiperiaatteet. Lisäksi sovitaan opintojen etenemisaikataulu ja opintojakson kokeen ajankohta. Opiskelija myös sitoutuu suorittamaan annetut tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti.

Opiskelija voi käyttää opinnoissaan hyväksi sähköistä oppimisympäristöä, jonka kautta hän voi saada palautetta opinnoistaan. Ohjausta voidaan antaa myös puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti sopimuksen mukaan. Opiskelijaa voidaan opastaa muiden tietolähteiden, kuten kirjaston, Internetin ja av-materiaalin käyttöön.

Opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan aktiivisesti omaa oppimistaan ja ottamaan yhteyttä ohjaajaan varsinkin, jos opiskelu ei etene. Kontaktiopetusta opiskelija saa palauttaessaan itsenäisesti tekemiään opintojakson tehtäviä ohjaavalle opettajalle. Opintojakson kokeeseen osallistuminen edellyttää vaadittujen tehtävien palauttamista sovittuun ajankohtaan mennessä.

Verkko-opiskelu

Opiskelija voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai yksittäisiä opintojaksoja verkko-opiskelijana. Tarkemmat tiedot verkko-opintoihin ilmoittautumisesta sekä opintojaksojen suorittamisesta löydät aikuislukion verkkosivuilta. Myös iltaopiskelija tai päivälukiolainen voi halutessaan suorittaa opintojaksoja verkossa. Jokaista opiskelijaa avustetaan oman opintosuunnitelman laatimisessa.

Opiskelijan laitehankinnat

Ylioppilaskokeet suoritetaan opiskelijan omalla kannettavalla tietokoneella. Aikuislukion opiskelijat käyttävät lukio-opintojen aikana tietotekniikkaa verkko-opiskeluun, kotitehtävien tekemiseen, tuntityöskentelyyn sekä kokeiden tekemiseen. On välttämätöntä, että lukio-opiskelijalla on oma kannettava tietokone opiskelukäyttöön. Uutta konetta ei edellytetä, mutta koneen tulee täyttää ylioppilastutkintolautakunnan asettamat vaatimukset. Jos opiskelija on laajennetun oppivelvollisuuden piirissä, hänen oma koulunsa huolehtii laitteista.

Aineopiskelu

Kaikkia lukion opintotarjottimella olevia opintojaksoja voi suorittaa aineopiskelijana. Tällöin tavoitteena ei ole peruskoulu- tai lukiotutkinto. Aineopiskelun avulla opiskelija voi täydentää tai päivittää työelämässään tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Aineopiskelulla voi myös valmentautua jatko-opintoihin. Kielten opintojaksoilla opiskelija voi ylläpitää kielitaitoaan.

Opiskelu aikuislukiossa on aina tavoitteellista ja etenevää. Opiskelija saa aina myös todistuksen suorittamistaan opintojaksoista/oppimääristä. Lukion aineopiskelija voi testauttaa osaamisensa osallistumalla opiskelemansa aineen ylioppilaskokeeseen. Tuolloin on kyse erilliskokeista.

Opintojen keskeyttäminen

Opiskelija, joka on poissa koulusta ilman lupaa vähintään kuukauden, poistetaan koulun kirjoista. Opiskelun tilapäisestä keskeyttämisestä on sovittava rehtorin kanssa.

Jos opiskelija lopettaa opiskelunsa, hänen tulee ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti koulusihteerille välittömästi.

Nuorisolain mukaan alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot lukiokoulutuksessa, on koulutuksen järjestäjän luovutettava opiskelijan yksilöinti- ja yhteystiedot hänen kotikunnalleen etsivää nuorisotyötä varten.

Opinto-ohjaus

Lukion aikana valinnaisiin aineisiin kuuluu opinto-ohjaus. Valinnaisuudesta huolimatta luokkatunteja sisältävä opintojakso on hyödyllinen jokaiselle aikuislukiossa opiskelevalle. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on ensisijaisesti ohjata opiskelijoita aikuislukion työtapoihin ja opiskelutekniikkaan sekä antaa informaatiota jatko-opinnoista. Opinto-ohjauksesta huolehtivat opinto-ohjaajan lisäksi ryhmänohjaajat, jotka jakavat tietoa ajankohtaisista asioista. Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa keskustella henkilökohtaisesti opintoihin liittyvistä asioista myös opettajien ja rehtorin kanssa. Yo-tutkintoon liittyvissä asioissa opiskelijoita ohjaa rehtori. Koulussa on lisäksi ammatinvalintaan ja jatko-opiskeluun liittyvää kirjallista materiaalia. Opettajat antavat ainekohtaista ohjausta. 

Koulun kotisivuilta www.kotkanaikuislukio.fi löytyy ajankohtaista tietoa. Opintojen suunnitteluun, opiskelun käytänteisiin ja jatko-opintoihin liittyviä sisältöjä on koottu Peda.nettiin.

Opinto-ohjaukseen kuuluu jokaisen aikuislukion varsinaisen opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka jakautuu kahteen osaan: ensimmäinen osa muodostuu opintojaksovalinnoista ja opiskeluaikataulun laatimisesta ja toinen osa omien tavoitteiden, opiskeluvalmiuksien ja opiskelutaitojen arvioivasta ja kehittävästä tarkastelusta. Jokaista aikuislukiolaista opastetaan oman opiskelun systemaattiseen suunniteluun ja ohjaamiseen.

LUKI-vaikeuden huomioiminen lukio-opinnoissa

Lukitestauksista vastaa erityisopettaja.

Ryhmänohjaus/Perioditiedote

Ryhmänohjaaja on opiskelijan tärkeä tukihenkilö. Hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaaja ottaa myös tarvittaessa yhteyttä opiskelijaan tai huoltajaan esimerkiksi silloin, kun opiskelija on ilman ilmoitusta poissa koulusta. Jokaisen periodin alussa jaetaan perioditiedote, johon on koottu periodin ajankohtaiset asiat. 

Kuraattoripalvelut

Koulussamme työskentelee lukiokuraattori (katso yhteystiedot). Kuraattorin kanssa opiskelijat voivat keskustella luottamuksellisesti asiasta kuin asiasta. Kuraattori osaa myös tarvittaessa ohjata opiskelijat muiden palvelujen piiriin. Kuraattorin tarkemmat vastaanottoajat löytyvät koulun www-sivuilla.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä